Styremøte 04.12.19

Kl. 10-16
Haukeland universitetssjukehus, Altanrommet 2 etg
Til stede: Marianne Omtvedt, Liva Helleland, Øystein Bergøy, Mark Barbero, Anders Einum, Mathias Sonstad (referent)
 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste (Marianne)

Godkjent med en endring av pkt 7, Marianne+Mark legger frem, ikke Liva

 1. Gjennomgang av siste møtereferat (Marianne)

Ingen innsigelser

 1. Presentasjon av nye styremedlemmer og verv (Marianne + de respektive innehavere av vervene)

Alle styremedlemmer presenterte vervene som de har hatt til nå. De nye styremedlemmene presenterte seg selv, og sine interesser/ønsker for arbeid i FUGO-styret.

 1. Debrief NGF Årsmøte 2019

Informasjon om FUGOs aktivitet på årsmøtet (utdanningspris, generalforsamling, utdeling av diplomer til nye spesialister, «Boksen går!»).

 1. Oppsummering av FUGO-kurs 2019 (Liva/Mathias)

Kurset ble gjennomført etter planen, gode tilbakemeldinger, alt etterarbeid utført. Deltakere har opplevd at de har fått avslag på refusjon fra Legeforeningens fond 3, til tross for skriftlige forsikringer i forkant til FUGO at dette skulle være dekket i år. Liva/Mathias følger opp dette videre med Legeforeningen.

 1. FUGO-kurs 2020 (Marianne)

Det er fortsatt ikke avgjort om FUGO-kurset består i dagens form, eller om man må endre på formen (med fast tema hvert år, knyttet til læringsmål). Det vurderes som viktig blant annet for å sikre god deltakelse av LIS på årsmøtet. Tema for FUGO-kurs er ikke bestemt, forslag om adenomyose/endometriose, forskningsmetode. Bes om innspill fra LIS på tema for kurs på FUGO sin Facebook-side. Tema fastsettes på neste styremøte.

 1. NFYOG (Marianne/Mark)

Mark og Hilde har vært på møte, hovedfokus er kongressen i Reykjavik i 2021. Det arbeides i tillegg med et spørreskjema som skal sendes ut til erfarne LIS og ferske spesialister, på tvers av de nordiske landene, for å kunne sammenligne utdanningsløpene i de ulike landene. Det er planlagt nytt møte i København i april.

 1. ENTOG 2020 (Mark)

Informasjon om fremdriften i arbeidet med ENTOG 2020, spesielt organiseringen av ENTOG-utvekslingen (ENTOG Exchange). Tre dagers hospitering på utvalgte sykehus med relativt billige transportmuligheter til Bergen, hvor resten av ENTOG-programmet foregår. Det arbeides med å spikre foredragsholdere til scientific meeting, innenfor gitte økonomiske rammer, fortrinnsvis med foredragsholdere som allerede er på EBCOG. Det må klarlegges hvem som skal være økonomisk garantist for ENTOG 2020. FUGO skal undersøke mulighetene for å benytte seg av NGFs regnskapsfører og konto, gitt at økonomisk garanti foreligger. Scientific meeting blir i Grieg-hallen, interactive talk + workshop. Det blir middag på torsdagen på Fløien-restauranten. Det er fortsatt behov for å etablere kontaktpersoner ved de forskjellige sykehusene, det er fordelt blant styremedlemmene å forsøke å ordne dette.

 1. NGF (Anders)

Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal forfatte en felles, skriftlig uttalelse om NGFs syn på abortsaken. Planen er at dette arbeidet skal ferdigstilles før årsmøtet 2020, slik at forslaget kan stemmes over på generalforsamlingen 2020. Arbeidet med ny veileder i gynekologi er kommet i gang, redaktør er valgt. FUGOs representant skal spille inn for styret i NGF at man skal legge til rette for at LIS er representert i arbeidet med veilederen, og at det bør oppfordres til en evalueringsprosess i etterkant. Obstetrikk-veilederen skal snart ut på høring.

 1. Laparoskopiutvalg (Marianne)

Ny leder valgt, det ble Anne Veddeng. Utvalget viderefører arbeidet med to laparoskopikursene (Oslo og Bergen).

 1. Boksen Går – kampanjen (Marianne)

Kampanjen er ferdig, men det planlegges en ny konkurranse («Battle of the best») på årsmøtet 2020. Tilbakemeldingene på kampanjen (spørreskjema) viser at laparoskopitreningen har blitt bedre på mange sykehus, men det er fortsatt utfordrende å finne tid til dette i hverdagen.

 1. Websider (Mathias)

ENTOG 2020 har fått egen seksjon på websiden til FUGO. Her er «welcome letter» publisert, sammen med kart over de aktuelle sykehusene. Denne vil bli fortløpende oppdatert.

 1. Gynekologen (Liva)

Neste innsendingsfrist 01. februar. Planlagt en artikkel om «Boksen går!», ENTOG 2020 i Bergen, utdeling av diplom til nye spesialister. Det er ytret ønske om flere faglige artikler i «Gynekologen», Øystein skriver en artikkel om forskningsformidling, evt om aktuelle forskningsartikler og podcasts.

 1. Konstituering av nytt styre 2020 (Marianne)

Foreløpig plan for konstituering av FUGO-styre 2020, endelig beslutning neste styremøte med leder til stede:

Leder: Hilde

Nestleder: Marianne/Anders

Sekretær: Øystein/Marianne?

Kasserer: Liva

ENTOG: Mark og Hilde

NFYOG: Hilde og Mark?

Kursansvarlig: Marianne/Øystein?

Webansvarlig: Mathias

NGF-representant: Anders

Laparoskopiutvalget: Marianne

Gynekologen: Øystein og Liva

 1. Neste styremøte (Marianne)

Planlegges i februar 2020

 1. Eventuelt

Forslag om at det opprettes et bibliotek på hjemmesiden over anbefalte artikler, podcasts, videoer etc. som LIS f.eks. kan bruke studiedagene til, fortrinnsvis sortert etter nivå (nybegynner, viderekommen, ekspert).