Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr. 3/2002

Saksliste for Generalforsamlingen

23. august 2011

 6. SEPTEMBER 2002    kl. 1600-1800

1. Velkommen
2. Valg av ordstyrer
3. Minnestund
4. - Styrets Årsmelding. (Referert i Gynekologen).

- Regnskap for NGF 2001, revidert budsjett for 2002 og budsjett for 2003

- Regnskap fra Gynekologen

- Utvalgene

5. Valg av valgkomitè
6. Endring av lover og nye lovforslag i NGF

Styret i NGF har gjennom diskusjon kommet frem til at foreningens lover bør gjennomarbeides og justeres. Dels er styret kommet til denne konklusjon etter erfaringer ved generalforsamlingen og ved avvikling av foreningens valg. Styret i NGF foreslår at de nye vedtatte lovene trer i kraft umiddelbart etter godkjenning i Dnlf sitt sentralstyre.

Nedenfor presenteres lover vedtatt 1.-2. november 1946 med senere endringer i desember 1991 og godkjent av sentralstyret 7.mai 1992, endringer vedtatt 2. september 1994 og godkjent av sentralstyret 19. januar 1995 og endringer vedtatt av generalforsamlingen på årsmøtet september 1997 og godkjent av sentralstyret 290198. I tillegg endringer vedtatt av generalforsamlingen 2001, foreløpig ikke godkjent i Dnlf sitt sentralstyre, samt nye endringsforslag stillet av styret til generalforsamlingen 2002.

 

Leseveiledning til dokumentet

 • Dagens lovtekst er skrevet i vanlig skrift
 • Forslag til endring er skrevet i kursiv
 • De setninger som foreslås endret står understreket i dagens lovtekst
 • Begrunnelse for endring er skrevet i vanlig skrift i eget avsnitt under hvert endringsforslag


  Lover NGF


  §1 Norsk gynekologisk forening er en spesialforening av den norske lægeforening (jfr. Lover for den norske Lægeforening §13)
  § 2 Foreningens oppgave er:
 • l. Å fremme utviklingen av faget gynekologi og obstetrikk i Norge.

  2. I samarbeid med Den norske lægeforening å sikre sine medlemmers stilling sosialt og økonomisk, samt å arbeide for at ansettelser og avansement skjer etter faglige hensyn.

  3. Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som arbeider for gynekologi og obstetrikk .

  § 3 Som medlemmer opptas av styret etter søknad: spesialister i gynekologi og obstetrikk og leger i utdanningsstilling. Ved avslag kan søknaden bringes inn for generalforsamlingen, hvor det fordres 2/3 flertall for opptagelse. Ethvert medlem må samtidig være medlem av Den norske lægeforening. Utmelding av foreningen må

  skje skriftlig til styret innen årets utgang. Alle ordinære medlemmer av NGF er også medlemmer av Nordisk Forening for Obstetrikk og Gynekologi gjennom kollektivt medlemskap. Dette innebærer abonnement på Acta Obstetricia et Gynecologica

  Scandinavica. Kontingenten innkreves sammen med den årlige kontingent i NGF og betales samlet herfra. Dersom et medlem tross oppfordring ikke har betalt kontingent i 3 år, betraktes medlemmet som uttrådt. Æresmedlemmer kan utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

  § 4 Foreningens styre består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Begge kjønn skal være representert i styret. Lederen velges av generalforsamlingen ved eget valg og bør ha sittet i styret tidligere. Styrets øvrige medlemmer velges også av general-

  forsamlingen. Styret skal ha følgende sammensetning: Ett medlem er representant for praktiserende spesialister, ett medlem er ikke-spesialist i utdanningsstilling, og minst ett medlem skal ha akademisk kompetanse.

  Det nye styret tiltrer 1. januar etter styrevalget. Styremedlemmer velges for to år med mulighet for gjenvalg. Maksimal sammenhengende funksjonstid som styremedlem er seks år. Lederen velges for to år med m ulighet for gjenvalg. Maksimal funksjonstid som leder er fire år. Lederens funksjonstid kan komme i tillegg til tiden som styremedlem. Etter en periode er det anledning til å avslå gjenvalg.

  Generalforsamlingen velger tre varamedlemmer til styret. To av disse er personlig varamedlem for henholdsvis styrets ikke-spesialist i utdanningsstilling og for den praktiserende spesialist.

                                

        Styret konstituerer seg selv på første møte i funksjonsperioden, slik at funksjonene kasserer, sekretær og vitenskapelig sekretær dekkes

  .                       To desisorer velges av generalforsamlingen for to år av gangen.

  Endres til

  :4 år av gangen ( Se forslag til ny §17).

  § 5 Lederen bestemmer når styremøte skal holdes. Styremøte skal også innkalles hvis to styremedlemmer forlanger det. I styrets møter føres protokoll. Styret er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Ved like stemmer er lederens stemme avgjørende.

  Forslag tilføyelse § 5:

  Sakspapirer og referat sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer og til redaktøren av Gynekologen. Varamedlemmer og representanter fra utvalg nedsatt av styret innkalles ved behov til styresaker

  .

  § 6 Foreningens utgifter dekkes ved en årskontingent som betales forskuddsvis og hvis størrelse fastsettes av generalforsamlingen. Pensjonerte medlemmer og medlemmer som er mindre enn 50% yrkesaktive tilbys et seniormedlemskap. Seniormedlemmene inngår ikke som tellende medlem i forhold til NFOG, FIGO og lignende internasjonale sammenslutninger, men regnes ellers som fullverdige medlemmer av NGF. Disse medlemmer er fritatt for kontingent og abonnerer således ikke på Acta, men får tilsendt Gynekologen. Medlemmer som har sitt hovedmedlemskap i en annen av NFOGs medlemsforeninger, fritas for den delen av medlemskontingenten som går til NFOG og Acta. Medlemmer som ønsker en av disse ordninger søker selv om det. Foreningen betaler styremedlemmenes utgifter i foreningens anliggender.

  § 7 Faglig møte med generalforsamling holdes hvert år. Tid og sted bestemmes av styret.

  Forslag tilføyelse §7:

  Medlemmer har møte og stemmerett ved generalforsamlingen. Styret kan innvilge adgang for andre.

  Generalforsamlingen behandler:

  Forslag til nytt punkt 1:

  1. Valg av ordstyrer og referent. Antall stemmeberettigede noteres ved generalforsamlingens start.

 • Styrets beretning om foreningens virksomhet og stilling i styreperioden mellom årsmøtene.
 • Kassererens regnskap som fremlegges revidert til godkjennelse.
 • Saker forelagt av styret.
 • Saker forelagt av et medlem. Saker skal være innsendt fire uker før møtet.
 • Valg av styrets leder, øvrige medlemmer, varamedlemmer samt desisorer - i overensstemmelse med retningslinjene i §4. Alle valg foregår skriftlig hvis det forlanges.

 • Fastsettelse av kontingent for det følgende år.

 • Eventuelt.
 • § 8 Foreningen skal ha en valgkomite på tre medlemmer som velges av generalforsamlingen det året det ikke er nyvalg på styret, dvs partalls år. Ingen av medlemmene kan sitte i styret. Et av medlemmene utpekes av det sittende styret, de to andre velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen velger selv leder og velges for en periode på fire år. Valgkomiteen kan gjenvelges for én periode. Valgkomiteen forbereder og gjennomfører valget. Valgkomiteens forslag sendes til medlemmene sammen med sakslisten senest to uker før generalforsamlingen.

  § 9 Forslag om lovendringer, eksklusjon og andre viktige saker må være kunngjort for medlemmene innen to uker før generalforsamlingen.

  § 10 Viktige saker hvis behandling ikke kan utstå til generalforsamlingen, kan av styret forelegges medlemmene til skriftlig avstemning.

  § 11 Alminnelige beslutninger på generalforsamlingen avgjøres ved flertall blant de tilstedeværende. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

  Forslag: Endres til stemmeberettige

  § 12 Lovendringer krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Dette gjelder også eksklusjon av medlemmer

  § 13 Hvis minst l/3 av medlemmene innen to måneder etter en eksklusjonsbeslutning krever det, kan saken innankes for en skriftlig uravstemning blant samtlige

  medlemmer. Hvis avstemningen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer går imot generalforsamlingens beslutning, må saken forelegges neste ordinære generalforsamling.

  § 14 Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret anser det nødvendig eller når minst 50 medlemmer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling kunngjøres seks uker i forveien.

  §15 NGF utgir medlemsbladet Gynekologen. Bladet utkommer med minimum tre numre årlig, og sendes alle registrerte medlemmer av foreningen. Bladet skal bringe meldingsstoff som angår medlemmene og artikler vedrørende faglige forhold, referater og abstrakter, men ikke vitenskapelige artikler. Redaktøren utpekes av styret med fire års funksjonstid. Det er gjensidig oppsigelsestid på ½ år. Redaktøren er ansvarlig utgiver. Redaktøren får tilsendt styrereferater og har møterett ved styremøtene. Redaktøren utnevner selv en redaksjonskomite. Det føres separat budsjett og regnskap for Gynekologen. Revidert regnskap legges frem for generalforsamlingen. NGF garanterer for driften av medlemsbladet.

  Endrings forslag ny §15: GYNEKOLOGEN

  NGF er ansvarlig utgiver av Gynekologen. Redaktøren har møte- og talerett ved styrets møter. I saker som vedrører Gynekologen har redaktøren forslagsrett. Redaktøren og redaksjonen oppnevnes av styret for 4 år. Gynekologens budsjett og regnskap føres som en del av foreningens regnskap. NGF er økonomisk ansvarlig utgiver av bladet. Det utarbeides en skriftlig avtale mellom styret og redaktøren vedrørende utgifter som henger sammen med redaktørvervet.

  §16 Forenin gens revisor velges av generalforsamlingen.

  Forslag til ny § 17: Instruks for NGF`s desisorer.

  Desisorene skal gjennomgå NGF sine regnskaper som skal legges frem for generalforsamlingen for godkjenning. De skal på grunnlag av de foreliggende dokumenter avgi innstilling overfor generalforsamlingen. Desisorene skal vurdere om de økonomiske disposisjonene styret har foretatt , slik de kommer til uttrykk i regnskapet, har bakgrunn i foreningens lover og vedtak fattet av generalforsamlingen. Desisorene velges for 4 år av gangen. De velges det året det er nyvalg på styret. Alle medlemmer av NGF er valgbare til desisorer med unntak av medlemmer i styret.

  7. Valg av sted for Årsmøtet i 2005. Velkommen til Ålesund –Geiranger neste år.

  8. Eventuelt