Kunngjøring

PROSEDYREKODER FOR IKKE-KIRURGISKE FAG

 

NGF har fått en henvendelse fra

KITH ( Kompetansesenter for IT-utvikling i Helsevesenet):

KITH har inngått en avtale med Helsedepartementet om å gjennomføre et prosjekt for å komplettere foreliggende kirurgiske prosedyrekodeverk med prosedyrer som utføres ved poliklinikker og hos private spesialister. Et komplettert prosedyrekodeverk skal kunne gi grunnlag for mer korrekte registreringer av virksomheten ved poliklinikker og hos private spesialister og i neste omgang gi mulighet til å erstatte dagens takstsystem for disse virksomhetene. En mer komplett registrering av ikke-kirurgiske aktiviteter ved sengeavdelingene gir også mulighet for forbedringer av DRG-systemet for innlagte pasienter. Siden kirurger utfører enkelte prosedyrer som ikke inngår i den foreliggende klassifikasjon for kirurgiske prosedyrer (NCSP), berører dette også kirurgiske spesialiteter.

KITH ønsker bistand til å utarbeide spesialitetsvise lister over prosedyrer. Spesialforeningene bes etablere organ-orienterte arbeidsgrupper som bes ta utgangspunkt i aktuelle  prosedyrelister, med evt støtte i lokale prosedyrebeskrivelser dersom de finnes. De foreløpige erfaringer fra en pilotgruppe innen nevrologi/klinisk nevrofysiologi tyder på at en slik arbeidsform gir et godt grunnlag for en effektiv gjennomføring. De prosedyrer som er særskilt relevante, samt en oversikt over samtlige foreslåtte prosedyrer, sammen med et notat som beskriver arbeidsprosessen kan fåes ved henv. til NGF`s leder. Vi ber arbeidsgruppen melde tilbake til KITH når listene er gjennomgått, kommentert og oppdatert, helst innen 15.september d.å. Dersom KITHs bistand ønskes i prosessen bes dette meldt til Hroar Piene (hroar.piene@kith.no) eller til Trine Andersen (trine.andersen@kith.no) som vil formidle kontakt.

KITH skal legge fram en samlet oversikt over prosedyrer i løpet av høsten, for i neste omgang å kodifisere og klassifisere. Det er altså en stram tidsplan.

Vi vil kontinuerlig legge inn informasjon på nettstedet for prosjektet (
www.kith.no/medpros/) og under ”arrangementer ” finnes informasjon fra møtet 12.06.03.

 

Det antas at arbeidsgruppen i GYN/OBST bør bestå av 4 - 5 personermed bakgrunn i assistert befruktning, gyn onkologi, gyn urologi, og evt ultralyd. Gruppesammensetningen vil avhenge av interesser og kompetanse hos de som melser seg.

 

Vi søker interesserte personer som kan delta i denne hurtigarbeidende komiteen. Det antas å bli 1 – 2 møter, NGF har formidlet at vi ikke kan levere noe før tidligst 15.oktober 2003

Kolleger som ikke skal delta i gruppen inviteres til å komme med forslag til prosedyrer som bør tilføyes, endres eller fjernes. Evt. reiseutgifter dekkes av KITH.