Fra generalforsamlingen v/ Lillian Berge
Referat fra generalforsamling, NGF's årsmøte i Tromsø 06.09.02

Til stede: antall stemmeberettigede varierte. Høyeste antall var 60 medlemmer

Leder Oddvar Sviggum ønsket velkommen kl. 16.00. Dagsorden ble godkjent. Bjarne Løkvik ble valgt til ordstyrer, Lillian Nordbø Berge til referent.

Minnestund

Tre kolleger er gått bort siden siste årsmøte – Klara Sæbø, Marja-Liisa Johnsrud, Lars Tveter. Disse ble minnet ved ett minutts stillhet.

Årsmeldingen

Denne var trykket i Gynekologen, og ble referert kort av leder.

Budsjett og regnskap for 2001

Ble fremlagt av kasserer, og godkjent.

Revidert budsjett for 2002 og budsjett for 2003

Ble fremlagt av kasserer, og godkjent.

Regnskap for Gynekologen

Det foreløpige regnskapet viste et overskudd på kr. 22 000,- og en saldo på kr. 75 000,-. Dette må revideres, og fremlegges for generalforsamlingen 2003 til godkjenning. Valbø følger opp saken. Fra 01.01.03 går Gynekologens regnskap inn i NGFs regnskap.

Valgkomite

Det var kommet inn følgende forslag til ny valgkomite: Kåre Augensen, Hammerfest sykehus, Eli Smedvig, Sentralsjukehuset i Rogaland, Berit Norling, privat praksis, Oslo

Den nye komiteen ble valgt ved akklamasjon.

Endring av lover og nye lovforslag

Lovforslagene var gjort kjent gjennom Gynekologen, og ble presentert av Cathrine Ebbing. Til redaksjonskomite ble oppnevnt Berit Norling og Gro Nyland.

§ 4.

Desisorer velges for 4 år. Enstemmig vedtatt.

§ 5.

Klargjøring av styrets arbeidsmåter. Enstemmig vedtatt.

§ 7.

Adgang til generalforsamlingen. Enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 1 (antall stemmeberettigede ved generalforsamlingens start)

Forslaget ble vedtatt med 37 mot 11 stemmer.

§ 11.

Tilstedeværende endres til stemmeberettigede. Enstemmig vedtatt.

§ 15.

Presisering av redaktøransvar – følger redaktørplakaten. Enstemmig vedtatt.

§ 17 (ny).

Desisorenes mandat. Enstemmig vedtatt.

Cathrine Ebbing sender de nye lovene til sentralstyret til godkjenning. De nye lovene legges ut på vår nettside, og presenteres i Gynekologen.

Årsmøtene framover

2003 Geiranger (Ålesund)

2004 Trondheim

2005 ?

Førde er foreslått, hotellkapasitet og utstillerlokaler må undersøkes. Et gammelt forslag om å holde årsmøtene i Oslo ble nevnt. Det ble også en diskusjon om å avholde årsmøtet samtidig med kirurgenes eller anestesilegenes årsmøte – da er det mange steder lav aktivitet. Andre steder er dette nettopp tidspunkter der ledige operasjonskapasitet kan utnyttes. Dette bør diskuteres i avdelingene innad, og gjerne i Gynekologen eller på nettsidene.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 17.05.