Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 1/2003

FUGO - Møtereferat

23. august 2011

Referat fra styremøte i FUGO Trondheim 20.-21. febr. 2003


Fugostyret 2003: Birgitte Kahrs, Jeanne M. Goderstad, Ingrid Baasland, Elisabeth Magnussen og Gro Andrea Nyland

Tilstede

: Jeanne Mette Goderstad (leder)

Ingrid Baasland (NGF-styret)

Birgitte Kahrs (NFYOG og ENTOG-kontakt) påtroppet styremedlem 03/04 Elisabeth Magnussen (PWG-delegat til EBCOG) påtroppet styremedlem 03/04 Gro Andrea Nyland (ref.) (kasserer 2003, Gynekologen og NGF-nettsidene)

Invitert:

Trine Stokstad (avtroppet styremedlem og ansvarlig for spørreundersøkelsen)

 

 1. Orientering om siste møte.
 2. Forrige styremøte var i Trondheim 20.nov 2002. Tilstede var Jeanne Mette, Ingrid og Trine; Gro Andrea og Jørgen Vik var ikke tilstede. Hovedtemaer var spørreundersøkelsen som FUGO hadde blant gyn/obst-ass.legene, våren 2002, siste finpuss til kurset i laparoscopi i Strasbourg febr 2003 (flyttet til Paris), samt referat fra NFYOG og ENTOG.

 3. Kort orientering om FUGO og våre aktiviteter v/JMG.

  Birgitte Kahrs og Elisabeth Magnussen ble ønsket velkommen i styret. De fikk en liten orientering / oppdatering om FUGO og våre aktiviteter samt relasjoner til europeiske organisasjoner. Birgitte blir FUGO`s kontakt til NFYOG og ENTOG i tillegg til leder JMG. Elisabeth er ny PWG-delegat i EBCOG / UEMS Section. FUGO`s vedtekter skal leses igjennom til neste møte. Det er ønskelig med en fullstendig oversikt over FUGO`s styrer siden dannelsen i 1998, Cathrine Ebbing har oversikt over det.

 4. PWG-orientering v/GAN.

  Gro Andrea. har sittet som PWG-delegat i EBCOG/UEMS Section siden høsten 1999 og har nå sluttet siden hun er blitt ferdig spesialist. Ylf /PWG har utpekt Elisabeth Magnussen som ny PWG-delegat i EBCOG/UEMS Section. Siste møte i EBCOG var i november 2002, Gro Andrea kunne dessverre da ikke møte. Det ble da valgt nytt styre i EBCOG, og Rolf Kirschner (KK-RH) sitter nå som visepresident i EBCOG. Ellers har de siste møtene dreiet seg om log-bøker i subspesialitetene Perinatal Medisin, Gynekologisk Onkologi og Reproduksjons-medisin; samt at sammenslåingen mellom EBCOG og EAGO nå er gjennomført etter en lang-varig prosess. EBCOG har en besøkskomité som besøker europeiske utdanningsinstitusjoner av gynekologer. Det er også en arbeidsgruppe som ser på et krediteringssystem (CME) for etterutdanning/videreutdanning av ferdige gynekologer.

 5. Spørreundersøkelsen 2002 v/Trine

  Trine har ferdige alle data fra spørreundersøkelsen FUGO hadde våren 2002, vi ønsker å trekke ut informasjon om: vikariater/faste stillinger, veiledning, undervisning og fri til kurs, opr.lister, UL-trening, kjønnsfordeling, lønn, lokale forhandlinger. Gro og Birgitte skal trekke ut tall og skrive en konklusjon av resultatene.

 6. Håndboka del 1 v/JM

  JMG har nå skrevet ferdig del 1 til håndboka / nye krav til spesialistutdanningen som trer i kraft fom 2007. Vi gikk gjennom denne og gjorde små rettelser som skal gjøres før den sendes til spesialitetskomiteen.

 7. Nytt fra NGF-styret v/Ingrid

  NGF-styret arbeider for fullt med planleggingen av Årsmøtet i Geiranger september 2003. Det er også til høring "Utdanningsstrukturen i kirurgiske fag" samt "refusjon av svangerskapskontroller utført av privatpraktiserende jordmødre". NFOG planlegger neste kongress i Helsinki 12-15 juni 2004.

 8. Årsmøtet 2003 v/Ingrid

  Årsmøtet i NGF skal i år være i Geiranger. Vi kom med forslag til tema og foredragsholdere som Ingrid skal videreformidle til NGF-styret. FUGO skal ha årsmøte, i år blir dette arrangert som et ettermøte. Det skal da velges 3 nye styremedlemmer. JMG, Ingrid og Gro Andrea har sittet sine 2års-perioder. Vi vil lage en poster om spesialistutdanningen innen gyn/obst i Norge da mange kandidater ikke helt har klart for seg hva kravene er nå, og fom 2007. Vi vil også presentere resultatene fra spørreundersøkelsen. Det skal også trekkes 2 kandidater til neste års ENTOG-utveksling, invitasjon til å melde seg på denne utvekslingen må stå i Gynekologen`s neste nummer (2).

 9. FUGO-aktivitet i 2003 v/JMG

  FUGO`s arbeid i 2003 vil være å planlegge årsmøtet i september, ferdigskrive resultatene fra spørreundersøkelsen og presentere denne i Gynekologen, YF-forum og på årsmøtet, vurdere ny spørreundersøkelse og planlegge nytt/nye kurs. Kurset i laparoscopi som ble holdt i Paris nå i febr var veldig vellykket. Vi tenker

  oss nytt kurs i basal kirurgisk teknikk febr. 2004, evt nytt kurs i laparoscopi 2005 – slik at disse kursene arrangeres hvert annet år. Vi ønsker at det skal sitte en utdanningskandidat i kurskomiteene til de obligatoriske kursene, brev er sendt spesialitetskomiteen men svar er ikke kommet ennå.


  Trine Stokstad

 10. Møteplan 2003

  Neste møte settes til 7-8.mai hos JMG i Oslo etter at NGF har hatt styremøte, deretter årsmøtet og et siste møte okt/nov.

 11. Eventuelt

 • Emnekurset i Gyn. Onkologi holdes på Mesnali hvor døgnprisen er i overkant av 1000 kr. Dette er mer enn refusjonen fra Fond III. Det er søkt Dnlf om at Fond III dekker overnattingen i sin helhet da det ikke er alternative overnattingssteder, men dette er avslått. JMG skal delta på dette kurset og skal høre med deltakerne om det er ønskelig å fortsatt ha dette på Mesnali eller flytte det til Oslo hvor man kan finne rimeligere overnatting.

 • NFOG har 275000,- danske kroner som er øremerket utdanningskandidater. De har besluttet å gi 15000,- DK i reisestipend til FIGO kongressen i Chile nov 2003 til 1 utdanningskandidat fra hvert av de nordiske landene, søknadsfrist er 1. april,

 • en poster må sendes NFOG som søknad. Dette må annonseres i neste Gynekologen!

 • NFOG kongress i Helsinki 2004. NFYOG ønsker en utdanningskandidat i kongresskomiteen, men NFOG er skeptiske. NFYOG skal holde formøte for utdanningskandidater.

Utveksling/hospitering på et sykehus i Europa

.

ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gyaecology) arrangerer årlig et utvekslingsprogram i et europeisk land for utdanningskandidater innen gyn/obst. Utdanningskandidatene hospiterer en uke på sykehus i vertslandet. Etter utvekslingen arrangeres et møte over 2 dager hvor utdanning diskuteres. I november 2003 skal utvekslingen være i Nederland. På FUGO`s årsmøte, som arrangeres i forbindelse med NGF`s årsmøte i Geiranger i september, skal det trekkes 2 kandidater fra FUGO som skal få reise på utveksling i november 2004. Vertslandet er ennå ikke bestemt, men vil være klart til september. Alle interesserte må melde seg til FUGO-styret innen årsmøtet avholdes.