Styremøte 27.11.18

FUGO Styremøte. Overgangsmøte

Tirsdag 27. november 2018

Kl 10-16

Legenes Hus

Til stede: Mathias Sonstad (Ahus), Hilde Sellevoll, (Ullevål) Marianne Omtvedt (Rikshospitalet), Thea Falkenberg Mikkelsen (Ullevål), Liva Helleland (Haukeland), Ane Bergquist (Levanger).

Ikke til stede: Anders Einum (St. Olavs)

 • Godkjenning av møteinnkalling (Thea)

- godkjent uten kommentarer.

 • Gjennomgang av siste møtereferat (Thea)

- godkjent uten kommentarer.

 • Presentasjon av verv (Thea/de respektive innehavere av vervene)

-         gjennomgang av hva de ulike vervene innebærer.

-         Verv som må fylles: Leder, ENTOG-representant, NFYOG-representant, kursansvarlig. Andre verv innehas allerede av styremedlemmer som fortsetter, men omrokkeringer kan gjøres.

 • ENTOG 2020 (Hilde)

-         Hilde informerer om ENTOG og utveksling i Bergen i forbindelse med EBCOG konferansen 2020. Hun har hatt Skype-møte med representant for ENTOG-styret.

-         Diskusjon rundt sykehus som kan ta i mot utvekslingskandidater samt logistikk rundt reisevei og transportmidler.

-         Forslag til tema på scientific meeting.

-         32 medlemsland, teoretisk max 64 stk til utveksling, maksimalt antall har vært 49.

-         Hilde har en dialog gående med LOC (Knut Hordnes og Jone Trovik)

 • ENTOG-utveksling (Thea/Hilde)

-         ENTOG-utveksling 2019 er 02.-08.06 i Polen.

-         Søknadsfrist 31.01.19. Hilde settes som kontaktperson.

-         Mathias skal legge ut påminnelse på FUGOs nettside og Facebookgruppe.

 • NFYOG (Thea)

-  Ingen aktivitet siden siste FUGO-styremøte. Ikke hatt Skype-møte som planlagt i november.

-  neste møte skal være i Stockholm i april.

 • Oppsummering FUGO-kurs (Hilde)

-         Vi gjennomgår evalueringene fra kursdeltakerene. Stort sett er deltakerene fornøyd med innholdet i kurset, men det er flere kommentarer på at det kunne ha vært flere pauser.

-         Hilde sender mail til de ulike foreleserne med oppsummering og takk for innsatsen.

-         Innspill om at vi lager egne evalueringsskjema til FUGO-kursene som kan tilpasses innholdet i kurset slik at vi slipper å bruke standard-skjemaene fra Legeforeningen. Vi må be om tillatelse fra Legeforeningen om dette.

-         Thea sender mail til spes.kom, NGF og regionalt utdanningssenter om at FUGO-kurset må komme på listen over valgfrie kurs i ny utdanningsplan slik at kurset fortsatt kan holdes med tellende timer.

 • Fagstyret (Thea)

-         Thea har vært på første styremøte i det nye Fagstyret i Legeforeningen. Intet spesifikt FUGO-relevant i dette.

 • Ny spesialiststruktur/spes.kom (Thea. Camilla via mail)

- intet nytt siden forrige møte.

 • Konstituering av styre 2019 (Thea)

- det gjøres en foreløpig konstituering til alle verv. Lederverv og nestlederverv er ikke besatt.

Thea kontakter aktuelle kandidater til ledervervet om en uke. Dersom ledervervet fortsatt ikke er besatt må man ta beslutningen i et skype-møte.

 • Laparoskopiutvalg (Marianne)

-         informasjon om de siste bevegelsene i endoskopiutvalget og kursaktivitet.

 • Boksen går! (Marianne)

-         boksen går over det ganske land.

 • NGF (Anders via mail/telefon Thea)

-         det har ikke vært møteaktivitet siden det var årsmøte.

-         Info om neste styremøte og hovedtema som er ny lærebok for medisinstudenter i regi av NFYOG med initiativ fra Danmark. Det skal stemmes over om dette skal gjennomføres ved NFOG-møte i april 2019.

 • Websidene (Mathias)

-         legger ut informasjon om ENTOG-utveksling på facebooksidene og nettsidene.

-         Gjennomgang av nettsidene.

-         Thea lager en notis om NFOG-fond som skal legges ut på nettsiden.

-         Legge ut litt flere bilder på nettsiden.

-         Evalueringen av FUGO-kurset legges ut på nettsidene.

-         Legge ut ”ledere” som er skrevet inn til Gynekologen på nettsidene. 

-         Legge ut budsjett for 2019 og regnskap for 2017 på nettsidene.

-         Facebookgruppa: stille spørsmål til medlemmene om de har noe forslag til tema til neste FUGO-kurs.

 • Gynekologen (Ane)

Forslag til saker i neste års nummer:

-         forespørsler til LIS som har vært på utenlandsopphold om å skrive ”reisereportasje”.

-         Info om ENTOG-utvekslingen 2020 (Hilde).

-         Oppdatering Boksen Går! Til mainummeret.

-         ”portrett” av ulike LIS rundt om i landet.

 • Neste styremøte (Thea)

- mandag 21.01? torsdag 24.01?

 • Eventuelt (Thea)

- Vedrørende medlemsforslag fra gen.fors om at FUGO skal jobbe for diplomer til ferdige spesialister, har Anders kontaktet andre LiS-foreninger som har dette for å høre hvordan det gjøres organisatorisk. ØNH har blant annet dette. Avventer svar.