Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 1/2003

Styreleders spalte

23. august 2011

Kjære venner og kolleger!

Fortsatt kan jeg fra mitt kontorvindu nyte den flotte utsikten. Kan det tenkes noe vakrere enn en skyfri himmel med de høyreiste snøkledde Sunnmørsalpene som speiler seg i en blikkstille Borgundfjord? Fjorden er full av større og mindre fiskebåter. Torskefisket i Borgundfjorden er et sikkert tegn på at påska og våren nærmer seg. Fersk torsk kjøpt direkte fra båten, nytrukket og servert med lever, rogn og god rødvin. Kan det tenkes noe bedre? Det er ikke tvil om at våren er på vei. Den har så smått begynt å ikle seg sin grønne vår- og sommerdrakt. Dagene blir lengre og lysere, og gleden over lyset og selve livet merkes. Alt synes å finne lettere løsninger – bortsett fra strømregningene! Nesten ikke en sky på himmelen siden tidlig sist høst. Mindre nedbør enn i Sahara! Dette har klart satt sine spor. Det trues med strømrasjonering og en pris på 10 kr. pr. kwt ut over tildelt strømkvote, mens Tafjord Kraft kan vise til et rekordoverskudd på 120 millioner!

Så hjertelig velkommen til Sunnmøre og Årsmøtet i Geiranger fra 4. – 7. september -03. Med hensyn til logistikken starter møtet i år kl. 1430 på torsdag. "Formøtene" vil bli lagt til søndags formiddag slik at hele Årsmøtet blir avsluttet til lunsj på søndag. Alternative reise-måter vil bli fly til Ålesund og 2 timers busstur til Geiranger gjennom flott natur, hurtigrute fra Bergen til Geiranger med et lite faglig møte om bord, tog fra Oslo til Otta med faglig innlegg og videre buss fra Otta til Geiranger, eller, for bilentusiastene, en 5- 6 timers flott kjøretur med bil fra Oslo over Grotli. Team Congress tar også i år hånd om transporten (dispensasjon fra Dnlf). Tidlig påmelding slik at denne kan koordineres er derfor svært viktig! Gjennom det sosiale programmet lover vi at alle vil bli tatt vare på. Ledsagerprogram vil bli satt opp for dem som ønsker dette! Derfor vil jeg enda en gang si : Hjertelig velkommen til Geiranger! Dette vil bli mitt siste møte som leder, etter i alt 8 år i styret. I år blir det valg av nytt styre og ny leder.

Fra 010102 ble det statlig overtagelse av sykehusene. En ny struktur med regionale helse-foretak (RHF) og lokale HF skulle settes ut i livet. Ett år er gått. Sykehus har blitt slått sammen, og avdelinger er blitt slått sammen. Fortsatt pågår denne nyorganiseringen. I denne nye strukturen skal nye avdelingssjefer ansettes. På en avdeling foregår utredning, diagno-stikk og behandling. Dette genererer inntekter. I tillegg skal normer for medisinskfaglig kvalitetet legges og videreutvikles. Hvem andre enn leger kan påta seg en slik oppgave? Men vi må være villige til å arbeide med ledelse og personalpolitikk i tillegg. Lederen skal selvfølgelig være leder for alle personellgrupper og også være med på å utvikle deres fag. Viktigheten av at vi som leger tar ledelsesansvar skal understrekes. I et eget symposium på Årsmøtet er dette viktige temaet satt på dagsorden.

Spesialforeningene har hatt et stemoderlig forhold til legeforeningen. Mens yrkesforeningene får økonomiske midler til å drive sine aktiviteter, får spesialforeningene ingen økonomisk støtte. Økonomien må vi selv stå for. Holdningen til dette synes nå å snu. Dnlf er lydhør for at faglighet er like viktig som fagforeningsvirksomhet. Det er tross alt faget som er fundamentet for hele vår organisasjon. Gledelig er det derfor at Dnlf ønsker et mye tettere samarbeid med oss gjennom en ny organisasjonsform som skal inkludere og engasjere spesialforeningene i større grad enn tidligere. Diskusjonen om hvor stor politisk innflytelse spesialforeningene skal ha diskuteres heftig. Dette er ett av temaene som skal opp på Dnlf`s landsstyremøte som avholdes i Molde 20.-22. mai.

Nærmere 8.500 medisinstudenter som avla eksamen i Storbritania i 1999 og 2000 ble spurt om sine fremtidsplaner. 52% var kvinner. Resultatene ble sammenliknet med en liknende spørreundersøkelse fra 1996. Andelen som ville søke til gynekologi og obstetrikk var halvert i forhold til 1996. Aldri før har så få ønsket å spesialisere seg innen fødselshjelp og kvinnesykdommer (BMJ 2003;326:104-5).

I Norge har vi ingen liknende studie, men, i Hårstad-utvalgets utredning – som ble ferdig i september 1999 – påpekes rekrutteringsproblemene i faget rent generelt. Stillinger sentralt blir besatt, mens man utenfor "Oslo-gryta" sliter man med rekrutteringen. Konklusjonen deres er at det ikke er noen rekrutteringskrise til vårt fag, men at det er et fordelingsproblem. Positive rekrutteringsfaktorer var faglige forhold, akseptabel arbeidssituasjon og vaktbelastning samt muligheter til bolig og barnehage. Negative forhold var frykten for klagesaker og stor arbeids-belastning. Utredningen viser at i aldersgruppen under 40 år er kvinneandelen 80%. Denne tendensen synes å være økende, og få menn rekrutteres i dag til faget. Personlig synes jeg dette er en lite ønsket utvikling. Bør vi derfor – og spesielt kvinnene – oppfordre menn til å søke denne spesialiteten?

Legeforeningens kvalitetsutvalg med Rolf Kirschner gjør et meget godt arbeid. Kvalitets-indikatorer for sykehusene er utarbeidet. Resultatet av disse dataene skal utlagt på nettet gi pasientene informasjon omkring sykehusenes kvalitet. Kvalitetsindikatorene som skal brukes er pasienttilfredshet, preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd, epikrisetid (80% av epikrisene skal ut innen en uke!), sykehusinfeksjoner, korridorpasienter og tvungen innskriving i psykiatrisk institusjon. Hver spesialitet skal også definere sine egne kvalitetsindikatorer. Styret arbeider derfor nå med definisjon av slike parametre, og vi oppfordrer alle til å komme med forslag på kvalitetsindikatorer innenfor både gynekologi og fødselshjelp. Etter hvert skal også disse kvalitetsindikatorene legges ut på nettet slik at pasientene – og vi selv – kan sammenlikne oss mot hverandre!

Torbjørn Saltveit har gjort et flott arbeid med en felles mal til Årsrapport. Gi ham tilbake-melding dersom det er noe dere ønsker. Slik jeg ser det, kan dette bli et flott redskap for å lette samarbeidet med administrasjonene.

Beste hilsen

Oddvar