Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 2/2003

Lover for NGF

23. august 2011

Vedtatt 1.-2. november 1946, med senere endringer i desember 1991 og godkjent av sentralstyret 7.mai 1992, endringer vedtatt 2.september1994 og godkjent av sentralstyret 19.januar 1995, og  endringer vedtatt av generalforsamlingen på Årsmøtet september 1997 og godkjent av sentralstyret 290198.

I tillegg endringer vedtatt  av generalforsamlingen 2001 og 2002 god-kjent av senltralstyret Dnlf 2002.

§ 1       Norsk gynekologisk forening er en spesialforening av Den norske        lægeforening     (jfr.  Lover for Den norske lægeforening § 13).

§ 2       Foreningens oppgave er:

l.          Å fremme utviklingen av faget gynekologi og obstetrikk i Norge.

2.         I samarbeid med Den norske lægeforening åsikre sine medlemmers stilling sosialt og  økonomisk,  samt å arbeide for at ansettelser og avansement skjer etter faglige hensyn.

3.         Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som arbeider for gynekologi og obstetrikk .

§ 3       Som medlemmer opptas av styret etter søknad: Spesialister i gynekologi og obstetrikk og leger i utdanningsstilling. Ved avslag kan søknaden  bringes inn for generalforsamlingen, hvor det fordres 2/3 flertall for opptagelse. Ethvert medlem må samtidig være medlem av Den norske lægeforening. Utmelding av foreningen må skje skriftlig   til styret innen årets utgang. Alle ordinære medlemmer av NGF er også medlemmer av Nordisk Forening for Obstetrikk og Gynekologi gjennom kollektivt medlemskap. Dette innebærer abonnement på Acta Obstetricia et    Gynecologica Scandinavica.
Kontingenten innkreves sammen med den årligekontingent i NGF og betales samlet herfra. Dersom et medlem tross oppfordring ikke har betalt kontingent i 3 år, betraktes medlemmet som uttrådt.Æresmedlemmer kan utnevnes av   generalforsamlingen etter inn-stilling fra styret.

§ 4       Foreningens styre består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Begge kjønn skal være representert i styret. Lederen velges av generalforsamlingen ved eget valg og bør ha sittet i styret tidligere.

Styrets øvrige medlemmer velges også av generalforsamlingen. Styret skal ha følgende sammensetning: Ett medlem er representant for praktiserende spesialister, ett medlem er ikke-spesialist i utdannings-  stilling,ogminst ett medlem skal ha akademisk kompetanse.Det nye styret tiltrer 1. januar etter styrevalget. Styremedlemmer velges for to år med mulighet for gjenvalg. Maksimal sammen-hengende funksjonstid som styremedlem er seks år. Lederen velges for to år med mulighet for gjenvalg. Maksimal funksjonstid som leder er fire år. Lederens funksjonstid kan komme i tillegg til tiden som styremedlem. Etter en periode er det anledning til å avslå gjenvalg.

Generalforsamlingen velger tre varamedlemmer til styret. To av disse er personlig vara-medlem for henholdsvis styrets ikke-spesialist i utdanningsstilling og for den prakti-serende spesialist. Styret konstituerer seg selv på første møte i funksjonsperioden, slik at funksjonene kasserer, sekretær og viten-skapelig sekretær dekkes. To desisorer velges av generalforsamlingen for 4 år av gangen.

§ 5          Lederen bestemmer når styremøte skal holdes.Styremøte skal også innkalles hvis to styremedlemmer forlanger det. I styrets møter føres protokoll. Styret er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.Ved like stemmer er lederens stemme av-gjørende.Sakspapirer og referat sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer og til redaktøren av Gynekologen .Var amedlemmer ogrepresentanter fra utvalg nedsatt av styret innkalles ved behov til styresaker.

§ 6       Foreningens utgifter dekkes ved en årskontingent som betales forskuddsvis og hvis størrelse fastsettes av generalforsamlingen. Pensjonerte medlemmer og medlemmer som er mindre enn 50% yrkesaktive tilbys et seniormedlemskap. Seniormedlemmene inngår ikke som tellende medlem i forhold til NFOG, FIGO og lignende          internasjonale sammenslutninger, men regnes ellers som fullverdige medlemmer av NGF. Disse medlemmer er fritatt for kontingent og abonnerer således ikke på Acta, men får tilsendt Gynekologen.Medlemmer som har sitt hovedmedlemskap i en annen av NFOGs medlemsforeninger, fritas for den delen av medlemskontingenten som går til NFOG og Acta.  Medlemmer som ønsker en av disse ordninger søker selv om det.Foreningen betaler styremedlemmenes utgifter i foreningens anliggender.

§ 7       Faglig møte med generalforsamling holdes hvert år. Tid og sted bestemmes av styret.Medlemmer har møte og stemmerett ved generalforsamlingen. Styret kan innvilge adgang for andre.

Generalforsamlingen behandler:      

1.         Valg av ordstyrer og referent. Antall stemmeberettigede noteres ved generalforsamlingens start.
           
2.         Styrets beretning om foreningens virksomhet og stilling i styreperioden mellom årsmøtene.
           
3.         Kassererens regnskap som fremlegges revidert til godkjennelse.
           
4.         Saker forelagt av styret.

5.        Saker forelagt av et medlem. Saker skal være innsendt fire uker før møtet.

6.         Valg av styrets leder, øvrige medlemmer, vara-medlemmer samt desisorer  - i overensstemmelse med retningslinjene i §4. Alle valg foregår skriftlig hvis det forlanges.

7.         Fastsettelse av kontingent for det følgende år.

8.         Eventuelt.

§ 8       Foreningen skal ha en valgkomite på tre medlemmer som velges av generalforsamlingen det året det ikke er nyvalg på styret, dvs partalls år. Ingen av medlemmene kan sitte i styret. Et av medlemmene ut-pekes av det sittende styret, de to andre velges av general-forsamlingen. Valgkomiteen velger selv leder og velges for en periode på fire år. Valgkomiteen kan gjenvelges for én periode. Valgkomiteen forbereder og gjennomfører valget. Valgkomiteens forslag sendes til medlemmene sammen med sakslisten senest to uker før generalforsamlingen.

§ 9       Forslag om lovendringer, eksklusjon og andreviktige saker må være kunngjort for medlemmene innen to uker før generalforsamlingen.

§ 10     Viktige saker hvis behandling ikke kan utstå til generalforsamlingen, kan av styret forelegges medlemmene til skriftlig avstemning.

§ 11     Alminnelige beslutninger på generalforsamlingen avgjøres ved flertall blant de stemmeberettigede. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 12     Lovendringer krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Dette gjelder også eksklusjon av medlemmer

§ 13     Hvis minst l/3 av medlemmene innen to måneder etter en eksklusjonsbeslutning krever det, kan saken innankes for en skriftlig uravstemning blant samtlige medlemmer. Hvis avstemningen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer går imot generalforsamlingens beslutning, må saken forelegges neste ordinære generalforsamling.

§ 14     Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret anser det nødvendig eller når minst 50 medlemmer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling kunngjøres seks uker i forveien.

§15       NGF er ansvarlig utgiver av Gynekologen. Redaktøren har møte- og talerett ved styrets møter. I saker som vedrører Gynekologen har redaktøren forslagsrett. Redaktøren og redaksjonen oppnevnes av styret for 4 år. Gynekologens budsjett og regnskap føres som en del av foreningens regnskap. NGF er økonomisk ansvarlig utgiver av bladet. Det utarbeides en skriftlig avtale mellom styret og redaktøren vedrørende utgifter som henger sammen med redaktørvervet.

§16      Foreningens revisor velges av generalforsamlingen.

§ 17     Instruks for NGF`s desisorer :

Desisorene skal gjennomgå NGF`s regnskaper som skal legges frem for generalforsamlingen for godkjenning. De skal på grunnlag av de foreliggende dokumenter avgi innstilling overfor generalforsamlingen. Desisorene skal vurdere om de økonomiske disposisjonene styret har foretatt , slik de kommer til uttrykk i regnskapet, har bakgrunn i foreningens lover og vedtak fattet av generalforsamlingen. Desisorene velges for 4 år av gangen. De velges det året det er ny valg på styret. Alle medlemmer av NGF er valgbare til desisorer med unntak av medlemmer i styret.