Referat styremøte 06.12.22

FUGO styremøte 06.12.22

Legenes Hus, Oslo

Til stede: Øystein, Sukhjeet, Are, Ann Cecilie. Siri via Google Meets.

 

1.  Godkjenning av innkalling og referat

2.  Presentasjon av FUGO og styreverv

•   Kort presentasjon av vervene

•   Liten gjennomgang av FUGO-kurset

3.  Konstituering av styret

•   Leder: Øystein

•   Nestleder: Mina

•   Sekretær: Are

•   Kasserer: Siri

•   Kursansvarlig: Sukhjeet

•   ENTOG: Siri og Øystein

•   NFYOG: Are og Mina

•   Obstetrikkampanje: Aslak

•   Gynekologen: Mina og Sukhjeet

•   Utdanningsprisen: Mina

•   NGF: Morten

•   Fugoteket: Morten

•   Webansvarlig: Sukhjeet

•   Endoskopiutvalg: Are

•   Kontaktpersonansvarlig: Are

4.  Info om Fuxx og Faglandsrådet

•   Thea Falkenberg Mikkelsen informerer

•   FUGO velger LIS-representant til spesialitetskomiteen

•   Fuxx sin oppgave

•   Oppnevne LIS-representanter til spes.kom og til Faglandsrådet

•   Faglandsrådet i 2023 er 4-5 mai

•   Fagstyret jobber mer politisk enn FUGO

•   Skal utnevnes to nye LIS-representanter til våren (fra LIS-leger i alle spesialitetene, ikke bare gyn)

•   Fagstyret utnevnes av Faglandsrådet 

5.  Budsjett/regnskap

•   Godt innenfor budsjett

•   Diskuterer neste års forbruk, ønskelig å sende folk til NFOG-kongress og mest mulig deltagelse på fysiske ting som feks slike kongresser, årsmøtet osv. Evt bo billigere for å kunne sende flere?

•   Skal fortsette med middag etter styremøtene

6.  Oppdatering fra Fuxx-forum

•   FUGO og FUNK de mest aktive Fuxx

•   FUGO eldst, 25årsjubileum neste år

•   Ønskelig å oppdatere hverandre litt mer om hva som foregår innad i de forskjellige Fuxxene for å inspirere og hjelpe hverandre

7.  Obstetrikkampanje

•   Innspill hittil:

•   Må tydeliggjøres hvor mange prosent som kreves for å bestå testen

•   Vanskelig å forstå når man kunne velge flere riktige svar, dette bør presiseres (understreke at det er flere riktige, ev. hvor mange riktige svar)

•   Kanskje man bør vurdere å slippe teorien til del 2 og 3 allerede nå, da folk har forskjellige tjenesteplaner og forskjellig mengde tid å bruke

8.  Oppdatering fra NGF (Øystein på vegne av Morten)

•   Alle i FUGO får dekket årsmøteavgift, samt at leder får dekket opphold og reise, dette direkte av NGF (utenom FUGO sitt budsjett)

•   FUGO-deltakere kan få delegert oppgaver på årsmøtet, og er forventet å delta på alle sesjoner og generalforsamling

•   Kurs i LIS-spesialisering: mange flaskehalser i kursene!

•   Gynekologisk kirurgi trinn 1 har 61 stk på venteliste på våren og 16 på høsten (sistnevnte var altså et ekstrakurs).

•   Introduksjonskurs hadde 36 stk på venteliste, og er bare en gang i året.

•   Emnekurs i obstetrikk 20 stk på venteliste.

•   Praktisk obstetrikk med 44 stk på venteliste.

•   Emnekurs i generell gyn 27 stk på venteliste.

•   Emnekurs i gynekologisk onkologi er det eneste kurset som ikke hadde venteliste i år.

•   Bør ses på om det faktisk er for mange flaskehalser, fører dette til forlenget tid i spesialisering?

•   Bør nok presiseres at feks introkurset er anbefalt og ikke obligatorisk - det bør ikke være nødvendig at konstituerte overleger tar introkurs i gynekologi for å bli ferdig spesialist, det skaper bare køer.

•   Læringsmål kan godkjennes av leder uten at man har vært på kurs!

•   NGF bør kanskje presisere dette, da det virker som om det er mange som ikke vet dette med at læringsmål kan godkjennes uten at alle læringsaktiviteter er oppnådd.

•   Flere opplever at de ikke får plass på kurs i starten, og sliter med å få tatt det igjen senere fordi kursdagene ikke overføres dersom man mister det et halvår. Dette vil jo også forsinke spesialiseringen. Noe NGF/Legeforeningen kan si noe om?

•   Skal LIS1 telle som en del av ansienniteten til kurs? Praktiseres forskjellig.

•   Mulig å få en årsplan med kurs for neste år, slik at man slipper å kontinuerlig sjekke om det har dukket opp nye kurs?

•   Krav om individuell opplæringsplan til hver enkelt LIS - vi får inntrykk av at få kjenner til hva en utdanningsplan er, hva den skal inneholde og hvor man finner dem.

•   Finnes maler på nett.

9.  FUGOteket (Øystein)

•   Kan bli bedre strukturerte nettsider

10. Gynekologen (Øystein på vegne av Mina)

•   Bidrar med ca tre innlegg per utgave

•   Intervju om utdanningsprisen i neste utgave, med sjefen i Skien

•   Ønsker forslag til tema osv for neste års utgaver

•   Neste deadline er litt usikker, Sukhjeet finner ut av det

11. ENTOG (Siri)

•   England i 2023, vi skal som vanlig sende to representanter

•   Reise dekkes med 12 500 kr per person for de to av styret som deltar (totalt 25 000 kr for to)

•   ENTOG-ansvarlig må finne ut hva som dekkes og hvem som dekker det for de to som faktisk skal på ENTOG exchange (utenfor styret)

•   Ønskelig å dele litt mer fra ENTOG på FUGO sine sider:

•   Det finnes for eksampel en-til-en utveksling som vi bør informere medlemmene om

•   Nettverk av sykehus i Europa feks til spørreundersøkelser

12. Utdanningsprisen (Øystein på vegne av Mina)

•   Første år i år, tatt over oppgaven for spesialistkomiteen

•   Ønsker å fortsette med dette

•   Gjennomgående tendens at svært mange ikke har individuell utdanningsplan, dette bør vi kanskje ta tak i videre

•   Mina skal skrive oppfølgingsartikkel i Gynekologen.

13. Endoskopiutvalg (Øystein på vegne av Catrine)

•   Jobber med laparoskopikurs, ellers lite å melde

14. NFYOG (Siri og Ann Cecilie)

•   NFOG skal ha kongress i Trondheim i august -23

•   NFYOG skal ha en forelesning samt sosialiseringskveld for LIS-leger

•   Forelesning på 75 min den 27. august. Tema: sfinkterruptur. Teoretisk bit og praktisk bit.

•   Elham Baghestan skal lede dette

•   Medhjelper: Sindre Grindheim

•   Må avklares om foreleserne faktisk får betalt for dette, eller kun dekket reise+opphold

•   Første møte i NFYOG er digitalt, 10.01.23

•   Fysisk møte planlagt i Helsinki 23-24 april

•   Ønskelig med et lite møte mellom oss i FUGO før nettmøtet i januar

•   NFYOG skal ha webinar om female genital mutilation 15.03 kl 15-17

•   Må reklamere litt for dette på FUGO sine sider, samt sende ut info til kontaktpersonene på de forskjellige sykehusene

•   Foreslå læringsmål som kan dekkes av dette og foreslå at dette kan tas som internundervisning på temaet

•   Man kan søke til NFOG for midler til reise o.l så lenge målet er å lære noe

•   Felles kompetansemål praktiseres ekstremt ulikt rundt om i landet. Burde kanskje vært en mer strukturert plan fra overordnet hold slik at det er enklere å holde oversikt over hva som må gjøres osv, slik at både LIS og overleger osv.

•   Eksempelvis: Helse Nord-Trøndelag har laget en dag med foredrag som dekker temaområde 1/2/3/4. Deretter har man fire halve dager med gruppeveiledning i hvert av områdene. I tillegg har man to dager kurs i veiledning. Dette skal teoretisk sett dekke hele FKM, virker å fungere ganske ok.

•   Det bør avklares at slike kurs ikke skal spise av de fem kursdagene man har krav på hvert halvår, da dette vil forsinke spesialiseringen

15. Ymse (Øystein)

•   Kontaktpersonlista må oppdateres da folk bytter jobb ofte

•   Bruke kontaktpersonlisten til å rekruttere folk til FUGO i fremtiden?

16. Neste møte

•   Bestemmes på messenger senere

•   Første møte 2023 tentativt februar

•   Øystein ønsker tilbakemelding på dager som overhodet ikke passer mellom uke 4 og uke 9

•   Andre møte i mai

•   Ønskelig å spikre møtene før sommeren så fort som mulig