Retningslinjer for abstract til årsmøte

Alle som sender inn abstract til årsmøtet skal følge denne malen.

Vennligst bruk denne strukturen for abstract (norsk eller engelsk):

Tittel: bruk bare små bokstaver; store i begynnelsen av setningen og der hvor korrekt rettskrivning krever det. Ikke skriv hele tittelen med store bokstaver.

Forfattere: Etternavn først, så fornavn og første bokstav av mellomnavn etter komma (eksempel: Morken, Nils H.). Understrek navnet til forfatter som skal presentere arbeidet.
Angi tilknytning (f. eks. sykehus, avdeling, universitet) for hver medforfatter etter siste navnet, i egen linje for hver tilknytning.
(f. eks: Hald, Kirsten1,2
1Gynekologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
2Universitetet i Oslo)

Bakgrunn: Hva var årsaken til at studien ble gjennomført.

Mål: Formuler primær endepunkt. Nevn sekundære endepunkt hvis ønskelig, etter det.

Metode: Studiedesign, studieobjekter/pasienter, intervensjoner etc. Bidra med nok detaljer til å vite hva arbeidet består av.

Resultater: Nevn hovedresultat(ene) her, med signifikansnivå (p).

Konklusjon: Kort oppsummering av funnene og betyningen, ikke gjenta alle resultater.

Abstract skal bestå av maksimalt 250 ord, forfattere og tittel kan komme i tillegg. Det skal sendes inn som word-fil (.doc/.docx). Ikke bruk figurer eller tabeller.

Abstractfrist:
Abstractet skal sendes til vitenskapelig sekretær Solveig Bjellmo (solveigbjellmo@gmail.com) innen 15.8., e-posten merkes "Abstract NGF 2022 + etternamn fyrsteforfattar". Man må være påmeldt til årsmøte for å kunne holde foredrag, men kan sende inn abstract før påmeldingen.