Alkohol i svangerskapet

Hedvig Nordeng - h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no
Marte Jettestad

Anbefalinger

 • Gravide bør få informasjon om farer ved alkoholbruk i svangerskapet (anbefaling)
 • Screeningsverktøyet TWEAK kan brukes som kartleggingsverktøy for bruk av alkohol hos gravide (forslag)

I de fleste vestlige land anbefales total avholdenhet fra alkohol i svangerskapet. Følgende retningslinjer gjelder i Norge1:

 1. En svanger kvinne bør ikke drikke alkohol
 2. En svanger kvinne som allerede har drukket alkohol i svangerskapet bør stoppe for å minimalisere videre risiko
 3. En kvinne som planlegger å bli gravid bør ikke drikke alkohol

Kartleggingen av kvinnens alkoholvaner skjer ved første svangerskapskonsultasjon.
For kvinner som ikke tar imot relevante hjelpetiltak og der alkoholinntaket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade, kommer ”Helse- og omsorgstjenesteloven”om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere til anvendelse.

Litteratursøk

Pyramidesøk, Up to date, pub-med, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Cochrane Database, Royal College of Obstetricians & Gynecologists, danske og svenske retningslinjer.

Forekomst

Tall fra den store norske Mor og barn-undersøkelsen tyder på at 84 % av gravide ikke drikker alkohol under svangerskapet. Ca. 15 % drikker mindre enn en enhet i uken, mens 0,5 % drikker en enhet eller mer i uken2.

Det antas at det i Norge fødes rundt 60 barn med Føtalt alkoholsyndrom (FAS) hvert år (0,1 %) og 200-300 barn med alkoholrelaterte fosterskader, såkalt FASD1,3Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) eller føtalt alkohol spektrum forstyrrelser er en samlebetegnelse på et bredt spekter av skader på foster som er forårsaket av at mor har brukt alkohol i svangerskapet.

Etiologi/patogenese

I Norge er 1 alkoholenhet (AE) = 12,8 gram ren alkohol (i praksis = 1 glass vin (15cl)/1 flaske pils (33 cl). Alkohol passerer placenta og fosteret får mors promille. Hjernestruktur og hjernefunksjon kan skades i alvorlig grad ved prenatal alkoholeksponering3-8.

Det finnes ikke kunnskap om hvilke alkoholmengder som er tilstrekkelig eller nødvendig for at skade skal oppstå. Det finnes effektstudier som konkluderer entydig med at det ikke er funnet fosterskader forbundet med at gravide drikker én til to enheter alkohol per uke9, mens andre arbeider konkluderer med at bare én alkoholenhet i uken i svangerskapet kan gi økt adferdsavvik (utagerende og aggressiv atferd)10.

Observasjonsstudier konkluderer med at jevnt høyt alkoholkonsum (mer enn 2 enheter per dag), og å drikke store mengder alkohol på en gang, er assosiert med FAS. FASD og FAS er godt dokumenterte skader av alkoholbruk i svangerskapet i tillegg til økt risiko for spontan abort. Veksthemmingen rammer så vel lengde og vekt som hodeomkrets. FASD er den viktigste årsak til mental retardasjon som kan forebygges(3-9).

Risikofaktorer

Psykisk sykdom, rusmisbruk. Alkoholmisbruk forekommer i alle sosioøkonomiske grupper.

Diagnostikk/Kartlegging av alkoholvaner

Helsedirektoratet anbefaler bruk av screeningsverktøyet TWEAK for å kartlegge bruk av alkohol hos gravide. Skjemaet finnes på nettsidene til Helsebiblioteket under Psykisk helse/Rus og avhengighet/Skåringsverktøy TWEAK3.

Tiltak/oppfølging

Forsøksvis kartlegging av alkoholvaner i svangerskapet. Mange gravide reduserer sitt alkoholforbruk i svangerskapet uten hjelp fra helsetjenesten. Ettersom alkohol kan ha en skadelig effekt på fosteret i hele svangerskapet, er det av betydning å avslutte alkoholinntak i alle faser av svangerskapet3.

Pasientinformasjon

Bruk av alkohol i svangerskapet kan gi barnet alvorlige skader. Det er ikke entydig klarlagt hva som er nedre grense for alkoholinntak i svangerskap med tanke på mulige fosterskader. Det beste er derfor å avstå helt fra alkohol i svangerskapet og helst også i perioden der svangerskap planlegges.

Emneord

 • Alkohol
 • Svangerskap

Litteratur

 1. Sosial- og helsedirektoratet. Alkohol og graviditet. Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe. IS-1284, 2005.
 2. Den norske mor og barn undersøkelsen, Nasjonalt folkehelseinstitutt (søkedato: 5. april 2013).
 3. Lægreid LM, Bruarøy S, Reigstad H. Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 445-7.
 4. Chang G. Alcohol intake and pregnancy. UpToDate July 2012.
 5. American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee on Health Care for Underserved Women. Committee opinion no. 496: At-risk drinking and alcohol dependence: obstetric and gynecologic implications. Obstet Gynecol 2011; 118:383.
 6. Fetal alcohol syndrome: Guidelines for referral and diagnosis. Atlanta, GA: National center for Birth defects and developmental disabilities. 2004
 7. Seminars in Medical Genetics Part C: Fetal Alcohol Syndrome. Am J Med Genetics C, 2004, 127C.
 8. Fetal Alcohol Syndrome: Guidelines for Referral and Diagnosis. National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities Centers for Disease Control and Prevention Department of Health and Human Services. July 2004. www.cdc.gov/ncbddd/fas/default.htm
 9. Falgreen Eriksen HL, Mortensen E, Kilburn T, et al. The effects of low to moderate prenatal alcohol exposure in early pregnancy on IQ in 5-year-old children. BJOG 2012; 119:1191.
 10. Sood B et al. Prenatal exposure and childhood behavior at age 6 to 7 years: Dose- response effect. Pediatrics 2001; 108: 34-38