Lovverket ved rusmisbruk

Hedvig Nordeng
Marte Jettestad

Lov om helsepersonell § 32

Opplysningsplikt til sosialtjenesten: "Uten hinder av taushetsplikt i § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av sosiale tjenester skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utlevering av slike opplysninger"1.

Lovverket skiller mellom opplysningsplikt før og etter fødsel. Lov om barneverntjenester trer ikke i kraft før barnet er født. Det er ulik praksis fra kommune til kommune når det gjelder i hvilken grad barneverntjenesten involverer seg i saker som gjelder ufødte barn. Bekymring for det ufødte barnet skal kanaliseres til helse- og omsorgstjenesten. Kvinnen må gi samtykke til kontakt med barneverntjenesten i svangerskapet.
Som helsepersonell har du opplysningsplikt til helse- og omsorgstjenesten av eget tiltak eller etter pålegg når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.

Mistanke om misbruksproblemer skal føre til at sosialtjenesten varsles. Dette i henhold til "Lov om helsepersonell, § 34"2 "Uten hinder av taushetsplikt i § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av sosiale tjenester skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utlevering av slike opplysninger".

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av den gravide under institusjonsoppholdet2.

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere beskrives i Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet3.

Urinprøver
Prøvetaking når svaret kan medføre alvorlige sanksjoner

Rusmiddelkontroll som kan medføre alvorlige sanksjoner ved et positivt analyseresultat, forutsetter i utgangspunktet at kvinnen samtykker4,5. Urinprøvekontroll utenkvinnens samtykke kan bare gjennomføres etter vedtak i Fylkesnemnda etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige2.

Medisinske prøver (kalles ofte screeningprøver)

I disse prøvene utføres det ofte kun screeninganalyser. Screeninganalyser påviser stoffgrupper. Disse testene utføres ved mange laboratorier. Prøvesvarene er ikke juridisk holdbare og kan derfor ikke brukes når et positivt analyseresultat kan medføre alvorlige sanksjoner, men kan gi umiddelbare indikasjoner på om det har vært inntak av rusmidler4.

Litteratur

  1. Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) LOV-1999-07-02-64, § 32 & § 34
  2. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven)
  3. Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet. Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere.
  4. Rundskriv IS-13/2002 fra Helsedirektoratet. Kvalitetsrutiner ved rusmiddeltesting og prøver i medisinsk sammenheng (behandling og diagnostikk)
  5. Rundskriv IS-14/2002 fra Helsedirektoratet. Kvalitetskrav til rutiner for rusmiddeltesting, hvor positivt analysesvar kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner.