Fra NFOG v/ Erik RokkonesFRA NFOGs SYMPOSIUM: QUALITY ASSURANCE IN GYNAECOLOGICAL SURGERY, NFOG KONGRESSEN 1.-4. JUNI 2002, UMEÅ, OG FRA ARBEIDET TIL NFOGs KVALITETSGRUPPE FOR GYNEKOLOGISK KIRURGI

Som siste symposium på NFOG kongressen ble ovennevnte presentert. Ettersom den mest aktuelle flyavgangen fra Umeå var kort tid etter symposiet, var tilhørerantallet deretter. Mats Løfgren, Umeå, snakket om kvalitetsregistrering av de vanligste gynekologiske operasjoner. Han fremhevet at pre- og postoperative registrering i stor grad bør gjøres av pasientene selv for å unngå doctor`s bias, og det påfører dessuten mindre arbeid på klinikeren. Den medisinske profesjon bør ta initiativet til registrering selv, før myndighetene påtvinger oss et registreringssystem som er suboptimalt. Et register vil identifisere områder der forbedring kan gjøres og der kvaliteten er adekvat. Erfaringene fra det svenske Gynop-registeret viser at deltagende avdelinger har gode resultater med lave komplikasjonsrater og høy pasienttilfredshet. På lengre sikt vil deltagende avdelinger sikre seg et godt rykte ettersom de følger et system med kontinuerlig overvåking av kvaliteten på arbeidet sitt.

Sigurd Kulseng-Hansen, Bærum, fortalte om Norsk Uro-Gynekologisk Gruppes urin-inkontinensregister, NUGG. I registeret i dag deltar 30 av 38 avdelinger som opererer kvinner med inkontinens. I 1996 hadde bare 16% av avdelingene en eller annen kontroll på resultatene av operasjonene sine. Registreringen baseres på et spørreskjema som tidligere ble scannet maskinelt. Pga. arbeidsmengden er regstreringen nå digitalisert gjennom bruk av et MS Access-basert dataprogram. Deltagende avdelinger betaler en årlig avgift for bruken.

Mats Løfgren refererte en studie av Ladfors et al. fra 1998 der det konkluderes med at pasienter aksepterer preoperativ, postoperativ og follow-up registrering ved hjelp av. spørreskjema. Det oppnås mer komplette follow-up data med spørreskjema enn med kontroll-konsultasjoner. Bruk av spørreskjemaer vil derfor kunne forhindre unødvendige kontrollbesøk.

Päivi Härkki, Espoo, foredro om komplikasjoner etter hysterektomi og hvordan registre kan bidra til å redusere disse. Hun tok utgangspunkt i den kjente Finnhyst studien, data fra The Finnish Hospital Discharge Register og The Patient Insurance Association. Total komplikasjonsrate ligger i området 11% til 23 % avhengig av hvilken metode som brukes og kirurgens erfaring. Uten et register går man glipp av disse data og dermed mulighetene til forbedring.

Margit Dueholm, Århus, presenterte resultatene fra en spørreundersøkelse blant alle nordiske gynekologiske avdelinger utarbeidet av NFOG`s kvalitetsgruppe for gynekologisk kirurgi. Målet var å kartlegge avdelingenes status og ønsker vedrørende kvalitetsregistrering av gynekologisk kirurgisk behandling. 83 % responderte (100% av de norske!). 92 % ønsket å delta i et kvalitetsregister, og de aller fleste var enige i påstanden om at registreringen er nødvendig for "bench marking"og kvalitetsforbedring. Flere avdelinger ville imidlertid nøle med å delta i et register dersom det medførte kostnader og merarbeid. Resultatene av spørreundersøkelsen vil bli publisert som en artikkel i Acta.

Erik Rokkones, Oslo, presenterte deretter forslaget til generelle retningslinjer for kvalitetsregistrering av gynekologisk kirurgi som NFOGs KVALITETSGRUPPE FOR GYNEKOLOGISK KIRURGI har utarbeidet, bl.a. på basis av ovennevnte spørreundersøkelse. Registreringen skal omfatte uterin-, adnex-, inkontinens- og prolaps-kirurgi utført ved abdominal, vaginal, laparoskopisk og/eller hysteroskopisk prosedyre. Data skal minst inneholde parametre for 1) pasientens generelle helsetilstand, 2) gynekologisk status, 3) preoperativ behandling, 4) indikasjon for kirurgi, 5) operativ prosedyre, 6) postoperativ diagnose, 7) medisinske og kirurgiske komplikasjoner, 8) restitusjon etter utskrivelse og 9) pasientens tilfredshet med behandlingen. Alle data som samles inn skal analyseres og resultatene skal tilbakeføres den enkelte avdeling Data som ikke analyseres skal heller ikke registreres. Det bør opprettes en nordisk samarbeidsgruppe med årlige møter som har det mål at de enkelte subspesialiteter utarbeider mer detaljerte retningslinjer. Et slikt møte vil bli avholdt høsten 2002 i Gøteborg. Interesserte bes vennligst kontakte undertegnede for mer detaljert informasjon.

Det ovenstående er også å betrakte som referat fra siste års arbeid i NFOGs kvalitetsgruppe for gynekologisk kirurgi.

Overlege Erik Rokkones,
Kvinneklinikken
Rikshospitalet
Oslo