Referat styremøte 24.02.23

Referat fra styremøte i FUGO 24.02.23

Sted: Legenes hus, Oslo

Tidspunkt: 9-15

Tilstede: Morten Kvello, Mina Eskeland, Øystein Bergøy, Are Adam Woyseth Larsen og Sukhjeet Bains

 


1. Godkjenning av innkalling og referat (Øystein) 
Godkjent uten innsigelser.


2. Godkjenning av referat (Øystein)
Godkjent uten innsigelser. 

 

3. Endeleg konstituering av styret (Øystein) 
Ja, med følgende endring: 

• Leder: Øystein

• Nestleder: Mina

• Sekretær: Are

• Kasserer: Siri

• Kursansvarlig: Sukhjeet

• ENTOG: Siri og Øystein

• NFYOG: Are og Mina

• Obstetrikkampanje: Aslak

• Gynekologen: Mina og Sukhjeet

• Utdanningsprisen: Mina

• NGF: Morten

• Fugoteket: Morten

• Webansvarlig: Sukhjeet

• Endoskopiutvalg: Are

• Endring: Kontaktpersonansvarlig: Are endres til Mina 

 

4. Kurs (Sukh) 
- Når: 25.10.23 kl 9-15

- Valg av tema: Urogynekologi (descens og inkontinens)

- Program: under utarbeidelse, diskusjon i styret om hvilke temaer/elementer vi tenker er viktige å ha med i programmet, for eksempel informasjon om hvordan finne egnet ringpessar for ulike pasienter, analyse og tolkning av urodynamisk undersøkelser, NUGG skjema, miksjonsskjema, flowmetri og stresstest. Komplikasjoner etter urogyn operasjoner. Indikasjon for ulike operasjonsteknikker og noe om historisk utvikling innenfor ulike operasjonsteknikker. Tips om å skrive ned hvilke læringsmål som dekkes av kurset på påmeldingssiden til kurset.  

- Tildeling av plasser: viktig å presisere at LIS må prioriteres over spesialister. 

- Tydelig skrive at dette er et FUGO kurs, da det fra tidligere årsmøter er erfart noe forvirring rundt FUGO formøte og kurs.  

- Antall: 40 kursplasser

- Lunsj: avgift på omtrent 200 kroner som dekker et enkelt måltid. 

 

5. Oppdatering frå Fuxx-forum (Mina) 
- Øystein informerer om at de andre Fuxxene har meldt interesse og ønsker mer informasjon om utdanningsprisen til FUGO, da de ønsker å implementere noe lignende i deres foreninger.  

 

6. NFYOG og NFOG (Are og Mina) 
- Are informerer om det kommende webinaret til NFYOG, 16.03 kl 15-17. Webinaret handler om kvinnelig kjønnslemlestelse i både klinisk og et globalt perspektiv. Invitasjon med link til webinaret er sendt til alle avdelingsledere, kontaktpersoner på sykehus, og vil i tillegg vil det bli publisert på FUGO og NGF sin facebook side.

- NFYOG møte i Helsinki i april. Are deltar fysisk og Mina digitalt. 

- Are informerer om NFOG 23 som holdes i Trondheim 27-30 august. Are og Mina har jobbet med arrangering av get together for LIS på søndag kveld. Det er usikkert hvor mange som forventes og det har derfor vært noe vanskelig å planlegge, men nå er det ordnet med arrangement på Rockheim med fingermat. I tillegg er det planlagt en workshop om sfinkterruptur med Elham Baghestan. Programmet for kurset er klar, kadaver (griserumper) er bestilt og lokalet er ordnet. Er tiltenkt 16 kursdeltagere. På NFOG 23 sine sider er det oppført to identiske kurs om sfinkterruptur, nr 6 og nr 13. Nr 6, kurset før lunsj, er ført på feil og Are skal kontakte arrangørene for å endre dette. Det som mangler ifbm workshopen er å kjøpe plastduker for å dekke griserumpene. 

 

7. Oppdatering frå obstetrikkampanje (Øystein) 
Øystein videreformidler oppdatering om kampanjen fra Katrine. Arbeidet med kampanjen går etter planen. Modul 2 ble lansert 10.01.23. De har fått gode tilbakemeldinger på kampanjen. Det var noen tekniske problemer med eksamen tidligere, som nå er løst. Modul 3 planlegges lansert 4.4.23. Arbeidsgruppen informerer om at de holder budsjettet og at de ikke bruker privat bankkonto, men fakturerer NGF direkte. 

 

8. Oppdatering frå NGF (Morten) 
- Morten informerer om og går gjennom siste referat fra NGF styremøte for oppdatering fra styret 

- Informerer om erfaringer med veiledermøter som er holdt og de som planlegges. Diskuterer hvordan det er forsøkt med ulike former for organisering. Veiledermøte innen obstetrikk skal holdes i midten av april på soria moria. LIS kan delta, men får ikke noe dekket. Morten informerer om at det har vært diskutert om deltagelse på veiledermøte og arbeid med de ulike kap. skal implementeres til å være en obligatorisk del av spesialiseringen, for eksempel en gang i løpet av spesialisering, for eksempel få det med i et læringsmål som kvalitetsforbedring. Retningslinjer for guidelinemøte kommer på høring og vil bli diskutert, NGF kommer med uttalelse om dette på neste styremøte 

- Spesialistkomiteen: Det sitter en LIS representant og en vara i denne komiteen. Det har nylig vært gjenvalg og man velges for 4 år. Nåværende vara er ferdig spesialist og det vil derfor være nødvendig med nytt medlem. Øystein kontakter nåværende LIS representant for å høre om vedkommende har lyst til å komme og fortelle om arbeidet sitt til FUGO styret.

 

9. FUGOtek (Morten) 
- Ultralydkompendium fra SUS kan legges ut. Øystein sender kompendiet til alle i styret og Sukh legger det ut på FUGO-siden. 

 

10. Gynekologen (Mina) 
- Nytt nummer kommer snarlig, hvor Mina har skrevet om utdanningsprisen og intervjuet Skien som var fjorårets vinnere. 

- I neste nummer av gynekologen planlegges et tema-nummer for å markere 25-års dagen til FUGO, tillegg til følgende innhold: 

- informasjon om FUGO kurset 

- informasjon om neste års utdanningspris 

- Jubileumsnummer: Sukh forsøker å få en oversikt over tidligere ledere av FUGO, i tillegg til kontaktinformasjon til samtlige som sendes til Mina. Mina kontakter så tidligere ledere for et innlegg i gynekologen. Mina forespør også en av de tidligere FUGO lederne om hen kan holde et foredrag på omtrent 15 min på FUGO formøtet på årsmøtet 2023. Planlegger å feire med kake og ballonger. 

 

11. ENTOG (Øystein) 
- FUGO har tidligere annonsert om muligheten til å søke på utveksling og at 2 representanter fra Norge vil bli valgt ut til å reise til ENTOG Exchange UK, som er i september 2023. ENTOG Exchange vil være i flere engelske byer etterfulgt av Scientific Meeting i Birmingham. Øystein informerer om at det han og Siri har gått gjennom søknadene til utveksling og valgt to representanter, en fra Førde og en fra Bergen. 

- Alle tidligere år har kursavgiften til de to representantene som ble valgt blitt dekket av NGF – Morten får en bekreftelse på at dette også gjelder i år på neste NGF møte. 

 

12. Kasserer (Øystein) 
Øystein informerer om ny reiseregningspraksis, som alle i styret har fått mail om. Han minner om at alt skal sendes til Siri fra mai og at en må huske å alltid laste opp i PDF fil.


13. Kontaktpersonar (Are) 
Are har fått sendt oversikt over kontaktpersoner fra de ulike sykehusene fra ansvarlig for kampanjen I Trygge hender. Mina oppgir at hun også har en lignende oversikt, og hun fortsetter arbeidet med å få en fullstendig oversikt over alle sykehus, for å sende mail til kontaktpersonene for å se om de fortsatt jobber på sykehuset og for å holde det oppdatert, f.eks. halvårlig/årlig. 

 

14. Utdanningsprisen (Mina) 
Mina informerer om at hun skal sende ut spørreskjema til alle LIS på alle sykehus før sommeren. Hun ber alle i styret formidle videre i sine kanaler og på sine sykehus når det foreligger. Mina forteller videre at enkelte sykehus har tatt kontakt med henne for å vite fjorårets poengsum for sitt sykehus. Dette ansees som positivt da det kan indikere at sykehusene er opptatt av LIS utdanning og ønsker eventuelt å forbedre seg. 

 

15. Endoskopiutval (Are)
Are informerer om at han har et møte med endoskopiutvalget snarlig. 

 

16. Websider (Sukh) 
Morten viser frem siden om styret til NGF på DNLF nettsidene. Der står det, i tillegg til navn, bilde og kontaktinformasjon, også en setning om vedkommende. Han spør derfor om det er av interesse for FUGO styret, noe styret kan tenke seg. Alle i styret sender derfor en setning om seg selv som Sukh deretter legger ut på nettsidene. 

 

17. Ymse

  • Kurs: 

- Mina informerer om at det fra 24.01.23 er kommet fire nye anbefalte kurs på helsedirektoratets side over anbefalte kurs for spesialiseringen. 

- Styret diskuterer økningen av anbefalte kurs, hvordan det kan være positivt for å få fri til å delta på kurs fra arbeidsgiver, men samtidig bli en flaskehals for spesialiseringen. Noen kurs er nylig innført, f.eks. kurset om tidlig fosterdiagnostikk, som mest sannsynlig vil bli en flaskehals. Forslag om å øke antall kursplasser eller antall avholdte kurs for å dekke opp for lange ventelister, f.eks. slik det ble gjort med kirurgi trinn 1 kurset. Diskuterer forskjellen mellom anbefalt og obligatoriske kurs og at erfarne LIS ikke nødvendigvis trenger introduksjonskurset. Diskuterer også den ujevne fordelingen av kurs gjennom året, men flere kurs på høsten enn på våren. Noen opplever det som forvirrende at noen kurs ligger på legeforeningens sider, mens andre på regut sine sider. 

- Morten forfatter et skriv om FUGOs tanker og bekymringer rundt kurs som kan sendes videre til NGF

  • FKM:

- FUGO erfarer at felles kompetansemål utgjør en forsinkelse for LIS i å oppnå spesialisering. 

- Diskusjon omkring hvordan det organiseres på ulike sykehus. Flere styremedlemmer har fått tilbakemeldinger av medlemmer på ulike sykehus at det er lite progresjon i FKM og at det ikke settes av tid til dette. Forvirring rundt hva FKM er og organiseringen av dette, varier mye mellom ulike helseforetak. 

- Are forfatter et brev om dette under styremøtet, som sendes til styret for ytterligere kommentarer. 

  • FUGO formøte på årsmøtet i 2023

- Forslag til foredragsholdere/temaer: Neonatolog, fertilitet, noen gynekologer/leger fra distrikts-Norge som kan dele erfaringer med å jobbe innen obstetrikk med lange avstander fra sykehus, work life balance og utbrenthet blant leger, feks noen fra villa sana, Maria Sunde om likestilling, Johanne Sundby om global mødrehelse eller infertilitet 

- Øystein kontakter Villa Sana for mulighet til å presentere noe om utbrenthet

  • Mina spør om noen vil skrive et innlegg til Dagens Medisin da hun har fått forespørsel om dette. Pt. Ingen i styret som har noe spesifikt å dele, men fin mulighet i fremtiden
  • Øystein informerer om det kommende faglandsrådet, hvor det trengs en representant og en vara-representant. Styret velger enstemmig Øystein som representant. Are velges som vara. 


18. Neste møte (Øystein) 
Neste: 10.05.23. På neste styremøte bestemmer neste møte. Planlegger ett i august før årsmøtet, eventuelt ett i Trondheim i forbindelse med NFOG.