Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 2/2003

Årsmeldinger fra komiteer, utvalg og representasjon

23. august 2011
Årsrapporter fra EBCOG, NFOG vitenskaplig nemd, NFOG kvalitetssikring ved benign uteruskirurgi, takstutvalget for privatpraksis, datautvalget og kvalitetsutvalget er ikke mottatt innen trykkefristen