Generalforsamling 2018

Generalforsamling FUGO 24.10.18 kl 1730-1810

Sted: Meet konferansesenter, møterom M5, Ullevål Stadion  

 • Godkjenning og valg av ordstyrer og referent (Thea)

-         Godkjent uten kommentarer

 • Presentasjon av styret (Thea)
 • Orientering om FUGOs arbeid nasjonalt det siste året (Thea)

-         Engasjement i prosessen rundt omlegging av spesialistutdanningen og forskriftsfesting av prosedyrelister.

-         Kort innføring i de nye fagmedisinske aksene, faglandsrådet, landsstyret.

 • Informasjon om NGF og NGFs arbeid (Anders)
 • Kort informasjon om Endoskopiutvalgets oppgaver (Marianne)
 • Informasjon om laparoskopitreningskampanjen ”Boksen går!” (Marianne)
 • Informasjon om NFYOGs virksomhet (Thea)
 • Informasjon om ENTOGs arbeid det siste året (Hilde)

-         Nytt, felles curriculum

-         Organisering av ENTOG-utvekslingen.

 • Presentasjon av FUGOs budsjett for 2019 (Thea)

-         Godkjent.

 • Presentasjon av regnskapet for 2017 (Tiril)

-         Godkjent

 • Evaluering av årets FUGO-kurs ”kroniske sykdommer hos mor i svangerskapet” (Hilde)

-         Innspill fra salen om å holde oss til bare to forelesninger før man får en kaffepause

-         Deltakerne virker stort sett fornøyde

 • Info om neste års FUGO-kurs før årsmøtet i Bodø (Hilde)

-         Forslag fra salen: Hysteroskopi, endokrinologi, forskning for LIS

 • Saker meldt av FUGO-styret:
  • Vedtektsendring
  • Vedtektstillegg under  § 4, punkt 4.2:

- I henhold til Legeforeningens lover tillegges det fagutvalgene for leger i spesialisering å utnevne LiS-representant til Faglandsrådet. Dette vervet vil innehas av leder i FUGO, men kan delegeres til annet styremedlem ved behov.

-             Godkjennes.

 • Endring av utvelgelseskriterier for ENTOG-utveksling:
 • Søker må være medlem av NGF (gjennom medlemskap i Legeforeningen).  Søkerne blir vurdert av et samlet FUGO-styre. Følgende momenter skal vektlegges særlig ved utvelgelse: motivasjonsbrev, tidligere søknad om deltakelse på ENTOG-utveksling, språklige ferdigheter og tillitsverv/organisasjonserfaring.
 • Dersom to eller flere søkere vurderes like gode, vil den/de med færrest måneder igjen til de er ferdig spesialist, prioriteres. Dersom to eller flere søkere fortsatt stiller likt, foretas loddtrekning.

-             Godkjennes.

 • Sak fremlagt av medlem:

-         Pernille Bjerre Trent: FUGOs styre bes om å jobbe for at det etableres en ordning hvor LiS som oppnår spesialisttittel får tildelt diplom, slik det gjøres i andre fagmedisinske foreninger

-         Godkjennes.

 • Valg:

-         Thea Falkenberg Mikkelsen avtrer fra sin plass i styret etter 4 år.

-         Anders Einums plass i styret er på valg. Han stiller til gjenvalg og er innstilt av valgkomitèen til å beholde plassen.  

-         Liva Helleland (Haukeland) er av valgkomiteen innstilt som nytt styremedlem.

-         Begge velges ved akklamasjon.

 • Eventuelt

-         FUGO utnevner æresmedlem – Tiril Tingleff!

-         FUGO takker leder gjennom de 3 siste årene Thea Falkenberg Mikkelsen for innsatsen i styret de siste 4 årene.