Referat styremøte 25.10.22

Referat frå styremøte i FUGO tysdag 25. oktober 2022 i Kristiansand


Tilstades: Aslak, Morten, Catrine, Mina, Øystein (referent)


1. Godkjenning av saksliste og innkalling - godkjent

2. Kurset
a. Mina orienterer om kurset.

3. Generalforsamling
a. Øystein orienterer om planen for årsmøtet.
b. Øystein orienterer om budsjettet. Me ligg an til å ha ca 50000 kr når kun
årsmøtet og siste styremøte gjenstår. Dette er romsleg.
c. Neste års budsjett førslåast slik
i. Totalt 120000
ii. 5 styremøter til 15000kr per møte
iii. 10000 kr til kampanjen
iv. 25000kr til ENTOG
v. Ymseposten setjast til 10000kr

4. Ymse
a. Øystein informerer om Fuxx-møte. FUGO er ein av dei fuxxane med høgast
aktivitet og mest kommunikasjon med medlemmane sine.
b. Morten informerer om høyring om felles kompetansemodul.
i. Styret ønskjer å koma med eit høyringssvar.
ii. Morten tek ansvar for å skriva høyringssvaret og koordinera svar
saman med ngf. Styret blir involvert via epost.