Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 2/2003

Regnskap

23. august 2011

Sandvika Mars 2003
Generelle kommentarer til regnskap for 2002, revidert budsjett 2003 og forslag til budsjett for 2004 (fremsatt våren 2003)
NGF hadde iflg. Dnlf`s statistikker per 31.12.2002 581 medlemmer.
Innmeldt i 2002: 2 medlemmer. Utmeldt: 4 (utenom døde). Døde i 2002: 2.
67 av medlemmene per 31/12 var ikke yrkesaktive, og av disse var 61 alderspensjonister og 6 uføretrygdede. Medlemstallet 31.12.2002 (31.12.2001 i parentes) fordeler seg iflg Dnlfs lister slik på yrkesforeningene:

Antall
Ylf - Yngre legers forening 125 (143)
OLL - Off.legers landsfor. 3 (2)
Of - Norsk overlegefor. 306 (296)
Aplf- Allmentpr.legers for 10 (9)
PSL - Prakt.Spes.Landsfor. 119 (117)
LVS - Leger i Vit.Still. 17 (17)
I tillegg var én medlem av NMF - Norsk Medisinstudentforening.

Regnskapet for 2002

viser et overskudd på kr. 456.025, hvilket var kr. 354.025 mer enn budsjettert.

Inntekter:

Resultatet av årsmøtet ga et overskudd på kr. 236.581. Dette var kr. 86.581 mer enn budsjettert. Budsjettet var forsiktig pga usikkerhet rundt finansieringen ifm årsmøtene. Når man trekker fra utgiftsposten Årsmøtet, betalt av kasse (12.578) blir reelt overskudd årsmøtet 2002 på 224.003. For årsmøtet fikk vi i ettertid inn 2.168 mer enn bokført for årsmøtet 2001 (beløpet ble utbetalt først 2.7.2002), og regnskapsmessig blir derfor årsmøteresultatet for regnskapsåret 2002: 238.749. Tilsvarende blir reelt overskudd for årsmøtet 2001 128.486 (151.583-12.918+2168(ekstra inntekt)+2562,51(renter pga sen utbetaling)-15.000 (musikkhonorar, regning mottatt høst 2002)).
Diverse inntekter: 0.
Renteinntektene var kr 17.981 høyere enn budsjettert, mye pga økningen i kontobeholdningen. Inkludert i dette er også 2.562,51 i renter pga sen utbetaling av årsmøteoverskuddet for 2001.
Kvalitetsutvalget jobber fremdeles med veilederen i gynekologi, men ingen av inntektene eller utgiftene til dette har i 2002 gått via NGFs regnskap.
Medlemskontingentene: Innbetalte medlemsavgifter er øket med kr. 103.794 fra 2001, hvilket var kr.11.910 mindre enn budsjettert. Etter purring er det fremdeles 57 medlemmer som ikke har betalt medlemsavgiften. Dette utgjør 52.745, inklusive 3.925 for 2001. Kontingentinnkreving og påfølgende to purringer gjøres greit av Postbanken, men det er urovekkende mange som ikke betaler. Kvalitetsreg. v/ER: Vi hadde ikke budsjettert med inntekter, men det ble søkt om- og innvilget 50.000 fra Sosial- og Helsedirektoratet.
Etterutdanningsfondet: Vi fikk inn 138.000 til fondet våren 2002 før regnskapet for 2001 ble levert til revisjon, og kunne derfor budsjettere med dette.

Utgifter:

Kvalitetsreg. v/ER: Det var ikke budsjettert med utgifter fordi det var uklart hvilken aktivitet kvalitetsregisteret ville ha. Det ble foretatt utbetaling til en reiseregning. En reiseregning på 2644 ble utgiftsført. Utgående saldo per 31.12 blir 47.355,80.
Styremøter NGF: Styret brukte 76.001 mindre enn budsjettert, på tross av økningen i billettpriser. Tenkemøtet ble avholdt på styreleders hytte. Styremedlemmene har dessuten forsøkt å legge andre møter slik at de kunne kombineres med styremøtene i NGF, for ikke å belaste NGF med reiseregningen.
Reise- og møteutgifter medlemmer: 74.355 mindre enn budsjettert. Det ble ikke avholdt avdelingsoverlegemøte, og det ble igangsatt færre prosjekter der NGF måtte betale reiseregningene.
Betalingstjenester: 8.583 mindre enn budsjettert. Dette beror hovedsakelig på at en stor del av kostnadene til Postens Medlemsservices kontingentinnkreving (5.750), er innbakt i posten Medlemsavgifter.
Diverse utgifter: Underholdning årsmøte 2001, regning mottatt først i desember 2002: 15.000. PC sekretær: 17.777. Design internettside: 3.930. Blomsterhilsen: 250. Porto for sending av bilagspermer til desisor: 105. Til sammen 37.063, 31.063 mer enn budsettert.
Acta/ kontingenter: NGF er medlem av FIGO (15.155), UEMS (15.032) og NFOG (26.532). Sammen med Acta (106.834) kostet dette i 2002 kr. 163.553, hvilket var kr 3.553 mer enn budsjettert.
Revisorutgifter: 5.664 mer enn budsjettert. NGF har tatt på seg revisjon av regnskapet for Kvalitetsregisteret v/ER i tillegg til resten av regnskapet. Dessuten har revisjon blitt momsbelagt. Posten var derfor underbudsjettert.
Lønn sekretær. Leder har ikke benyttet seg av lønnet sekretærhjelp, og derfor er denne posten kr 0, dvs. 20.000 lavere enn budsjettert.
EBCOG/ Utveksling: 25.235 mindre enn budsjettert. Alle delegatene har ikke hatt anledning til å møte på alle møtene i EBCOG.
Kvalitetsutvalget: Man hadde budsjettert med 100.000 i utgifter, men ingen av inntektene eller utgiftene til dette har i 2002 gått via NGFs regnskap. Utvalget arbeider fremdeles med veilederen i gynekologi.
Årsmøtet betalt av ka sse: 7.578 mer enn budsjettert. En av reiseregningene for en foredragsholder og ett av styremedlemmene ble betalt fra kassen i stedet for gjennom kongressarrangøren. Reelt overskudd årsmøtet 2002 blir derfor 224.003. Tilsvarende blir reelt overskudd for årsmøtet 2001 128.486.
Kontorutgifter: Styremedlemmene får 2.000 hver som kompensasjon for utgifter som ikke er utgiftsført i fm styrearbeidet.
FUGO: 2.466 mer enn budsjettert.
Resultatet av regnskapet for 2002 blir på bakgrunn av ovenstående et overskudd på 456.025., hvilket var kr. 354.025 mer enn budsjettert.

Revidert budsjett 2003/ budsjett 2004:

Generalforsamlingen vedtok for 2002 og senere en øking av kontingenten med kr. 300, og man har derfor fått fått regnskapet i bedre balanse i 2002.
Styret har et sterkt ønske om å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, og er meget kostnadsbevisst. Dette gjenspeiles i de lave styreutgiftene i 2002.
Budsjettet for 2003 og 2004 er satt opp i forhold til hva som forventes ut fra regnskapet for 2002 og forventet aktivitetsnivå

Inntekter Revidert budsj 2003/ budsj 2004:

Resultatet av årsmøte er også i 2003 og 2004 budsjettert forsiktig pga fortsatt usikkerhet rundt finansieringen av årsmøtene.
Diverse inntekter: Man viderefører budsjettet på 2.000.
Renteinntektene forventes å øke pga økt kontobeholdning tross fallende rentenivå, og budsjettet økes med 10.000 til 35.000 for begge år.
Kvalitetsutvalget: Revisjon av veilederen i gynekologi forventes å bli ferdigstilt i 2003. Man har startet opp arbeidet med revisjon av veileder i obstetrikk. Dette gjøres i samarbeid med Dnlf gjennom LUPIN-prosjektet. I samråd med avdelingssjef Hans Asbjørn Holm vil all regnskapsføring av dette prosjektet gå gjennom Dnlf, og NGF får intet å gjøre med dette regnskapet. Man budsjetterer derfor ikke med inntekter eller utgifter i 2003. Hvordan videre revisjon av veilederne skal foregå er uklart, men man tar høyde for at NGF må bekoste en del av dette. Man budsjetterer derfor med 100.00 i utgifter for 2004.
Medlemskontingentene: Medlemsavgiftene holdes uendret, og budsjettet justeres i forhold til hva som faktisk er innkommet i 2002, til 450.000 for både 2003 og 2004. Dnlf har sagt seg vilig til å overta kontingentinnkrevingen fra 2004. Vi får håpe at flere vil betale medlemsavgiften da.
Kvalitetsreg. v/ER : Vi forventer en viss aktivitet i utvalget, og budsjetterer med 20.000 for både 2003 og 2004. Disponibelt per 1.1.2003 er 47.355,80.
Etterutdanningsfondet: Renteinntektene kan brukes som stipender. Utgående saldo 31.12.2002 var 154.179,30, hvorav 7.163,09 var renteinntekter. Det legges opp til å dele ut stipender á kr 15.000 hvert annet år.
Gynekologen: I 2003 overtar NGF økonomien til Gynekologen, dvs midler, regnskapsføring og revisjon. Gynekologen har en inngående balanse per 1.1.2003 på 52.028,50 og har budsjettert med 108.000 i både inntekter og utgifter. Man har ikke fått signaler på videre budsjettering, men foreløpig videreføres denne budsjetteringen for 2004. OBS! Gynekologens regnskap er i skrivende stund ikke ferdig revidert, så disse tallene kan bli endret.

Utgifter
Revidert budsj 2003/ budsj 2004:
Kvalitetsreg. v/ER: Vi forventer en viss aktivitet i utvalget, og budsjetterer med 20.000 for både 2003 og 2004. Disponibelt per 1.1.2003 er 47.355,80.
Styremøter NGF: Styret vil fortsatt gjøre sitt beste for å holde møteutgiftene nede, men man kan ikke forvente at møteutgiftene holdes like lave som i 2002. Budsjetteringen på 220.000 videreføres for både 2003 og 2004.
Reise- og møteutgifter medlemmer: Hvis man arrangerer nytt "avdelingsoverlegemøte" og prosjektaktiviteten øker noe, så blir utgiftene fort betydelig større enn i 2002. Man viderefører derfor budsjetteringen på 110.000 for både 2003 og 2004.
Betalingstjenester: Dnlf har signalisert vilje til økt sekretariatbistand til spesialforeningene, og utfører nå kontingentinnkreving for 12 spesialforeninger. Dnlf har sagt seg villig til å påta seg kontingentinnkreving fra 2004. Vi regner ikke med at dette vil koste NGF noe, men dette er ikke endelig klarlagt. Man tar høyde for dette og viderefører budsjetteringen på 10.000 i 2003 og 2004.
Diverse utgifter: Man vet foreløpig ikke om noen utgifter som vil komme under denne posten i 2003, og viderefører derfor budsjetteringen på 6000. I 2004 starter imidlertid et nytt styre. I dag er man stadig mer avhengig av å ha en bærbar PC i slikt styrearbeid, og for 2004 budsjetterer man derfor med to slike på til sammen 40.000 i tillegg til de 6000.
Acta/ kontingenter: Man forventer at disse utgiftene vil holdes på omtrent det samme nivået, og viderefører budsjetteringen på 160.000.
Revisorutgifter/ regnskapsføring: I 2003 overtar NGF regnskapsføring og revisjon av regnskapet for Gynekologen. Dette forventes å øke revisorutgiftene noe, og budsjetteringen økes til 20.000 i 2003 og 2004. Regnskapsføringen for NGF har etter hvert vokst til en betydelig arbeidsmengde. Vi har søkt Dnlf om å overta regnskapsføringen fra 2004. Hvis Dnlf ikke finner å kunne gjøre dette så har styret i NGF vedtatt å engasjere et regnskapsbyrå f.o.m. 2004. Man budsjetterer med 20.000 til dette.
Lønn sekretær. Leder har ikke benyttet seg av lønnet sekretærhjelp, men man finner det riktig at der er rom for dette. Man viderefører derfor denne budsjetteringen på 20.000 for 2003 og 2004.
EBCOG/ Utveksling: Styret ønsker å prioritere det europeiske samarbeidet og ønsker derfor å videreføre budsjetteringen på 100.000.
Kvalitetsutvalget: Revisjon av veilederen i gynekologi forventes å bli ferdigstilt i 2003. Man har startet opp arbeidet med revisjon av veileder i obstetrikk. Dette gjøres i samarbeid med Dnlf gjennom LUPIN-prosjektet. I samråd med avdelingssjef Hans Asbjørn Holm vil all regnskapsføring av dette prosjektet gå gjennom Dnlf, og NGF får intet å gjøre med dette regnskapet. Man budsjetterer derfor ikke med inntekter eller utgifter i 2003. Hvordan videre revisjon av veilederne skal foregå er uklart, men man tar høyde for at NGF må bekoste en del av dette. Man budsjetterer derfor med 100.000 i utgifter for 2004.
Årsmøtet betalt av kasse: Det vil være praktisk at noe av årsmøteutgiftene betales direkte fra foreningens kasse. Dette betyr intet for foreningens økonomi. Budsjetteringen på 5.000 for 2003 og 2004 opprettholdes.
Kontorutgifter: Styremedlemmene får 2.000 hver som kompensasjon for ikke-utgiftsførte utgifter i fm styrearbeidet. Styreleder bruker sin private mobiltelefon i betydelig grad i fm styrearbeidet, og styret mener derfor at styreleder fra 2004 bør få 1.500 i tillegg til dekning av mobiltelefonutgifter.
Gynekologen: se under inntekter.

NGFs egenkapital per 1.1.2003 er 1.070.710, og man har i det reviderte budsjettet for 2003 budsjettert med et overskudd på 36.029. Man mener derfor at det er forsvarlig å budsjettere med et underskudd på 177.500 i 2004.

Vi arbeider fremdeles med å få øket inntektene.. Gode forslag er fremdeles velkomne!

Med vennlig hilsen

Oskar Johan Skår

Kasserer NGF

Regnskap, forts.
Revisjonsberetning for 2002
Kommentarer til Gynekologens regnskap 2001/2002
Resultatregnskap
Årsregnskap