Organon-stipend

FORSKNINGSSTIPEND
GYNEKOLOGI OG OBSTETRIKK
NOK 100.000

Organon AS utlyser et forskningsstipend i gynekologi og obstetrikk pålydende NOK 100.000. Aktuelle forskningsprosjekt kan være klinisk eller basalt rettet med relasjon til human medisin. Forskningsprosjektet skal utføres i Norge. Søkeren må også være bosatt i Norge og skal selv være en aktiv deltager i prosjektet. Stipendet er personlig. Det skal i søknaden gjøres rede for søkerens vitenskapelige erfaring og hvordan midlene er tenkt anvendt. Vi presiserer at stipendet ikke er en pris for allerede utført forskning. Stipendet kan i spesielle tilfeller deles mellom ulike forskningsprosjekt.

En komité utnevnt av styret i Norsk Gynekologisk Forening vil behandle søknadene.

Tildelingen av stipendet vil foregå på NGFs årsmøte i Tromsø i september 2002. Den eller de som har mottatt forskningsstipendet må være villig til å presentere forskningsresultatene i et egnet forum, samt gi en skriftlig orientering til Organon.

Søknaden stiles til Organon AS, Postboks 324, 1372 Asker, og skal inneholde en kortfattet forskningsplan, curriculum vitae og et budsjett for prosjektet.

Søknadsfristen er 1. august 2002.

Eventuelle spørsmål kan rettes til harald.eriksen@organon.no eller

telefon 66 76 44 00

.