Styremøte 23.01.18

Referat fra styremøte i FUGO

Dato: 23.01.18

Sted: Legenes Hus, Oslo

Tilstede: Marianne Omtvedt ( Sykehuset i Tønsberg), Mathias Sonstad (Sykehuset i Skien), Eirin Haugli Falch(UNN), Anders Einum(St.Olavs hospital), Ane Ø. Bergquist (Sykehuset i Levanger), Hilde Sellevoll (Ullevåll), Thea Falkenberg Mikkelsen(Ullevåll)

Agenda:

1) Møteinnkalling godkjennes

2)     Referat fra forrige møte gjennomgås i korthet, korrigeres. Godkjennes.

3)    Konstituering av styret 2018:

- Leder – Thea Falkenberg Mikkelsen

- Nestleder – Marianne Omtvedt

- Sekretær – Ane Bergquist

- Kasserer – Eirin Haugli Falch

- NFYOG – Thea Falkenberg Mikkelsen og Hilde Sellevoll

- ENTOG – Thea Falkenberg Mikkelsen og Hilde Sellevoll

- Gynekologen – Ane Bergquist

- Endoskopiutvalget – Marianne Omtvedt

- Kursansvarlig – Hilde Sellevoll

- Webansvarlig – Mathias Sonstad

- NGF – Anders Einum

4)     Økonomi

-          styremedlemmer må bli flinkere til å sende inn reiseregninger.

-          Diskuteres rundt økonomi til FUGO-kurs i forbindelse med årsmøtet.

5)    Ny spesialiseringsstruktur/Spes.kom

-          Leder har vært i kontakt FUxx i ortopedi og ØNH i forbindelse med nytt spesiliseringsløp– vi ønsker fortsatt kirurgisk tjeneste og prosedyrelister. Thea har hatt løpende korrespondanse med Jeanne Mette – vi har samme agenda. Læringsmålene skal ha blitt formidlet til foretakene 19.01

-          Ønskelig at det er direkte kommunikasjon og godt samarbeid mellom spes.kom og FUGO

-          Fortsatt en del spm rundt den nye spesialiseringsprosessen

-          Underveis i møtet snakker Anders med Nils Halvdan Morken, og det kommer fram at det er NGF som konstituerer spes.kom. Formelt kan YLF velge LiS-representanten, men har vært tradisjon at FUGO har gjort det.

6)    ENTOG

Utveksling i Frankrike. 2 representanter (Ambjørn Skadsen og Marte Westvik). Thea representant fra FUGO.

7)    NFYOG/EBCOG

-          Snakker rundt ”globaliseringsplattformen” – en felles nettportal for LiS`er som har vært på utveksling eller jobbet i utlandet , tips og triks til utveksling.

-          Reklamering for utveksling i Danmark i forbindelse med NFOG kongress i Odense. Alle medlemmer i styret sender mail til LiS-kollegaer på sine sykehus

8)     FUxx (Anders)

-          Der er ”lovfestet” at det skal være underforening av spesialistforeningen. Vi har forslagsrett på representant og vara til spes.kom. kan i prinsippet velge en LiS utenom styret.

9)     Forkurs årsmøtet – heretter kalt FUGO-kurs (Hilde)

-      Vi enes om å endre navn på forkurs før årsmøtet til FUGO-kurs for å       unngå forvirring rundt begrepet forkurs.      

-          Det finnes en gammel ”kjøreplan” som mal , Eirin reviderer denne. Vi bør bruke LOK flittig.

-          6 t valgfrie kurstimer.

-          TEMA: ”kronisk sykdom hos mor” eller Endokrinologi. Enstemmig for kronisk sykdom hos mor.

Forslag til emner

-          Rheumatologi

-          Nevrologisk sykdom – epilepsi og MS

-          Endokrinologi (stoffskifte, diabetes)

-          Hjertesykdommer

-          Hvilke pasienter burde få tidlig UL?(Mtp kronisk eksisterende sykdom)

-          Psykososiale problemer/ fødselsangst/ psykiatri

-          Trygg farmakologi

-          Infeksjoner (hos mor samt perinatale)

-          Nyresykdom (glomerulonefritter/nyresvikt/transplanterte)

Vi lander på rheumatologi , endokrinologi, hjertesykdommer, nyresykdom og psykososiale problemer eventuelt. Hilde sonderer terrenget på OUS i fht om vi kan avtale med lokale forelesere. 

10) Ny endoskopikampanje (Ansvarlig:Marianne)

-          Planlegges igangsetting av ny kampanje «Endoskopitrening». Formålet med kampanjen er å fremme endoskopitrening på D-box på alle gynekologiske avdelinger som driver med endoskopisk kirurgi. Dette for å lære basale ferdigheter i laparoskopi, forbedre endoskopiske ferdigheter og sikre en trygg utdanning for LIS i endoskopi. Kampanjen baserer seg på utdanningsmodellen i endoskopi som praktiseres ved Sykehuset i Vestfold. 

-          1 LIS + 1 overlege pr. avdeling får ansvar for gjennomføring. FUGO-styret kontakter avdelingene for å verve interesserte kontaktpersoner.

-          Tidsskjema:

  • Søke midler via fond for kvalitet og pasientsikkerhet innen 01.04.18. Marianne lager utkast til søknad innen 01.03.18 som oversendes FUGO-styret.
  • Informasjonsmøte med kontaktpersoner før sommeren 2018
  • Oppstart over sommeren 2018, evt. januar 2019 – avhengig av midler til kampanjen.

-          Marianne informerer Endoskopiutvalget. Anders informerer NGF på neste styremøte.

-          Mer detaljert tidsskjema, informasjonsbrev til kontaktpersoner gjennomgås på neste styremøte.

11)  Laparoskopiutvalget (Marianne) - ingen oppdatering på hva som har skjedd siden sist. Informere laparoskopiutvalget om planer om laparoskopitreningen.

12) NGF (Anders)

-          NFOG 10.-13. Juni i Odense. Anders og Ane kan ikke stille på NGF møtet 10.06. Thea – kan kanskje stille. 

Gjennomgang av styret:

-          Anders – sekretær

-          Nils H. Morken – Leder (UiB)

-          Stine Andreassen – Nestleder (Bodø)

-          Hans Kristian Opøien – kasserer (OUS)

-          Tina Tellum – nettansvarlig

-          Yngvild Hannestad – PSF-representant

-          K. Hald – vitenskapelig representant

-          Ane – vara for Anders

-          Jenny Alvirovic – gynekologen

13) Gynekologen – presentasjon av styret i neste utgave. (1/2018) sendes til Marianne.

-          Navn.

-          Arbeidssted.

-          Antall år i gyn-faget.

-          Verv i FUGO.

-          Mailadresse.

-          Nye medlemmer sender bilde av seg selv til Mathias. Skal brukes på nettsidene.

14) Neste styremøte : mandag 19.mars / torsdag 22. Mars.  Evt en dato i uke 14. Ane booker møterom, kaffe og frukt.

15) Websider/facebookstrategi. Mathias har fått tilganger/fullmakt. Sidene trenger oppdatering!  

Websider:

Gammelt nytt: educational course kbh. Ekstra utveksling; 4 uker til Moskva. Referat fra ESGE 2016. Leserbrev fra GET UP! Gi kniven videre!

La stå: EBCOG-stipend.  Utdanning.

Nytt: Nytt styre. Counter.

Revideres ila første halvdel av februar.

Facebook-strategi:

-          en sak i uka?

-          Legge ut gruppebilde på facebooksidene.- navn + arbeidssted.

-          Hvem er egentlig FUGO?

16) Eventuelt – ingen saker.