Referat 10.05.23

Referat styremøte 10.05.23

Deltakere: Siri, Morten, Sukh og Mina fysisk til stede på Legenes hus, Øystein på zoom.

 

1. Godkjenning av innkalling og referat (Øystein)
Godkjent uten anmerkninger.


2. Godkjenning av referat (Øystein)
Godkjent uten anmerkninger.


3. FUGO-kurs (Sukh)
 Venter på endelig program før søking til Speskom, venter på svar fra Cathrine Reimers.
 Mina kommenterer at man ikke trenger å vente på endelig program før man søker, man kan endre det i ettertid ved å sende mail til Oslo Legeforening.
 Avventer svar fra Cathrine Reimers ut uken, hvis ikke bør man søke slik at man kan få lagt ut kurset og folk kan melde seg på.
 Viktig å passe på at det er vi som arrangerer kurset og ikke urogyn-gruppen, ikke bli for detaljert, må fokusere på det vi som LIS tenker vi trenger å lære.
 Morten skal høre hva status er med Kristine i NGF på møtet de har i morgen.
 Morten og Mina kan settes på kopi på mailer fremover.
 Promotere kurset på Facebook. Innlegg i neste nummer av Gynekologen.
 Huske å ha egen frist for LIS før spesialister/overleger kan melde seg på.
 Tilstrebe å få påmeldingslinken tilgjengelig før sommeren.
 Lokale er booket på samme hotell som årsmøtet. Plass til 60 pers i lokalet, åpner for 50 påmeldte (+ oss i styret og foredragsholdere). Pris 6000 for lokale.
 Kaffepause: 110 per pers. Lunsj: 495 per pers eller enklere alternativ som CIC skal komme tilbake til pris på. Må kunne spise på 45-60 min.
 Kursavgiften i år er 3400 kr i hht Legeforeningens sats per 01.07.23. Kan ta 200 kr i møtebevertning i tillegg.


4. Kasserers hjørne (Siri)
 Går med overskudd på styremøtene vi har hatt til nå i forhold til hva vi beregnet, primært grunnet lite reiseutgifter.
 Leder/nestleder i FUGO og NGF-representant får årsmøtet dekket i sin helhet (reise, hotell, mat). Resten av styret får dekket årsmøteavgiften, reise dekkes av fond 3 og resten tilstrebes dekket av FUGO. Sannsynligvis kommer ikke Øystein. Ser ut som vi har råd til å dekke årsmøtet for alle i forhold til budsjett/regnskap per nå.
 Melde seg på legemiddellunsj på årsmøtet sånn at man får lunsj gratis.
 ENTOG-møte i England 22.09, hverken Siri eller Øystein kan dra. Mina er usikker på om hun kan reise. Det er satt av 20 000 til dette i budsjettet.
 NFOG-kongress: Ingen midler dedikert til dette. Are og Mina får dekket avgiften av NFYOG, Øystein får dekket avgiften som vinner av abstract- konkurranse (kan sende inn refusjon på inntil 20 000 til NGF). De andre i styret ønsker ikke å delta på NFOG.


5. NFYOG og NFOG (Mina)
 Alt i rute med workshopen NFYOG arrangerer på kongressen 27.08. Are har full kontroll på alt. Det eneste som må ordnes er plast og lignende til å dekke bordene når vi kommer til Trondheim.
 Are deltok fysisk på møte i Finland i april, Mina deltok digitalt. Evaluering av webinar om omskjæring, blandede tilbakemeldinger. NFYOG ønsker å lage webinar x2 per år. De har også et håp om å lage en workshop og innlegg på neste NFOG-konferanse som vil være rettet mot LIS.
 Huske at det går an å søke midler fra NFOG til diverse prosjekter.
 Mina venter på svar på om hun får fri fra jobb til å delta på kongressen.


6. Oppdatering fra NGF (Morten)
 Ikke hatt møte i NGF siden forrige FUGO-møte.
 Årsmøte:
o Siden vi nå får dekket avgiften, må vi hjelpe mer til. I fjor hjalp Morten til med abstract-konkurransen, ønske om å fordele dette på flere i år, f.eks. en på gyn. en på obs og en på poster. Må lese abstracts på forhånd (står i Gynekologen). Sukh og Siri melder seg til dette.
o Kan evt hjelpe til som moderatorer dersom det er behov for det.
o Generalforsamling: Alle i FUGO må delta, krav for å få dekket avgiften.
Morten skal skrive referat. Vi andre kan hjelpe til med å telle stemmer.
o Bord sammen med NGF-styret.
o Diplomer til nye spesialister. Kontakte alle på forhånd og høre om noen vil reservere seg mot å bli ropt opp. Diplomene må lages, printes, hentes og fylles ut. Siri og Morten tar på seg dette.
o Diplomer til priser. Morten ordner dette, men trenger kanskje hjelp.
Mina ordner pokal til Utdanningsprisen.
o Deltakelse skal ikke telle som kurs for oss, ikke gå utover andre kurs.
Dersom det blir et problem å få fri kan man gi beskjed til Øystein som
tar det videre med Ragnar.
 Spørreskjema til diskusjon i NGF:
o «Er det mulig å beholde generalisten?»
o Relevante spm, men kan være vanskelig med fritekst, helst ha
alternativer man kan krysse av for i tillegg.
o Hvorfor bare sende ut til LIS? Virker som det er like aktuelt for
spesialister.
o Spm 3, 4, 5 fremstår mest relevant for det man lurer på.
o Holde det kort og konsist for at flest mulig svarer.

7. Årsmøtet (Morten og Øystein)
 Foredragsholder (Mina): Sendt melding til Marie Sunde, ikke fått svar ennå, følger opp. Forslag: Work-life balance, utsatte grupper, IVF og evolusjon (Hanevik), etiske betraktninger rundt IVF, placenta (Sugulles TedTalk), Villa Sana, FHI. Siri sender mail til Hanevik i første omgang. Plan B: Utsatte grupper/sosial ulikhet (Øystein). Plan C: Villa Sana.
 Flere kandidater til styret:
o Øystein, Siri, Morten og Mina er ferdig med sine 2-årsperioder og er på valg. Øystein stiller ikke igjen. Morten ønsker å fortsette som NGF-
representant. Siri og Mina er usikre, men heller mot å fortsette. Sukh,
Are og Aslak er ikke på valg.

o Det er sendt ut forespørsel på facebook og enkelte er direkte oppfordret til å stille.
o Allerede fått inn flere gode kandidater. En av de som ikke blir innstilt til styret kan evt forslås som kandidat til Speskom.
o Skrive at vi ser etter kandidater i Øysteins leder i neste Gynekologen.
 Mina lede generalforsamlingen siden Øystein ikke er der, Are skrive referat.
 Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 bør publiseres sammen med referat
for generalforsamlingen.


8. Uttalelse fra FUGO om uro for kursplan (Øystein og Morten)
 Gikk gjennom alle kursene på styremøtet vårt sist, hvor ofte de arrangeres, antall deltagere, venteliste. Noen kurs burde helt tydelig arrangeres flere ganger i året/ha flere deltakere. Mange kurs, kan føre til forsinkelse i utdannelsen.
 Øystein sendte brev til Speskom om dette.
 Skal diskuteres på styremøte i NGF i morgen.
 Viktig å presisere at kursene ikke er obligatoriske.
 Kan evt ta direkte kontakt med de som arrangerer kursene og høre om de kan
arrangere flere ganger eller ha flere deltakere.
 Mulig å flytte noen av kursene fra høsten til våren?
 Tidspunkter for når i spesialiseringen man burde ta de ulike kursene.


9. FUGOtek (Morten)
 Intet nytt.
 Få inn link til kampanjen i FUGOteket.


10. Gynekologen (Mina)
 Markerer 25 års jubileum i neste nummer som har frist 15.05. Intervju med tidligere ledere. Presentasjon av de tre kampanjene som har vært/er (Gi kniven videre, Boksen går, Trygge hender). Sukh har vært i kontakt med Speskom om et innlegg.
 Prøve å finne bilder fra FUGO opp gjennom til å illustrere artikkelen om lederne med.
 Ellers er det litt om kurset og utdanningsprisen i neste nummer.
 Tips til fremtidige artikler: Hvordan engasjere seg i faget? Tips og triks (Øystein).


11. ENTOG (Siri)
 Valgt ut to deltakere som får reise til England.
 Scientific meeting 22.09. Øystein og Siri kan ikke dra. Mina er usikker på om hun får dratt. Morten og Sukh har ikke mulighet. Are og Aslak skal spørres. Hvis ingen kan delta kan vi gi stemmene våre til deltakerne fra Norge.
 Reisen (inntil 12000 per pers) dekkes av NGF i år. Har til nå måttet spørre
NGF hvert år, ønske om at dette blir en fast ordning.
 Vi må søke NGF om å få dekke ENTOG for deltakerne og årsmøtet for styret
for kommende år (Morten).


12. Valg av LIS-representant til Speskom (Øystein) – 10 min
 Har frist i august på å finne dette.

 Kan evt bruke en av de som har søkt til FUGO-styret.
 Bør prøve å knytte Speskom-representanten tettere til FUGO-styret, tips til
arbeid for neste styre, invitere til styremøte.


13. Utdanningsprisen (Mina)
 Distribusjon: QR-kode i Gynekologen, til alle kontaktpersonene på mail, FUGOs facebook, mail til alle NGF-medlemmer som også er i YLF.
 Sendes ut 01.06 med frist 01.07.
 Ta bort hvor mye overtid. Ta bort tilstedevakt eller ikke.
 Forslag til spm: Skummelt på vakt? Satt til ting man ikke føler seg komfortabel med uten å kunne spørre? Bakvakt som kommer når man ber om hjelp? Hvordan er det å slippe til på laparoskopi? Ta det i forhold til hvor man er i utdanningen i stedet for 1-10, om man forsinkes pga det. Oppleves som flaskehals, må på annet sykehus, slipper til i forhold til utdanningsnivå. Hvor lang tid opplever du at det tar å bli spesialist på ditt sykehus? Forventer du å bli spesialist på normert tid? Gode avtaler for gruppe 1?
 Kjøpe inn pokal.


14. Endoskopiutvalget (Øystein)
 Are har ikke hørt noe fra endoskopiutvalget, men har tatt kontakt med nåværende leder som skal kalle inn til møte.


15. Obstetrikkampanje (Øystein)
 Alt er i rute. Søker om flere midler for avslutningen, men har også budsjettert med at det ikke går.
 Årsmøte: Møte med veiledere, presentasjon på scenen med tre konkurranser, diplomer til individuelle deltakere.


16. Oppdatering fra Faglandsrådet og retningslinjemøtet (Øystein)
 Faglandsrådet: Nye metodevalg. Snakket om sosial ulikhet. Valgt inn ny LIS fra gyn som vara til faglandsstyret, kan inviteres med på et styremøte.
 Retningslinjemøte i obstetrikk:
o En helg på Soria Moria i april, arrangert for andre gang. Skal ta opp 5-10 kapitler hvert år og så ha møte hvor man jobber med revisjon. Obs og gyn har gjort det på ulike måter til nå. NGF jobber med hver
redaksjonskomite for å lage retningslinjer for møtene.
o Morten var sekretær på retningslinjemøtet i obstetrikk, Øystein deltok som kapittelforfatter.
o LIS bør i større grad oppfordres til å delta både på møtet og i arbeidet med kapitlene. Hvis LIS deltar i utarbeidelsen av kapitlene bør det kunne telles som forbedringsprosjekt i FKM, men er opp til hver arbeidsgiver om dette godkjennes.
o Vurdere om FUGO kan dekke deltakelse for noen av
styremedlemmene.


17. Webmasters tid i rampelyset (Sukh)
 Har lagt ut ultralydkompendium.
 Ellers ryddet opp i nettsiden, lagt ut referater osv.

18. Ymse
 Handovermanual – alle skriver litt om sine verv, frist 24.08.
19. Neste møte (Øystein)
 Digitalt møte tirsdag 13.06 kl 20-2130 – kurs, deltakelse på NFOG, ENTOG,
årsmøte, nye kandidater til Speskom og styret.
 Fysisk møte i Stavanger 24.08 (tentativt, spikres på neste møte).