Styremøte 10.04.19

FUGO styremøte

Onsdag 10.04.2019 kl. 10-16

Legenes hus

Tilstede: Hilde Sellevoll, Anders Einum, Eirin Falch, Marianne Omtvedt, Mathias Sonstad, Liva Helleland

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Godkjennes uten tilføyelser.

2. Gjennomgang av siste møtereferat

Referatet er tidligere godkjent per e-post. Ingen kommentarer til referatet. Referat sendes som vedlegg til innkalling fremover.

3. FUGO-kurs

Liva orienterer. Programmet og foredragsholdere presenteres. Booking av lokaler er ok. Det er opprettet kontakt med LOK i Bodø. Kurset er oversendt til RegUt for godkjenning. Det planlegges at Mathias overtar videre ansvar for kurset når Liva går ut i fødselspermisjon.

4. Spes. kom. – FUGO kurs

FUGO-kurset vil forhåpentligvis inngå som valgfritt kurs i ny spesialistutdanning. Dette må godkjennes av Helsedirektoratet. I den forbindelse er det bedt om presisering av kursets innhold, tema og mandat fra spes.kom. Anders forfatter en orientering som oversendes leder av spes.kom. Marte Reigstad så snart som mulig.

5. NGF

Anders orienterer kort om:

1)     Økonomisk situasjon i NGF og konsekvenser for FUGO.

2)     Nytt nordisk læreverk kommer opp som beslutningssak i Stockholm i slutten av april.

3)     I forhold til diplom ved spesialistgodkjenning, avventer man endelig beslutning fra Legeforeningen sentralt. Alternativt planlegges dette organisert av FUGO ved årsmøtet i Bodø, styret holdes orientert per mail om utviklingen.

6. Websider - oppdateringer

Mathias orienterer. «Utdanning»-siden er oppdatert med informasjon om ny spesialistutdanning. Informasjon om gammel ordning beholdes også. Link til anbefalte lærebøker er utdatert, forespørsel til spesialitetskomiteen om de vil lage en oppdatert liste.

7. ENTOG utveksling 2019 Polen

Norge har fått en ekstra plass i kraft av å være arrangør for neste ENTOG utveksling i 2020. Mark Barbero fra Bergen/Voss reiser. NGF har godkjent at utgifter dekkes også for ham på vanlig måte. Det avholdes Council meeting i forbindelse med utvekslingen, den 8. juni. Ane reiser fra FUGO og orientere om neste års utveksling. Evt. kan de to Mark og/eller Henriette også delta på dette.

8. ENTOG utveksling 2020

Hilde orienterer om det pågående arbeidet med organiseringen. LOK i Bergen har sendt ut brev til de aktuelle avdelingene. Innlegg om utvekslingen kom ikke med i april-utgaven av Gynekologen. Hilde forespør Jenny forhold til dette. Ønskelig at det kommer med i neste utgave. Diskusjon om ressurspersoner lokalt til å ta i mot utvekslingsstudentene og organisere det praktiske. Planleggingen og avviklingen av ENTOG-utvekslingen kommer til å utgjøre en stor del av styrets arbeid det kommende året.

9. NFYOG

Hilde deltar på styremøte i NFYOG 24. april og NFOG kurs i Stockholm 25-26 april. I budsjettet står det avsatt en sum under NFYOG som ikke har blitt brukt de siste årene. Man forespør tidligere leder om hva denne posten har blitt brukt til tidligere, eller om midlene skal brukes på andre ting.

10. Gynekologen

Marianne skriver et innlegg om ”Boksen går!”. Liva skriver innlegg om FUGO-kurset før årsmøtet. Mathias skriver intervju med Hilde. I tillegg innlegg om ENTOG utvekslingen. Frist neste nummer 2/5.

11. «Boksen går!»

Marianne orienterer. Nasjonal laparoskopikonkurranse avholdes på årsmøtet. I forkant av dette skal det arrangeres lokale konkurranser på de forskjellige sykehusene. Deretter blir det semifinaler og finale ”Battle of the Best”. Det er søkt ekstra midler fra Legeforeningens kvalitetsfond og NFOG til å presentere kampanjen på kongresser internasjonalt.

12. Regnskap 2018

Eirin orienterer. Regnskap for 2018 gjennomgås. FUGO holder seg innenfor budsjettrammen, selv med ekstra utgifter til «Boksen går» og et ekstra styremøte våren 2018.  Budsjett for 2019 gjennomgås også samtidig. Man vil forsøke å legge frem fortløpende regnskap ved kommende styremøter.

13. Faglandsrådet og fagstyret – forespørsel fra Thea Falkenberg Mikkelsen

Henvendelse fra tidligere leder, Thea Falkenberg Mikkelsen om at hun ønsker å fortsette i fagstyret og at hun derfor ønsker å delta på faglandsrådet.  Ved årsmøtet i 2018 ble det vedtatt at leder, evt annet styremedlem i FUGO skal delta på Faglandsrådet. Ettersom Thea har gått ut, men ønsker gjenvalg for neste periode i fagstyret velger styret å godkjenne unntak fra denne vedtekten. Saken diskuteres i plenum, Det orienteres om dette ved generalforsamlingen i oktober 2019. Det er ønskelig at Thea møter årlig på et FUGO-styremøte i etterkant av Faglandsrådet for å orientere om arbeidet, eventuelt hyppigere etter behov. Etter at gjeldende periode er utløpt vil en gå tilbake til ordning som beskrevet i vedtektene.

14. Neste styremøte

26-28 august foreslås. Hilde legger ut en avstemming på hjemmesiden ila uken.

15. Eventuelt

1) Endoskopiutvalget: Marianne orienterer om arbeidet i Endoskopiutvalget. Det jobbes med å beholde både introkurs og kurs for viderekomne i laparoskopi i den nye spesialistutdanningen..

2) Fremtidig styresammensetning diskuteres.