Styremøte 19.03.18

Referat fra styremøte i FUGO

Dato: 19.03.18

Sted: Legenes Hus, Oslo

Til stede: Marianne Omtvedt (Sykehuset i Vestfold), Mathias Sonstad (Akershus universitetssykehus), Hilde Sellevoll (OUS Ullevål), Thea Falkenberg Mikkelsen (OUS Ullevål), Anders Einum (St. Olavs hospital)

Fraværende: Eirin Haugli Falch (UNN Tromsø), Ane Ø. Bergquist (Sykehuset i Levanger)

 

1.         Godkjenning av møteinnkalling

 • Godkjent uten kommentarer.

2.         Godkjenning av siste møtereferat

 • Godkjent uten kommentarer.

3.         ENTOG

 • Thea har vært på generalforsamling, der presenterte man i hovedsak to store saker: En ny plattform for utveksling og en ny verdensomspennende organisasjon WATOG.
 • Arbeidet med å planlegge ENTOG-utveksling til Bergen i forbindelse med konferansen i mai 2020.

4.         NFYOG/EBCOG

 • Man arbeider videre med den globale plattformen, nye nettsider under utarbeidelse.
 • Nytt møte 22.04.18, Thea og Hilde reiser.

5.         Økonomi

 • Det settes av 10.000 kr fra FUGO-budsjettet til kommende. laparoskopikampanje, tilsvarende det som ble gjort med «Gi kniven videre»-kampanjen.

6.         Gynekologen

 • Neste nummer har frist 01. mai. Det planlegges å skrive om laparoskopikampanjen der.
 • Videre vil FUGO-kurset i forkant av årsmøtet promoteres.

7.         Laparoskopiutvalg

 • Det planlegges et praktisk kurs i gynekologisk endoskopi 07.-08.04.18 ved OUS Ullevål.

8.         Ny endoskopikampanje

 • Kampanjens medlemmer
  • Marianne blir leder, og har flere kandidater som kan være med på å organisere/styre kampanjen, disse blir forespurt i nærmeste fremtid.
  • Ønskelig med geografisk spredning i prosjektgruppen, hvis mulig.
  • Det jobbes også med referansepersoner til prosjektet.
  • Det jobbes videre med kontaktpersoner ved hvert sykehus (én LIS og én overlege).
 • Målsetning
  • Den overordnede målsetning for kampanjen er å legge til rette for et varig økt fokus på regelmessig simulatortrening som et verktøy for kvalitetssikring og –heving innenfor gynekologisk laparoskopi.
 • Tidsplan
  • Prosjektets tidshorisont er 2 år, med detaljert prosjektplan for første og andre prosjektår.
  • Det kan bli aktuelt med presentasjon av prosjektet etc. i etterkant av prosjektperioden.
 • Øvelser, utstyr, krav til avdelingene
  • Sykehusene må ha bokser og utstyr for øvrig tilgjengelig.
 • Budsjett
  • Planlagt budsjettramme på prosjektet 110.000 kroner.
  • Møte med alle prosjektsykehus planlegges i september, og vil bli største budsjettpost, reiseutgifter opp til 1500 kr for én person per sykehus dekkes av kampanjen.
 • Søknad økonomiske midler
  • Søknadsskjema til økonomiske midler fra Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet gjennomgås, søknadsfrist 01.04.18.
 • Spørreskjema før og etter kampanjen
  • Må utarbeides, trolig etter samme modell som tidligere kampanje.
 • Kontaktpersoner kampanje
  • Mange sykehus har vi fått kontaktpersoner, arbeidet fortsettes. Dersom man ikke får respons fra enkelte sykehus, vil disse ikke bli med på kampanjen.
 • Navn på kampanje
  • «Boksen går!» er valgt som foreløpig navn.
 • Videre fremdrift
  • Rekruttering av kontaktpersoner.
  • Innsending av søknad til prosjektmidler.
  • Møte med alle deltakerne planlegges i september.

 

9.         Ny spesialiststruktur/spesialitetskomitéen

 • Thea orienterte om arbeidet og kommunikasjonen mellom Spesialitetskomitéen, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, hvor arbeidet fortsatt pågår.
 • Legeforeningen arrangerte 12.03.18 et møte med alle spesialitetskomitéer, hvor Thea deltok på vegne av obst/gyn. Referat til spesialitetskomitéen.
 • Spesialitetskomitéen jobber nå videre med ”læringsaktiviteter”. Legeforeningen jobber videre for å forskriftsfeste prosedyrelister. Thea har kontakt med lederne for de andre LIS-foreningene. Planlegges mulig LiS-kampanje for å få forskriftsfestet prosedyrelister.

10.       Forkurs før årsmøtet

 • Hilde er i gang med kartlegging og rekruttering av aktuelle foredragsholdere.
 • Hovedvekten av foredragsholdere rekrutteres lokalt fra Rikshospitalet.
 • Budsjettet baseres på tidligere FUGO-kurs, men det åpnes for flere deltakere enn tidligere kurs p.g.a. forelesningsbasert kurs uten praktiske prosedyrer.
 • Det planlegges et innlegg i Gynekologen utgave 2 med informasjon om FUGO-kurs i forbindelse med årsmøtet, og at dette utløser refusjon for reise fra Legeforeningens utdanningsfond.
 • Reservasjon av lokaler gjøres snarest, da dato og sted allerede er bestemt (Rikshospitalet 24.10.18).

11.       NGF

 • Informasjon om laparoskopikampanje skal presenteres ved neste styremøte i NGF (om to uker).
 • Det arbeides med et tydeligere organisasjonskart i NGF, med undergrupper, utvalg etc.
 • Man jobber også med tydeligere retningslinjer for hva NGF kan/skal gi økonomisk støtte til av kurs, konferanser etc.

12.       Websider/Facebook

 • Det planlegges en egen del på nettsiden som knyttes til «Boksen går!».
 • Det planlegges å fortsette å legge ut relevant informasjon på Facebook, med omtrent samme frekvens som i dag.
 • Mathias følger opp at spørsmål fra medlemmer sjekkes ut av riktig person i styret.

13.       Neste styremøter

 • Tentativt 23.05.18.

14.       Eventuelt

 • Ingen saker.