Norsk gynekologisk forening

3 a. Rus-, røyk- og legemiddelmisbruk i svangerskapet

Gravide i substitusjonsbehandling (Legemiddelassistert rehabilitering; LAR)

Hedvig Nordeng - h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no
Marte Jettestad
18. desember 2019

Anbefalinger

  • Opioidavhengige gravide kvinner i LAR kan fortsette med substitusjonsbehandlingen i svangerskapet (anbefaling)
  • Ved evt nedtrapping av substitusjonsbehandlingen, bør gravide LAR-brukere med sidemisbruk av andre rusmidler rappe ned disse først (anbefaling)

Litteratursøk

Pyramidesøk, Up to date, pub-med, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Cochrane Database, Royal College of Obstetricians & Gynecologists, danske og svenske retningslinjer.

Definisjon

LAR er en behandlingsform hvor pasienter med langvarig opiatmisbruk tilbys langtids-virkende opioid (metadon (Metadon®), buprenorfin (Subutex®) eller buprenorfin + naloxon (Subuxone®) som del av behandlings- og rehabiliteringstiltak.

Forekomst

Det blir født mellom 30 og 60 barn årlig i Norge av mødre i LAR-behandling og hvor fosteret dermed har vært eksponert for metadon eller buprenorfin i fosterlivet1,2.

Behandling

I 2011 publiserte Helsedirektoratet nasjonal retningslinjer for oppfølging av gravide under LAR-behandling2. Helsedirektoratet anbefaler at gravide ikke trapper ned bruken av metadon eller buprenorfin under svangerskapet, med mindre de selv ønsker det. Mulige fordeler ved LAR er at gravide på et tidlig stadium i svangerskapet kan stabiliseres og samarbeide om sin egen og barnets velferd2,3.

Konsekvenser

Barn som er født av mødre i LAR-behandling er noe mindre ved fødselen (vekt, lengde, hodeomkrets) enn barn født av ikke-rusbrukende mødre2. Metadonbruk i svangerskapet gir neonatalt abstinenssyndrom (NAS) i 60-90 % av tilfellene, og ca. halvparten av disse nyfødte vil ha behov for medikamentell behandling2-5.

Pasientinformasjon

Det er bedre for mor og barn å delta i LAR og bruke metadon eller buprenorfin i kontrollerte former enn å ruse seg på illegale midler eller å misbruke opiater i svangerskapet.

Litteratur

  1. Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet
  2. Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder, Helsedirektoratet, 2011 (pdf)
  3. Berg R, Winsvold A, Kornør H, Øverland S, Smedslund G, Hammerstrøm K T, Storetvedt K, Johnsen J, Hansen H, Tømmervik K. Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 31 - 2008. ISBN 978-82-8121-230-5 ISSN 1890-1298.
  4. Nasjonalt kompetansesenter, MAR Øst. Veileder for medikamentassistert rehabilitering til gravide rusmiddelmisbrukere. Oslo, 2001.
  5. Sandtorv L, Reigstad H, Bruarøy S, Elgen I, Lægreid LM. Har legemiddelassistert rehabilitering i svangerskapet konsekvenser for barna? Tidsskrift Nor Legeforening 2009; 129:287-90.