4. Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen

Jørg Kessler - jorg.kessler@helse-bergen.no
Ganesh Acharya
Guttorm Haugen
Harm-Gerd Blaas

Anbefalinger

 • Vi anbefaler rutineundersøkelse med ultralyd i svangerskapets andre trimester
 • Vi anbefaler at svangerskapsalder etter assistert befruktning bestemmes utfra dagen for konsepsjon
 • Vi anbefaler at aldersbestemmelsen som er gjort først i svangerskapet ikke blir korrigert på bakgrunn av senere målinger

Søkestrategi

 • McMaster plus pyramidesøk
 • Cochrane database
 • Pubmed søk med relevante emneord

Definisjoner

Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen anses ikke som fosterdiagnostikk og omfattes derfor ikke av "Lov om human medisinsk bruk av bioteknologi"av 5. desember 20031. Rutineundersøkelsen i andre trimester og undersøkelser på medisinsk indikasjon regnes med i den alminnelige svangerskapsomsorgen1. Bruk av ultralydundersøkelse i den alminnelige svangerskapsomsorgen utover dette er ikke å regne som god klinisk praksis2.

Fosteralder på et gitt tidspunkt i svangerskapet er tiden fra konsepsjon frem til aktuell dato.

I klinisk praksis brukes begrepet svangerskapsalder, som er tiden fra siste menstruasjons første dag frem til aktuell dato. Kjenner man nøyaktig til konsepsjonstidspunktet kan svangerskapsalder bestemmes ut fra dette.

Fødselstermin er dagen der man forventer at kvinnen vil føde. Her finnes stor biologisk variasjon, og svangerskapsalder ved fødsel avhenger av en rekke faktorer, for eksempel mors alder3,4, paritet3,4, kjønn på fosteret3,4, bruk av assistert befruktning5, fosterstørrelse6, svangerskapsvarighet i forrige generasjon (den gravides mor)7, fars fødselsvekt7, maternell ernæring før og under svangerskapet8,9.

Indikasjoner for ultralydundersøkelse og gjennomføring
Undersøkelse på medisinsk indikasjon

Formålet med ultralydundersøkelse på medisinsk indikasjon er å avklare en klinisk situasjon. Ultralydkompetent helsepersonell som utfører undersøkelsen kan vurdere hvor langt det er indisert å undersøke i samsvar med egen kompetanse2.

Medisinske indikasjoner for ultralydundersøkelser kan være

 • Smerter
 • Blødning
 • Hyperemesis gravidarum
 • For stor eller for liten uterus
 • Usikkert leie
 • Mistanke om redusert eller hurtig vekst hos fosteret
 • Lite liv eller andre mistanker om eller bekymringer for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt
 • Beregning av svangerskapsvarighet før henvisning til fosterdiagnostikk regnes også som en indikasjon2

Rutineundersøkelsen i andre trimester

Formålet med rutineundersøkelsen i uke 17-19 er2

 • Aldersbestemmelse av svangerskapet og fastsettelse av termin
 • Bestemme antall fostre, bestemme korionisitet ved flerlingssvangerskap
 • Bestemme placentas beliggenhet
 • Gjøre en orienterende undersøkelse av fosterets utvikling og anatomi

Bruk av ultralyd før uke 20 har vist å

 • påvise tvillingsvangerskap med høy grad av sikkerhet10 (Ia)
 • predikere fødselsterminen bedre enn beregning på bakgrunn av siste menstruasjon11 (IIa)
 • redusere andel overtidige svangerskap der fødsel induseres10 (Ia)

I Norge er det i dag to metoder for å bestemme fosteralder og fødselstermin, Terminhjulet og eSnurra. Begge modellene bruker ultralydmålinger av hode og lårbein ved rutineundersøkelsen i andre trimester som utgangspunkt for aldersbestemmelsen og terminfastsettelsen.

Terminhjulet bruker hodeomkrets (HC), biparietal diameter (BPD), og femurlengde (FL), og er en metode for aldersbestemmelse. Tabellgrunnlaget bygger på data fra en prospektiv studie av 650 normale svangerskap med regelmessig syklus. Terminen settes ved en svangerskapslengde på 282 dager3,12.

eSnurra er en populasjonsbasert metode for terminprediksjon. Modellen utgår fra en studie av 41343 rutineultralydundersøkelser. Ultralydmålinger av BPD og FL brukes til beregning av median gjenværende svangerskapstid. Svangerskapsalder ved beregnet termin er 283 dager13.

Nøyaktig kjennskap til svangerskapsalder er viktig

 • for en korrekt fortolkning av aldersavhengige overåkningsparametre, som fosterstørrelse og blodstrømsmålinger
 • ved stillingstakende til intervensjon og behandling gjennom hele svangerskapet, men spesielt ved truende prematur fødsel og overtidighet

Håndtering av ultralydundersøkelser før rutineundersøkelsen
Bruk av ultralyd for aldersbestemmelse har feilmarginer som skyldes biologisk- og målevariasjon. Variasjonen (95 % konfidensintervall) er lavest i første trimester (± 3-5 dager)14-17 og øker til ± 5-7 dager i andre trimester18,19. Presisjonen i aldersbestemmelsen avtar med økende svangerskapsvarighet, innflytelsen av biologisk variasjon øker og innslag av svangerskapspatologi20,21 vil være mulig. Det samme gjelder evnen å predikere termin. Mens ca. 85 % av kvinnene føder innen 14 dager rundt estimert termin på bakgrunn av 2. trimester ultralyd13, er tilsvarende andel 93 % for 1. trimester ultralyd22.

Det finnes i dag ingen prospektive studier som har evaluert termin bestemmelse i 1. trimester på populasjonsbasis. Likevel vil vi i overenstemmelse med internasjonale retningslinjer23anbefale en aldersbestemmelse i 1. trimester hos kvinner som på klinisk indikasjon får utført ultralyd. Vi foreslår det generelle prinsippet at aldersbestemmelsen som er gjort først i svangerskapet ikke blir korrigert på bakgrunn av senere målinger. Dette forutsetter at undersøkelsen er utført av ultralydkompetent personale og dokumentert.

Måling av CRL viser minst variasjon mellom 6 til 10 uker (± 3 dager), men kan trygt brukes som basismetode opp til 14 uker (med en variasjon ± 5 dager)23. Det finnes robuste eldre referansekurver24 som i forhold til presisjon skiller seg lite fra nyere studier22,25. Fra og med sen 1. trimester kan aldersbestemmelsen gjøres ved måling av HC, BPD eller FL.

Håndtering av svangerskap etter assistert befruktning

Ved svangerskap der nøyaktig konsepsjonstidspunkt er kjent, for eksempel ved bruk av assistert befruktning, bestemmes svangerskapsalderen utfra konsepsjonsdagen23 forutsatt at denne blir bekreftet av en ultralydundersøkelse i 1. trimester. Dagen for oocyttaspirasjon settes som dag 14, mens dagen for tilbakeføring av kryoembryo settes som dag 16 i svangerskapet.

Komplikasjoner

Diagnostisk ultralyd i svangerskapet har vært i bruk i mer enn 20 år uten at det har vært påvist skadelige effekter hos fosteret26,27. Intensiteten og eksponeringstiden bør likevel begrenses til det aller mest nødvendige. Ultralyddiagnostikk gir de fleste gravide en trygghet for at svangerskapet utvikler seg normalt. Ultralydundersøkelser kan imidlertid i noen tilfeller gi en falsk trygghet, mens det i andre tilfeller hvor det er mistanke om patologi kan skape en unødvendig frykt hos de gravide. Det er derfor viktig at parene informeres nøye før rutineundersøkelsen. I følge bioteknologiloven skal den gravide få tilbud om videre utredning ved institusjon godkjent for fosterdiagnostikk ved mistanke om alvorlige utviklingsavvik hos fosteret.

Pasientinformasjon, videre oppfølging og behandling

Kvinnene skal få tilsendt skriftlig informasjon om hva rutineundersøkelsen omfatter, og det skal presiseres at undersøkelsen er frivillig. Sosial- og helsedirektoratet har en ny og oppdatert informasjonsbrosjyre fra 200528. Videre bør kvinnen orienteres om at undersøkelsen kan avdekke informasjon om fosterets tilstand, for eksempel at det er mulig å avdekke misdannelser. Retningslinjene til bioteknologiloven understreker at den gravide skal få informasjon om det som blir funnet2.

Ved mistanke om utviklingsavvik må undersøkeren konferere med ultralydkompetent lege (gynekolog) i avdelingen, og dersom konklusjonen er normale funn er videre henvisning ikke nødvendig. Hvis undersøkelsen påviser eller gir mistanke om utviklingsavvik hos fosteret, skal den gravide, dersom hun ønsker det, henvises til videre utredning ved en virksomhet som er godkjent for fosterdiagnostikk2.
Mindre anatomiske eller funksjonelle endringer hos fosteret kan ha usikker klinisk betydning. Slike observasjoner kan følges opp ved gjentatte undersøkelser lokalt før eventuell henvisning til fosterdiagnostikk. Dette gjelder for eksempel manglende framstilling av magesekk og urinblære, og lett avvikende nyrebekken. Funn av bare framstilling av to blodkar i navlesnor og ellers normal anatomi, kan også følges opp lokalt. Likeledes andre mer generelle funn, som avvikende plassering av morkake, lett avvikende fostervannsmengde, og vekstforstyrrelser i 3. trimester av graviditeten. Ved usikre funn eller funn av utviklingsavvik skal hun henvises videre til senter med spesialkompetanse for å få genetisk veiledning, utvidet undersøkelse og eventuelt behandling2.

Litteratur

 1. LOV 2003-12-05 nr 100: Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (bioteknologiloven). Besl.O.nr.10 (2003-2004).
 2. Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet. Rundskriv IS-23/2004, Sosial og Helsedirektoratet.
 3. Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R, Kiserud T. Fetal age assessment based on ultrasound head biometry and the effect of maternal and fetal factors. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 Aug;83(8):716-23.
 4. Tunón K, Eik-Nes SH, Grøttum P. The impact of fetal, maternal and external factors on prediction of the day of delivery by the use of ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol. 1998;11:99–103.
 5. Tunon K, Eik-Nes SH, Grottum P, Von During V, Kahn JA. Gestational age in pregnancies conceived after in vitro fertilization: a comparison between age assessed from oocyte retrieval, crown-rump length and biparietal diameter. Ultrasound Obstet Gynecol. 2000 Jan;15(1):41-6.
 6. Johnsen SL, Wilsgaard T, Rasmussen S, Hanson MA, Godfrey KM, Kiserud T. Fetal size in the second trimester is associated with the duration of pregnancy, small fetuses having longer pregnancies. BMC Pregnancy Childbirth. 2008;8:25.
 7. Lie RT, Wilcox AJ, Skjaerven R. Maternal and paternal influences on length of pregnancy. Obstet Gynecol. 2006 Apr;107(4):880-5.
 8. Olsen SF, Sorensen JD, Secher NJ, Hedegaard M, Henriksen TB, Hansen HS, et al. Randomised controlled trial of effect of fish-oil supplementation on pregnancy duration. Lancet. 1992 Apr 25;339(8800):1003-7.
 9. Rayco-Solon P, Fulford AJ, Prentice AM. Maternal preconceptional weight and gestational length. Am J Obstet Gynecol. 2005 Apr;192(4):1133-6.
 10. Whitworth M, Bricker L, Neilson JP, Dowswell T. Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2010(4):CD007058.
 11. Mongelli M, Wilcox M, Gardosi J. Estimating the date of confinement: ultrasonographic biometry versus certain menstrual dates. Am J Obstet Gynecol. 1996 Jan;174(1 Pt 1):278-81.
 12. Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R, Kiserud T. Fetal age assessment based on femur length at 10-25 weeks of gestation, and reference ranges for femur length to head circumference ratios. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005 Aug;84(8):725-33.
 13. Gjessing HK, Grottum P, Eik-Nes SH. A direct method for ultrasound prediction of day of delivery: a new, population-based approach. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007 Jul;30(1):19-27.
 14. Hadlock FP, Shah YP, Kanon DJ, Lindsey JV. Fetal crown-rump length: reevaluation of relation to menstrual age (5-18 weeks) with high-resolution real-time US. Radiology. 1992 Feb;182(2):501-5.
 15. Robinson HP, Fleming JE. A critical evaluation of sonar "crown-rump length" measurements. Br J Obstet Gynaecol. 1975 Sep;82(9):702-10.
 16. Goldstein SR, Wolfson R. Endovaginal ultrasonographic measurement of early embryonic size as a means of assessing gestational age. J Ultrasound Med. 1994 Jan;13(1):27-31.
 17. Drumm JE, Clinch J, MacKenzie G. The ultrasonic measurement of fetal crown-rump length as a method of assessing gestational age. Br J Obstet Gynaecol. 1976 Jun;83(6):417-21.
 18. Hadlock FP, Harrist RB, Martinez-Poyer J. How accurate is second trimester fetal dating? J Ultrasound Med. 1991 Oct;10(10):557-61.
 19. Waldenstrom U, Axelsson O, Nilsson S. A comparison of the ability of a sonographically measured biparietal diameter and the last menstrual period to predict the spontaneous onset of labor. Obstet Gynecol. 1990 Sep;76(3 Pt 1):336-8.
 20. Nguyen T, Larsen T, Engholm G, Moller H. A discrepancy between gestational age estimated by last menstrual period and biparietal diameter may indicate an increased risk of fetal death and adverse pregnancy outcome. BJOG. 2000 Sep;107(9):1122-9.
 21. Nakling J, Backe B. Adverse obstetric outcome in fetuses that are smaller than expected at second trimester routine ultrasound examination. Acta Obstet Gynecol Scand. 2002 Sep;81(9):846-51.
 22. Chalouhi GE, Bernard JP, Benoist G, Nasr B, Ville Y, Salomon LJ. A comparison of first trimester measurements for prediction of delivery date. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011 Jan;24(1):51-7.
 23. Salomon LJ, Alfirevic Z, Bilardo CM, Chalouhi GE, Ghi T, Kagan KO, et al. ISUOG practice guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013 Jan;41(1):102-13.
 24. Robinson HP, Fleming JEE. A critical evaluation of sonar "crown-rump length" measurements. Br J Obstet Gynaecol. 1975;82:702–10.
 25. Pexsters A, Daemen A, Bottomley C, Van Schoubroeck D, De Catte L, De Moor B, et al. New crown-rump length curve based on over 3500 pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Jun;35(6):650-5.
 26. Salvesen KA. EFSUMB: safety tutorial: epidemiology of diagnostic ultrasound exposure during pregnancy-European committee for medical ultrasound safety (ECMUS). Eur J Ultrasound. 2002 Oct;15(3):165-71.
 27. Abramowicz JS, Kossoff G, Marsal K, Ter Haar G. Safety Statement, 2000 (reconfirmed 2003). International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). Ultrasound Obstet Gynecol. 2003 Jan;21(1):100.
 28. Informasjon om ultralyd i svangerskapet. Brosjyre: Sosial- og helsedirektoratet; 2005.