Vedtekter FUGO

Gjeldende vedtekter

§1 Om FUGO

1.1 Foreningens navn er FUGO, forening for utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk.

1.2 Foreningen er for leger under spesialist utdanning i gynekologi og obstetrikk i Norge, og som er medlemmer av NGF, Norsk gynekologisk forening, spesialforening under Den norske lægeforening. FUGO har sine egne vedtekter og organiseres uavhengig av moderforeningen (NGF).

1.3 Foreningen ble stiftet i 1998 som ledd i det europeiske nettverk av liknende organisasjoner i Europa, ENTOG, European nettwork of trainees in Gynecology and Obstetrics. FUGO er også medlem av den nordiske sammenslutningen av de nasjonale foreninger som organiserer leger under spesialist utdannelse, NFYOG, Nordisk forening for yngre obstetrikere og gynekologer.

§2 Foreningens formål

2.1 Å fremme utdanningskandidatenes interesser under spesialistutdanningen.

2.2 Internasjonalt samarbeid gjennom ENTOG og NFYOG.

§3 Om medlemskap i FUGO

3.1 Som medlem i foreningen opptas alle utdanningskandidater i faget gynekologi og obstetrikk gjennom sitt medlemskap i NGF.

3.2 Utover disse kan alle med spesiell interesse for utdannelsespolitikk i faget gynekologi og obstetrikk være individuelle medlemmer.

3.3 Medlemsavgiften fastsettes av generalforsamlingen.

3.4 Som utmeldt regnes de medlemmer som etter retningslinjene ikke lenger kvalifiserer for å være medlem, evt ikke har betalt medlemsavgift siste to år.

3.5 Alle medlemmer av FUGO er automatisk også medlem av NFYOG.

3.6 Æresmedlem kan utnevnes på generalforsamlingen etter innstilling fra styret (i.n.a.)

§4 Organisasjon, styre, valg, økonomi

4.1 Organisasjon:
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer, som er ansvarlig overfor
generalforsamlingen.
Generalforsamling avholdes hvert år i forbindelse med årsmøtet i NGF. Sted,
tidspunkt og dagsorden blir annonsert i Gynekologen.

Dagsorden skal inneholde følgende punkter:

  • Valg av dirigent
  • Årsrapport fra styret.
  • Kassererens regnskap.
  • Saker fremlagt av styret
  • Saker fremlagt av medlemmer.
  • Ev valg til styret og til utveksling
  • Fastsettelse av kontingent
  • Eventuelt

Et medlem kan senest 4 uker før generalforsamlingen fremme saker til dagsorden.
Avgjørelser på generalforsamlingen treffes ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet
er lederens stemme avgjørende.
Man kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt, som skal godkjennes før
avstemningen.
Det kan ikke tas prinsipielle avgjørelser under punkt Eventuelt.

4.2 Styret:

Styret består av 7 medlemmer. Utdanningskandidatenes representant og

vararepresentant i NGF`s styre er 2 av medlemmene. Medlemmene sitter i styret i

2 år. Styremedlemmene kan gjenvelges for 2 perioder.

Leder i FUGO har også stemmerett ENTOG ( European Network of Trainees in

Obstetrics and Gynecology)

Alle medlemmer i FUGO kan velges til styret.

Det skrives protokoll fra alle styremøter.

Det skal være 3 medlemmer tilstede for å treffe beslutninger.

Årsrapport trykkes i Gynekologen nr 3, og kopi sendes styret NGF.

 

4.3 Valg:

Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen.

Avstemningen skjer skriftlig, eventuelt ved akklamasjon. Valg av ev nye styremedlkemmer skjer før valg av ny leder. 

Valgkommiteen for valg til FUGO-styret dannes av de to siste avtroppede styremedlemmer.

Valg av leder gjøres på generalforsamlingen. Ledervervet varer til neste generalforsamling. Dersom leder trekker seg mellom to generalforsamlinger kan styret selv oppnevne ny leder som sitter til førstkommende generalforsamling. Kun personer som er innvalgt i styret kan velges til leder.

Styret konstituerer seg etter generalforsamlingen foruten leder
som velges på generalforsamling. Styret skal, i tillegg til leder, ha nestleder og kasserer.

FUGO innstiller til valgkomiteen i NGF som foreslår utdanningskandidatenes representant og vararepresentant til styret i NGF, og velges ved generalforsamlingen i NGF.

Hvis et medlem fratrer i valgperioden kan styret finne en kandidat blant FUGO`s medlemmer inntil nytt valg neste høst.

4.4 Økonomi:

FUGO`s økonomi bygger på medlemsavgift og bidrag fra NGF. I perioder med høy aktivitet, ved spesielle prosjekter etc, kan foreningen søke om tilleggsbevilgninger fra NGF, ev. søke støtte fra industrien. Styremøtene planlegges avholdt i forbindelse med obligatoriske kurs eller styrermøter i NGF.

Regnskapet godkjennes av generalforsamlingen.

§5 Endring av vedtektene, oppløsning av foreningen.

5.1.1 Endring av vedtektene kan bare skje på generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de fremmøttes stemmer.

5.1.2 Beslutning om oppløsning skal vedtas på en generalforsamling hvor minst 2/3 av foreningens medlemmer er tilstede. Er ikke dette oppfylt, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling. Minst 2/3 av de fremmøtte skal da stemme for oppløsning. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler et fond som forvaltes av styret i NGF.