Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr. 3/2002

Årsrapport for 2001

23. august 2011
v/ Oddvar Sviggum, leder NGF

Virksomhet:

Siden årsmøtet i Bergen 050901 har styret hatt 10 styremøter hvorav 2 som telefonmøter. Ett av møtene holdes over 2 dager som et "tenkemøte". Vi ser at saksmengden øker – både som tilsendte landsstyresaker som ofte kan være omfattende og tidkrevende, men aktiviteten til foreningen øker også. NGF tar aktivt del i utformingen og samordningen av utdanningen innen EU hvor Rolf Kirschner sitter sentralt (executive) og yter stor innsats og gjør en god jobb. Veilederen revideres under meget god ledelse og koordinering av Finn Egil Skjeldestad. Arbeidet har vært mer tidkrevende enn forventet pga. dårlig tilbakemelding fra de mange forfatterne. Veilederen i gynekologisk onkologi er imidlertid ferdig og er hevet fortsatt noen hakk. Arbeidet med gynekologisk onkologi som grenspesialitet fortsetter, Torbjørn Saltveit er nesten ferdig med vår felles mal for Årsrapporter, utvalg for laparoscopiregister er kommet godt i gang, utvalg for "svangerskapsomsorg" er opprettet, høringer fra Dnlf og Helse – og Sosialdepartementet besvares, møter i Helse– og Sosialdepartementet og Direktoratet hvor vi engasjerte oss svært i den nye Loven om Bioteknologi samt egenandeler på IVF og steriliseringer – for å nevne noen områder.

Det årlige møtet for avdelingsoverleger

ble i år ikke avholdt pga. manglende oppmøte de to siste år. Til tross for positiv respons på vår spørreundersøkelse er deltagelsen liten. Styret vil derfor vurdere om dette møtet lenger har sin berettigelse.

Kvalitetsutvalget har gjort et stort arbeid som vi alle kjenner til, og er særdeles stolte over. Pga. manglende respons fra medforfattere har man brukt mer tid enn forventet. I en overgangsfase har prof. dr. med. Finn Egil Skjeldestad sammen med dr. med. Mette Moen sagt seg villig til å avslutte veilederen også i Generell Gynekologi. Styret arbeider for et samarbeid med Dnlf og Statens Senter for Metodevuredring med tanke på revideringen av Veileder i Obstetrikk.

²

Utvalg, komiteer og representasjon i NGF 2001:

Det er viktig å ikke ha for mange utvalg. Målet med utvalgene er å gi dem et klart mandat og en definert funksjonstid. Styret har hatt en nøye gjennomgang av alle utvalgene. Noen utvalg er ferdige med sitt arbeid og andre har blitt lagt ned. Gjenværende utvalg presenteres i tabellen nedenfor. De fleste lederne i utvalgene har skrevet en årsrapport (se under).

1.Faste komiteer
2. Representasjon i andre organisasjoner
3.NGF utvalg

FIGO

Representant er Unni Kirste

DNLF

Lederen i NGF er blitt innvalgt i Landsstyret. I tillegg til Landsstyremøter deltok lederen på Dnlf`s ledermøte på i Oslo i april. Lederen sitter også i en komite sammen med andre spesialforeninger for å prøve å koordinere en del felles oppgaver og slik også øke samarbeidet mellom spesialforeningen