Styremøte 10.09.18

FUGO Styremøte

Mandag 10. september 2018

Kl 10-14.30

Legenes hus, Oslo

Til stede: Marianne Omtvedt (Rikshospitalet), Thea Falkenberg Mikkelsen (Ullevål), Mathias Sonstad (Akershus), Hilde Sellevoll (Ullevål), Ane Bergquist (Levanger)

 • Godkjenning av møteinnkalling (Thea)

- Godkjent uten kommentarer.

 • Godkjenning av siste møtereferat (Thea)

- Godkjent uten kommentarer.

 • FUGO-kurs (Hilde)
 • Kurset er godkjent av legeforeningen
 • Diskusjon rundt logistikk og gjennomføring. Hilde har full kontroll. Delegerer ved behov. Alle i styret møter en time før kursstart for å hjelpe til med praktikaliteter.  
 • Mathias skal skrive innlegg på facebooksiden med påminnelse om FUGO-kurset
 • Laparoskopiutvalg (Marianne)
 • Intet nytt å rapportere siden forrige styremøte
 • Ny Laparoskopikampanje (Marianne)
 • Presentasjon av prosjektgruppe med veiledere
 • Går gjennom plan for kampanjen med oppstartsmøte, oppstart av selve kampanjen, loggføring av treningstimer.
 • Det er god oppslutning om informasjonsmøtet i Oslo 17.09.
 • Presentasjon av de ulike øvelsene for styret
 • Video av øvelsene skal legges ut på FUGOs nettside og facebookside
 • Informasjon om questback som kommer til å bli sendt til kontaktpersoner og alle deltakerne
 • NGF (Thea/Anders via mail/telefon)
 • Årsmøtet:
  • Diplomer: Vi har ferdige maler hos Allkopi. Vi må finne ut hvilke ”utmerkelser” som skal gis i år. Thea spør Anders og holder kontakt med allkopi
 • LiS-representant jury: 
  • Anders stiller
 • Generalforsamlingen på årsmøtet (formøte):
  • - Går gjennom agenda for gen.fors
  • - Torolf Holst-Larsen fra bioteknologirådet kommer for å informere om arbeidet med ny bioteknologilov
  • - Thea legger ut på facebookgruppa og nettsidene at alle medlemmer kan melde inn saker til FUGO innen 4 uker før generalforsamlingen. Saken(e) skal fremmes i generalforsamlingen. Anders sender ut mail til alle medlemmene i FUGO.
  • - Thea presenterer økonomi-delen
  • - Thea melder nye utvelgelseskriterier som sak som skal tas opp på generalforsamlingen.
  • - Thea melder forslag om ny statutt vedrørende LIS-representant i faglandsrådet.
  • - Vi fordeler oppgaver med å lage powerpoint-presentasjoner, presentasjonene sendes til Ane senest 18.10.18.
 • Faglandsrådet
 • Informasjon om faglandsrådet.
 • Thea møter på første møte som holdes den 26.09
 • Foreslås at et styremedlem (fortrinnsvis leder) i FUGO er representant, men at oppgaven kan delegeres til annet styremedlem. Tas opp i generalforsamlingen.

Gjennomgang av møtereferatet fra forrige styremøte i NGF.

 • Ny spesialiseringsstruktur/spesialitetskomitéen (Thea)
 • Diskusjon rundt den nye spesialiseringsstrukturen og implementering av den. Det er fortsatt mye som er uklart.
 • Ingen oppdatering fra spesialitetskomiteen siden forrige styremøte.
 • Websider/Facebook (Mathias)
 • Går gjennom medlemsforespørsler på FUGOs facebookgruppe
 • I høst skal det legges ut innlegg og filmer fra laparoskopikampanjen.
 • Det skal legges ut info om generalforsamlingen
 • Det jobbes videre med å registrere aktiitet på sidene.
 • Enes om å beholde den åpne Facebooksiden til FUGO som ble opprettet i forbindelse med spesialISH- kampanjen. Det skal ikke legges ned arbeid i å oppdatere denne, men den skal brukes ved behov for informasjon ut til andre enn LiS-medlemmene i den lukkede Facebook-gruppa.
 • Rekruttering nye styremedlemmer (Thea)
 • Valgkomite består av de 2 sist avgåtte styremedlemmene. Thea sender mail til Tiril, Malin og Rene.
 • Valgkomiteen fremmer forslag til nye styremedlemmer, General forsamlingen må velge dem.
 • Vi reklamerer på facebook og nettsidene at det er 2 plasser i styret på valg (men at en av de ønsker å sitte i styret i en periode til). Man kan melde sin interesse til valgkomiteen.
 • ENTOG (Thea/Hilde)
 • Vi går gjennom forslaget til utvelgelseskriteriene til ENTOG-utveksling. Godkjennes av styret, medlemmer orienteres på generalforsamlingen.
 • ENTOG-utveksling i Bergen i mai 2020 blir ved siden av konstituering av nytt styre den viktigste saken på overgangsmøtet i november i år. Thea og Hilde skal sette seg inn i veileder/vedtekter til da.   
 • Nytt curriculum er lansert.
 • Thea lager en sak til hjemmesidene om One2One exchange.
 • NFYOG/EBCOG (Thea/Hilde) 
 • Rapport fra NFYOG-møtet i Odense
 • Reklamere på nett for NFOG-fond, søknadsfrist 01.10. Hilde tar ansvar for å legge det ut på facebook.
 • Økonomi (Thea)
 • Alle reiseregningene har kommet inn.
 • Går gjennom regnskapet for 2017.
 • Gynekologen (Ane)
 • Intet nytt å rapportere. Vi har dekket saker ut året, vi må komme med en sak til februar-utgaven.
 • Neste styremøter (Thea)
 • 23.10.18 kl 20 hos Thea
 • 21.11 eller 22.11?
 • Eventuelt (Thea)
 • Ingen saker.