Regnskap

Sandvika juli 2002

Generelle kommentarer til regnskap for 2001, revidert budsjett 2002 og forslag til budsjett for 2003 (fremsatt våren 2002)

 

NGF hadde iflg Dnlf's statistikker per 31.12.2001 585 medlemmer. Innmeldt i 2001: 11 medlemmer. Utmeldt: 30. Døde i 2001: 2. Nye medlemmer: 11. 64 av medlemmene per 31/12 var ikke yrkesaktive, og av disse var 58 alderspensjonister og 6 uføretrygdede.

Medlemstallet 31.12.2001 fordeler seg slik på yrkesforeningene:

Antall Prosent

Ylf - Yngre legers forening   143      24.4   
OLL - Off.legers landsfor.     2       0.3   
Of -  Norsk overlegefor.        296       50,6 

Aplf- Allmentpr.legers for 9    1,5
PSL - Prakt.Spes.Landsfor.   117      20.0    
LVS - Leger i Vit.Still.           17       2.9
I tillegg var én medlem av NMF - Norsk Medisinstudentforening.

Regnskapet for 2001

viser et underskudd på kr. 46.966,- hvilket var kr. 91.733,- mindre enn budsjettert.

Medlemsavgiftene:

Innbetalte medlemsavgifter er øket med kr. 30.394,- fra 2000, hvilket var kr.34.296,- mer enn budsjettert. Etter purring er det 15 medlemmer som ikke har betalt medlemsavgiften. Kontingentinnkreving og påfølgende to purringer er overført til Postbanken, og flere betaler.

Resultatet av årsmøtet

ga et overskudd på kr. 151.582,- Dette var kr.48.417,- mindre enn budsjettert.

Renteinntektene

var litt høyere enn budsjettert.

Kvalitetsregisteret v/ Erik Rokkones

fikk inn kr. 30.000,- og brukte kr. 24.800,85 til gode kr. 5.199,15.

Acta/ kontingenter

. NGF er medlem av FIGO (kr. 15.340,64), UEMS (kr. 13.097,16) og NFOG (29.275,45). Sammen med Acta (kr. 92.832,20) kostet dette i 2001 kr. 150.545,- hvilket var kr 29.454,- mindre enn budsjettert.

Utgiftene til styremøtene

har øket med kr. 49.527,- i forhold til 2000, hvilket er 54.203,- mer enn budsjettert. Dette tilskrives økende reiseutgifter/ høy aktivitet i foreningen, i tillegg til underbudsjettering da utgiftene for 2000 var over 150.000,- og en prisøkning måtte forventes.

Møter/ kurs EBCOG

, utveksling var til sammen vel kr. 8.196,- mindre enn budsjettert.

Møter arrangert av NGF, reiseutgifter for medlemmer

var 29.789,- mindre enn budsjettert.

Betalingstjenester

var kr. 7.183,- høyere enn budsjettert. Dette beror hovedsakelig på at Postens Medlemsservice's kontingentinnkreving kostet i alt kr. 9.361,- .

Stipendier

tildelt på årsmøtet 2000 tilfalt to medlemmer på til sammen kr. 10.000 Man har til nå ikke mottatt krav med bilag. Dette blir regnskapsført under "reiseutgifter medlemmer", og man overfører derfor budsjetteringen til denne posten.

Lønn sekretær

. Leder har benyttet seg minimalt av sekretærhjelp, og derfor er denne posten kr 18.447,- lavere enn budsjettert.

Planutvalget

: Ingen utgifter er påløpt i 2001.

FUGO

brukte kr. 4.576,- mindre enn budsjettert.

Kvalitetsutvalget

har også i 2001 gjort en kjempejobb med revidering av veilederne. Kreftforeningen har betalt ett av gyn.onk veileder-møtene med kr. 90.000,- direkte. Dette fremkommer derfor ikke i regnskapet. Man søkte også om midler fra Helsetilsynet, men her fikk man avslag. Det er derfor ikke bokført inntekter til Kvalitetsutvalget, og utgiftene er kr. 28.910,- lavere enn budsjettert: netto kr. -11.090,- i forhold til budsjettet.

Resultatet av regnskapet for 2001

viste et underskudd på kr. 46.966,- hvilket var kr. 91.733,- mindre enn budsjettert.

Revidert budsjett 2002/ budsjett 2003.

Generalforsamlingen vedtok for 2002 en øking av kontingenten med kr. 300, og man regner derfor med å kunne få regnskapet nærmere balanse for 2002 og 2003.

Styret har et sterkt ønske om å opprettholde dagens aktivitetsnivå, og er meget kostnadsbevisst. Styret finner det vanskelig å redusere kostnadene vesentlig uten at det går ut over viktige arbeidsområder.

Budsjettet for 2002 er justert i forhold til hva som forventes ut fra regnskapet for 2001 og forventet aktivitetsnivå, og budsjettet for 2003 er det samme som det reviderte budsjettet for 2002. Vi arbeider fremdeles med å få øket inntektene gjennom en internettsatsing, og ved annonseinntekter i Gynekologen. Dette er imidlertid tiltak som vi jobber med og ennå ikke har sett resultatet av.

Andre gode forslag for å få øket våre inntekter er fremdeles velkomne!

 

Med vennlig hilsen

Oskar Johan Skår