Styreleders spalte


Oddvar Sviggum, leder NGF
ÅRSRAPPORT FOR 2002-2003

Virksomhet:
Siden årsmøtet i Tromsø i september -02 har styret hatt ni styremøter inkludert strategimøte for NGF`s arbeids-oppgaver som går over to dager. Saksmengden øker stadig og oppgavene er svært varierte. Bare de seks første månedene i år har vi over 80 saker! Sakene varierer fra tema som " Pressens feilinformasjon om behandlingsprinsipper og medikamenter og Pressens makt på medisinsk praksis" til spesialistutdanning i spesialist-praksis og planlegging av Årsmøter. Planleggingen av Årsmøtet i 2004 har allerede startet!

Spesielt har engasjementet opp mot Legeforeningen økt. I forbindelse med ny organisasjons-struktur blir faget nå trukket mer inn. Dette gir økt innflytelse da vi i samarbeid med Lege-foreningen nå blir representert i Departementet og Direktoratet i viktige saker. For lederen i NGF medfører dette økt møtevirksomhet med ledersamlinger i Dnlf, møter i Kvalitets-utvalget, møter om endringsprosessene i Helse-Sør, møter i Direktoratet ang. ny veileder i svangerskapsomsorgen og fødestuer, ekstraordinære Landsstyremøter i Dnlf og møter i KITH omkring bedring av kodepraksis for å nevne noen saker. Som leder i NGF sitter man også i styret i NFOG med de arbeidsoppgaver dette medfører. NFOG`s arbeid gjenspeiles gjennom NFOG`s "column" som blir trykket i Gynekologen. For øvrig bør man oppsøke NFOG`s nettsider.

Utvalget for Norsk laparoskopiregister er kommet godt i gang. Nettsidene som Ann e Zandjani har bygget opp, bør alle gå inn på (www.legeforeningen.no/ngf). Her finnes NGF`s lover, oversikt over kurs, linker til NFOG, meldinger og informasjon styret ønsker å gi medlemmene, program og påmelding til Årsmøtet etc. I forbindelse med Bioteknologiloven har NGF sammen med Dnlf på nytt vært i møte i Sosialkomiteen - og blitt hørt! I stedet for det årlige Avdelingsoverlegemøtet, ble det i mars -03 arrangert et møte hvor Utvalget om seteforløsning, sammen med SMM, la frem sin konklusjon i SMM-rapport 3/2003. Styret vil takke utvalget med Pål Øian som leder for en meget fyldig og gjennomarbeidet rapport. Deres gjennomgang av Hannah-studien understreker klart viktigheten for oss alle om å være kritiske ved gjennomgang av nye studier og ikke trekke forhastede konklusjoner. Det er vi som fagfolk som kan, og skal, tolke en studie, og vurdere dens validitet. Ta derfor en god tenkepause og diskuter med andre kollegaer når pressen refererer til nye "vitenskapelige sannheter". Èn studie kan kun vise noe; ikke bevise noe.

Høringene har vært mange. Som eksempel kan nevnes den nye organisasjonsplanen for Dnlf, Nasjonal plan for nyfødtmedisin og Refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmødre.
NGF har arbeidet med retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien. Retningslinjene vil bli satt i verk fra 2004. En ny revisjon av sakkyndiglisten er ferdig. NGF vil takke nye kollegaer som har sagt seg villige til å påta seg denne krevende oppgaven for inneværende periode. Styret vil også takke dem som nå har ønsket å bli fritatt for dette arbeidet, etter flere års arbeid. NGF ønsker fortsatt å spille en aktiv part i utformingen og samordningen av utdanningen innen EBCOG hvor Rolf Kirschner nå er valgt til vice-president. I tillegg deltar Berit Mikkelsen og Kjell Salvesen. Alice Beate Andersgaard er vararepresentant.
Gjennom FIGO fikk NGF en forespørsel om støtte til et prosjekt i "Save the Mothers Initiative for Etiopia". I denne forbindelse vil vi takke Bergsjø for hans formidable innsats i utredningsarbeidet. I samarbeid med Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi og Norsk Onkologisk Forening fortsetter arbeidet med Grenspesialiteten i gynekologisk onkologi. Leder i utvalget er prof. Torbjørn Iversen, og planen er å få fremmet saken på kommende Landsstyremøte i Dnlf.

Finn Egil Skjeldestad og Mette Moen, sammen med medarbeidere for de forskjellige kapitlene, har nå ferdigstilt Veilederen i Gynekologi. Styret vil takke dem for den flotte innsatsen, og den store arbeidsmengden som ligger bak. Veilederen er løftet enda et hakk. Slike "løft" er kostnadskrevende og enormt arbeidskrevende. Arbeidsmetodene vi hittil har brukt vil fremover ikke være gjennomførbare. Vi har derfor gått over til en elektronisk versjon lagt ut på våre nettsider. Denne kan nå koples opp mot sykehusets egne prosedyrer og være lett tilgjengelig. Vi vil nå være avhengige av engasjement fra hver og en av dere for å oppdatere og vedlikeholde vår felles Veileder kontinuerlig. Tilskriv lederen i Kvalitetsutvalget og kom med forslag og kommentarer når dere mener at kapitler bør revideres! Dette vil redusere kostnadene og forenkle arbeidet.
Det er viktig å ikke ha for mange utvalg. Målet med utvalgene er å gi dem et klart mandat og en definert funksjonstid. Utvalgene presenteres i tabellen nedenfor. De fleste lederne i utvalgene har skrevet en årsrapport som er gjengitt i gynekologen.