Styremøte 23.05.18

Styremøte FUGO 23.05.18

Sted: Legens hus, Oslo

Tilstede: Anders Einum (St. Olavs), Marianne Omtvedt ( Rikshospitalet), Hilde B. Sellevoll (Ullevål), Ane Øyås Bergquist (Levanger), Thea Falkenberg Mikkelsen (Ullevål), Mathias Sonstad (A-hus)

 1: Godkjenning av møteinnkalling (Thea)

godkjent uten kommentarer.

2: Godkjenning av siste møtereferat (Thea)

Godkjent uten kommentarer.

3: ENTOG (Thea/Hilde)

1)Nytt curriculum.

ENTOG har nylig gitt ut paneuropeisk curriculum (ENTOG PACT).Følges videre av Thea og Hilde

-  ser på Guidelines for utveksling 2020 (eget skriv). Vi må ha utvekslingsplasser for 64 stk (32 land, 2 personer fra hvert land). Base i Bergen, men må fordele plassene enten i området rundt eller over hele landet. Jobbes videre med til høsten og mer intenst fra 2019

4:NFYOG/EBCOG (Thea/Hilde)

1) Referat styremøte NFYOG april: Hilde og Thea var på møte i april. Hovedfokus er kongressen i Odense i juni. Det skal være en workshop om global helse hvor NFYOG bidrar med innlegg. NFYOG har også ansvar for å organisere LiS-middag mandag 11.6.

2) Gjennomgang av presentasjon om norsk utdanning til LiS-middag I regi av NFYOG

5: Økonomi (Thea/Eirin via mail)

 • Etterspørres mat- og reiseregninger

6: Gynekologen (Ane)

 • neste sak fra FUGO er ”boksen går”

7: Laparoskopiutvalg (Marianne)

 • oppsummering av laparoskopikurset  som nylig ble avholdt på Ullevål.

8: Ny endoskopikampanje (Marianne)

 • venter på svar på søknad om kampanjemidler
 • Prosjektgruppe: Marianne Omtvedt, Ane Ø. Bergquist og Renate Thorstensen(Bodø). Veileder er Klaus Oddenes (Haugesund) og Siri Skrøppa (Tønsberg).
 • Vi mangler 4 sykehus hvor vi ikke har kontaktpersoner.
 • Det er sendt ut infobrev til  alle kontaktpersonene.
 • Det jobbes fortsatt med Logo.

9: Ny spesialiststruktur/spesialitetskomitéen (Thea)

1)Spes.koms arbeid:

- går gjennom møtereferatet fra forrige møte i spes.kom.

- Thea skal sjekke videre rundt å få forskriftsfestet at FUGO skal velge inn representant til spes.kom. Mener dette allerede er bestemt I legeforeningens statutter etter at FUxx ble opprettet.

2)Oppdatering på kontakt med andre Fuxx

- medie”kampanjen” vi vil bli spesialist, ikke SPESIALISH.

- Thea samt leder i tilsvarende forening for ortopeder og plastikkirurger har sammen skrevet en kronikk rundt omlegging i spesialiseringsstrukturen som skal publiseres i Bergens tidene.

3)Videre strategi i arbeidet for prosedyrelister

- Det er sendt svar til helsedirektoratet at prosedyrelister bør kontinueres. Videre må vi sørge for oppmerksomhet rundt kronikken i Bergens Tidende når den kommer.

10: FUGO-kurs (Hilde)

 • kurssøknad og program er sendt til legeforeningen (samt representant i spes.kom) for godkjenning.

11: NGF (Anders)

 • går gjennom hva som ble diskutert ved forrige styremøte i NGF i april.

12: Websider/Facebook (Mathias)

 • legge ut link til kronikk
 • reklamere for årsmøtet og FUGO-kurset
 • lage egen seksjon for laparoskopikampanjen når (hvis) vi har fått midler
 • counter på nettsidene.
 • Konferansemiddag for LiS på konferansen i Odense

13: Neste styremøte(Thea)

 • 10.september?

14: Eventuelt (Thea)

 • utvelging av kandidater til ENTOG utveksling – hvordan skal det i praksis gjøres?

Thea formulerer en tekst om hva som vektlegges dersom det er 2 eller flere søkere (språkkunnskaper, engasjement, medlem i NGF, tidligere organisasjonsarbeid).