SETE - møtet, konklusjon

Referat fra "SETE-MØTET" v/Marit Kristoffersen

Høsten 2000 ble resultatene fra Term Breech Trial publisert i Lancet. Artikkelen vakte som kjent betydelig oppsikt. Norsk gynekologisk forening ba da en ekspertgruppe om å foreta en systematisk gjennomgang av den foreliggende vitenskapelige dokumentasjonen av resultatene ved elektivt keisersnitt sammenlignet ved vaginal forløsning av fostre i seteleie og resultatene ved vending av fosteret før forløsning. Arbeidsgruppen har vært ledet av professor Pål Øian. De øvrige medlemmene har vært overlege Susanne Albrechtsen, ass. avdelingsoverlege Lillian Berge, avdelingsoverlege Per Børdahl, professor Thore Egeland og professor Tore Henriksen. Prosjektkoordinator har vært seniorforsker Lis Lund Håheim, Senter for medisinsk metodevurdering (SMM). Gruppen har nedlagt et betydelig arbeide, og 2. april la de fram sine konklusjoner på et møte i Medisinsk selskap.

Konklusjonen er:

Vaginal setefødsel til termin kan fortsatt tilrås forutsatt en god seleksjonsprosess, nøye fødselsovervåking og tilstedeværelse av kvalifisert fødselshjelper.

Den eksterne validitet av resultatene fra Term Breech Trial (TBT) til norsk praksis er usikker da den perinatale dødelighet er lavere i Norge enn den som ble oppnådd selv i den gruppen i TBT som ble forløst med keisersnitt. Flere sentre og land som deltok i TBT-studien, har en annen svangerskapsomsorg, fødselsovervåking, forløsningsteknikk og pediatrisk service enn Norge.

Resultater fra norske sykehus (to publiserte og to upubliserte) bekrefter lav risiko for komplikasjoner ved vaginal forløsning ved disse sykehusene.

Det synes ikke mulig å gjennomføre en tilsvarende studie som TBT i Norge eller Norden. Grunnen er at antallet deltakere i en slik studie ville bli for høyt til å kunne gjennomføre den. Ytre vending kan redusere antall setefødsler, men det er ikke vist å ha effekt på perinatal dødelighet. Norsk praksis med ytre vending er dårlig dokumentert.

Det anbefales at det opprettes et nasjonalt seteregister der resultater for barn og mor fortløpende registreres og evalueres.