Referat fra årsmøtet i FUGO

Tromsø 5. september 2002

Årsmøtet ble arrangert torsdag 5. september kl 11.00-12.15 i et møtelokale på SAS hotellet i Tromsø. Der var 17 FUGO-medlemmer tilstede inklusiv 4 fra FUGO-styret ( Jeanne Mette Goderstad, Ingrid Baasland, Trine Stokstad og Gro Andrea Nyland (ref.), Jørgen Vik kunne ikke komme). Tone Skeie-Jensen, leder av spesialitetskommiteen, var invitert til møtet, Anton Langebrekke var også tilstede deler av møtet.

 1. Innkalling og dagsorden
 2. for møtet ble godkjent.
 3. Ingrid ble valgt til ordstyrer.
 4. Gro ble valgt til referent.
 5. Jeanne Mette gikk gjennom årsrapporten. Noen punkter fra denne ble fremhevet:
  1. FUGO har 143 medlemmer
  2. FUGO-medlemmer utgjør 24%av NGF
  3. Årets målsetting for FUGO:
   1. arrangere kurs i kirurgisk teknikk – meget vellykket og god evaluering fra deltakerne
   2. gjennomføre spørreundersøkelse blant utdanningskanditatene i gyn./obst med tanke på arbeidsforhold og lønn
  4. Tall fra Dnlf: 156 assistentlegestillinger innen gyn/obst i Norge hvorav 20% av disse innehas av ferdige spesialister. Gjennomsnittsalder for når man blir ferdig gynekolog i Norge er: kvinner 38 år og menn 39 år. Det ble gitt 38 nye spesialistgodkjenninger i år hvorav 15 ble konvertert fra andre land.

  Ingen kommentarer til årsrapporten.

 6. Trine gikk gjennom FUGO`s økonomi.
  1. FUGO får inntil kr 25000 årlig fra NGF
  2. Regnskap 2001: kr 16323 som ble brukt på 4 styre-telefonmøter og til å dekke reiseutgifter i forbindelse med møter for styremedlemmene
  3. Foreløpige tall for 2002: kr 9004

  Ingen kommentarer angående FUGO`s økonomi

 7. Jeanne Mette orienterte om FUGO, NFYOG og ENTOG
  1. ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology) ble dannet i 1996. Første utveksling for euopeiske utdanningskandidater var i 1992.
  2. FUGO (Forening for utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk) ble dannet i 1998 på Lillehammer i forbindelse med Årsmøtet i NGF
  3. NFYOG (Nordisk Forening for Yngre leger innen Obstetrikk og Gynekologi) ble dannet i 2000 i forbindelse med NFOG (Nordisk Forening i Obstetrikk og Gynekologi) sin kongress.
  4. Ingrid rapporterte fra styret i NGF.
   1. Oppdatert veileder i generell gyn kommer på nyåret
   2. Det arbeides med et forslag om at inntil ½ år av spesialist-utdanningen kan utføres i spesialist-praksis under veiledning, forslaget er støttet av spesialitetskommitteen. NGF styret går inn for opprettelse av grenspesialitet gynekologisk onkologi. Skepsis for dette i FUGO. NGF er anbefalt av Dnlf å trekke søknaden. Kommentar fra Bente Kristin Johansen: Ingen grenspesialiteter godkjent siste 5-6 år.
   3. Beskjed fra Pepe til FUGO-medlemmer: husk å søke på reise- og forskninsgsstipend – fra industrien. Ikke bare "tung forskning". Svært få søkere i år – kun 5, mulighetene til å få tilslag på søknad er gode.
  5. Tone Skeie-Jensen, leder i Spesialitetskommiteen t.s.jensen@klinmed.uio.no
   1. De andre medlemmene / vara medlemmene:
    1. Torbjørn Moe Eggebø (nestleder) tma@sir.no
    2. Alice Beate Andresgaard alicebeate.andersgaard@oppland-f.komm.no
    3. Bente Hjelseth bhj@rasyk.nl.no
    4. Jeanne Mette Goderstad (Ylf-rep) goderstad68@hotmail.no
    5. Cathrine Ebbing (vara) cathrine.ebbing@helse-bergen.no
    6. Bjarne Eriksen (vara) bajani@online.no
    7. Ingrid Baasland (Ylf-vara) heendres@online.no
   2. Spesialistkommiteen mottar utdanningrapportene fra alle gyn-avd i landet. Spesialistkommiteen kan kontaktes
    1. for å få generelle råd,
    2. ved vanskelig situasjon på avdelingen,
    3. ved ønske om besøk av spesialistkommiteen.

   Kommentarer: Diskusjon gruppe I – II sykehus: Dnlf/Ylf som regulerer dette, ikke NGF/FUGO

  6. Valg av styremedlemmer i FUGO
  7. . Trine og Jørgen har sittet 2-årsperioden, og stiller ikke til gjenvalg. To kandidater stiller til valg:
   1. Birgitte Kahrs – VAS
   2. Elisabeth Magnussen – St. Olavs Hospital

   à Begge ble enstemming valgt inn i FUGO-styret.

  8. Valg til ENTOG-utvekslingen
  9. i Nederland høsten 2003. Interesserte kandidater:
   1. Marit Lieng – Ullevål
   2. Elisabeth Heiberg – Elverum
   3. Ingvild Sørby – Ullevål
   4. Guri Gjerdalen – Drammen
   5. Birgitte Kahrs – VAS
   6. Gunhild Nygård – Drammen

   Skriftlig anonym avstemming: Elisabeth Heiberg og Ingvild Sørby reiser til Nederland, Guri Gjerdalen og Birgitte Kahrs er vara.

   à Det ble enstemmig vedtatt at det neste år skal være lodd-trekning av hvem som blir med på utvekslingen.

  10. Plan FUGO 2003
  11. v/ Jeanne Mette:
   1. Kurs i kir. Teknikk – mye praktiske øvelser.

    Godkjent av Dnlf, max 20 deltakere, 2 dager.

   2. Kurs i laparoscopisk teknikk i Strasbourg 10-12. feb 2003.

    Støttet av industrien, max 15 stk, egenandel kr 2000, påmelding innen 1. oktober til Martin Andresen (Bærum), avreise Torp.

   3. Publisere spørreundersøkelsen FUGO har hatt blant assistentleger i år.
  12. Eventuelt
  13. :
   1. Trine fikk dessverre ikke tid til å gå igjennom de preliminære svarene fra spørreundersøkelsen FUGO har hatt blant ass.leger i år, denne vil bli trykket i Gynekologen når de endelige resultater foreligger.
   2. Kommentarer fra salen –

    à FUGO bør være aktiv i innholdet i utdanningen vår – NB Nye krav fom 2007!

    à FUGO bør interessere seg for Norge <-> viktig med godt samarbeid Norden/Europa.

   3. Dette møtet hadde altfor kort tidsramme til diskusjoner. Viktig at vi på neste års møte har mer tid til aktuelle diskusjoner og kommentarer.