Referat styremøte 14.12.21

Referat fra styremøte i FUGO 14.12.21, Legenes hus

Styremøte
Tidspunkt: 14.12.21 kl 10 - 16
Sted: Legenes hus, Oslo
Til stede fysisk: Hilde Sellevoll, Øystein Bergøy, Catrine Størksen, Mark Lewis Barbero,
Aslak Vimme Solhoff, Siri Juliebø, Mina Eskeland, Ann Cecilie Vaadal
Til stede via Zoom: Anders Einum, delvis Morten Kvello
Ikke til stede: Mathias Sonstad

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalelse og saksliste (Hilde)
Godkjent uten innsigelser.

Sak 2 Godkjenning av referat styremøte 26. oktober 2021 (Hilde)
Godkjent uten innsigelser.

Sak 3 Konstituering av nytt styre (Øystein/Hilde)
- Overgang til nytt styre: Alle presenterer seg deretter presenterer gamle styremedlemmer
sine verv. Styreoppgaver og verv fordeles.
- Hilde forteller om lederverv og NFYOG-verv
- Øystein forteller om nestlederverv, FUGO-teket og medlem i redaksjonsgruppen til
Gynekologen
- Mark forteller om ENTOG-verv og endoskopiutvalget
- Ann Cecilie forteller om kurs og sekretærverv
- Anders forteller om NGF-verv
- Øystein forteller om kasserer-vervet på vegne av Aslak
Forslag til verv i nytt styre:
Leder: Øystein Bergøy
Nestleder: Ann Cecilie Vaadal
NFYOG: Siri Juliebø
NFYOG vara: Ann Cecilie Vaadal
ENTOG: Siri Juliebø (+ Øystein Bergøy)
NGF: Morten Kvello
NGF vara: Øystein Bergøy
Sekretær: Siri Juliebø
Kasserer: Ann Cecilie Vaadal
Kursansvarlig: Mina Eskeland (+ Ann Cecilie Vaadal)
Kampanje: Aslak Vimme Solhoff
Gynekologen: Mina Eskeland
Webansvarlig: Aslak Vimme Solhoff?
FUGO-tek: Øystein Bergøy/Morten Kvello?
Utdanningspris: Mina Eskeland
Endoskopiutvalg: Catrine Størksen
Vara: Catrine Størksen
Vervene spikres på neste styremøte.

Sak 4 Økonomi (Anders)
- Søknad til NGF-styret om økte rammebetingelser
- Kun en/to som blir boende i Oslo, så det er økte reiseutgifter ifbm styremøte
- Budjsett for fire fysiske styremøter i Oslo hvert år + to middager + årsmøte: 72520 kr

- Aktuelt med tre fysiske styremøter + ett på Zoom?
- Kan ev. booke rom på Rikshospitalet uten kostnad for styremøter istedenfor Legenes
hus?

Sak 5 Utdanningsprisen (Hilde)
- FUGO overtar ansvaret for utdeling av utdanningsprisen under årsmøtet
- Tidligere har dette blitt delt ut til beste avdeling i Norge (basert på SERUS-rapporter),
men nå er rapportene borte og man har ikke lenger grunnlag for evalueringen.
- FUGO kan lage spørreundersøkelse og sende ut på forhånd for å kartlegge hvordan LIS
har det på div avdelinger, for å ha grunnlag for å dele ut prisen
- Legeforeningen kan bistå med å lage spørreundersøkelsen så lenge man har
laget klar spørsmålene
- Tenker at dette kan motivere til å prioritere utdanning videre
- Mina er interessert i å ta saken

Sak 6 Evaluering av FUGO-kurs/generalforsamling/årsmøte (Anders/Ann Cecilie/Hilde)
- Utdeling av diplomer til nye spesialister
- Sendt ut mail på forhånd: noen ville ha diplom + overrekking av diplom på scenen,
noen ville kun ha diplom, noen hadde ikke svart på mail.
- Tilbakemelding på årsmøtet om at det var feil å ikke rope opp alle spesialister
- Neste år: presisere før man deler ut diplomene at man har sendt ut mail med
spørsmål.
- Legge ut på FUGO og NGS sin facebook-side et par uker før årsmøtet et eller
annet om at hvis du ikke har fått mail og ønsker diplom, ta kontakt med oss. Vi kan
også vurdere å skrive en notis i Gynekologen om dette på forhånd.
- FUGO-kurs
- Gjennomgang av kurset
- Praktiske tips til neste års kurs
- Tema for neste års kurs: bør ikke overlappe helt med kurs som allerede eksisterer
- Forslag som har kommet inn: cancer, menopause, descens, dyspareuni, HPV/
kolposkopi, fosterdiagnostikk, endokrinologisk gynekologi, obstetrikk
- Evaluering årsmøte
- Veldig fornøyd med foredraget på FUGO sitt årsmøte, sørge for like bra foredrag
neste år

Sak 7 Diskusjonssak: Forslag om endring av vedtekter – valg av styremedlemmer. I tillegg
rekruttering av kontaktperson ved hvert helseforetak (Øystein)
- Det foreslås å endre vedtektene slik at det er direktevalg av leder og varamedlem til
FUGO-styret. Dette kan ikke endres før ved neste generalforsamling, da styret må legge
frem forslag til endring av vedtekter. Iverksettes deretter året etter. I tillegg foreslåes det å
rekruttere kontaktpersoner ved hvert helseforetak.
- Endre antallet i styret fra seks til syv, og heller droppe vara.
Begge forslag til endringer i vedtekter blir enstemmig godtatt av styret ved akklamasjon.

Sak 8 ENTOG utveksling 2022 (Mark)
- Dato er satt: 12.09 - 16.09
- Sannsynligvis ca 70 påmeldte
- Ankomst 11.09, exchange skal være mandag 12.09 - onsdag 14.09
- Må finne eget lokale osv til «meet and greet» på torsdag, samt til middag fredag
- Dette blir potensielt store kostnader
- Grilling i Frognerparken?
- Leie båt i Oslofjorden?

- Det er avklart med de fleste sykehus at de tar i mot x antall mennesker, bortsett fra
Hønefoss og Elverum som man venter på tilbakemelding fra
- Økonomi/budsjett
- Mulig å diskutere budsjettet med ENTOG sentralt? Mulig å få dekket mer enn
150/200 euro?
- Denne prisen skal egentlig dekke alt (reise innad i Norge, middag, «meet and
greet» og scientific meeting), men i realiteten dekker det meet and greet, middag
og scientific meeting, mens de må dekke reise innad i Norge selv
- Satt av 25.000 i budsjettet til ENTOG-aktiviteter innad i styret
- Leie auditorium på OUS for Scientific meeting? Gratis å leie på Riksen?
- Foredragsholdere til Scientific meeting, tema er seteleie. Usikkert om vi har penger til å
betale noen.
- Hvordan skal man organisere innbetaling fra deltagere? Spørre Legeforeningen?

Sak 9 Obstetrikkampanje (Aslak)
- Plan: Soria Moria, slutten av august 2022
- Anbefaling å sende to overleger dersom det er 9 LIS eller flere i avdelingen
- Aktuelt å leie inn ekstern person med datakompetanse for å bistå med webløsning for
kurs, fått en pris på 10.000 kr for et år. Dette må man bli enig i innad i kampanjegruppa.
- Må lage et godt budsjett, kan være aktuelt at NGF dekker det man ikke får dekt ellers
- Kurset tenkes å være i helg, er det hensiktsmessig? Lokalsykehus sliter kanskje med å
avse overleger til kurs i ukedager, men vanskelig å rekruttere folk til helg
- Styrets anbefaling er å legge kurset til ukedager, Aslak tar dette tilbake til
kampanjeutvalget

Sak 10 NGF (Anders)
- Lederforum på årsmøtet: ledere for kvinneklinikker og gyn.avd i Norge har sendt brev til
Hdir hvor man ytret sin bekymring for nye veiledere i overtid, svangerskapsdiabetes og
spm om screening av preeklampsi ved 12-ukers ultralyd, uten at det er gjort noe med
kapasiteten i avdelingene.
- NGF avventer tilbakemelding fra FUGO mtp budsjettet for 2022, bør meldes som sak til
NGF sitt neste styremøte med frist 19.01.22.
- Dato for årsmøte neste år: uke 43
- Dato for ev. FUGO-kurs neste år: onsdag 26.10.22

Sak 11 Neste styremøte (Øystein)
18. februar 2022, avvent litt med å booke reise mtp pandemi, men spør avdeling om fri
allerede nå.

Sak 12 Eventuelt
- Kontaktperson på alle sykehus i landet?
- Spørre på Facebook-siden etter interesserte, evt sende ut mail
- Aslak sjekker ut dette