Formøtet, PSL, v/ Hilde SundhagenReferat fra formøte for kollegaer i privatpraksis.


Vi var ca 30 kolleger tilstede. Mesteparten av tiden gikk med til å diskutere om det er nødvendig med å gå i gang med et arbeid for å definere målsettinger for vår virksomhet i privat spesialistpraksis. Statlig overtagelse av sykehusene og opprettelse av de regionale heleforetak innebærer også mer fokus på de privatpraktiserende spesialisters rolle i vårt helsesystem. Av denne grunn kan det være nødvendig med en " selvransakelsesprosess" og en formening om hvor vår del av faget skal og kan utvikles.

Konklusjonen på vår meningsutveksling var at Kathe Aase, Grete Riis-Johannessen og Hilde Sundhagen skal utarbeide et spørreskjema til gynekologer i praksis, der man bl.a.vil forsøke å kartlegge kollegenes oppfatninger av fremtidige målsettinger for faget, organisasjonsformer, avgrensing i forhold til allmenpraksis og sykehuspoliklinikker.

Ove Andreas Mortensen refererte også kort fra PSL- møtet som fant sted 4.9.02 i Oslo. Her var representanter fra alle de 5 regionale helseforetakene invitert. Representanter for Helse Nord, Helse Øst og Helse Syd var tilstede.

Vårt anliggende, som privatpraktiserende spesialister, er å få brakt klarhet i hvilken organisasjonsform og tilknytning vi vil ha til foretaket i fremtiden.

Helse Nord legger opp til en lokal tilknytningsform der den enkelte spesialist vil være underlagt det lokale foretak. Helse Syd vil ha en regional organisasjonsform, Helse Øst har ennå ikke fastlagt organisasjonsmodellen, de diskuterer ulike modeller.