49. Lovbestemte meldinger

Lars T. Johansen - ltj@helsetilsynet.no
Camilla Svenningsen
Martin Grønberg
Helga Arianson

Melding om fødsel
Fødsel meldes til Folkeregistermyndigheten og eventuelt også bidragsfogden (NAV)

 • Helsepersonelloven § 351, helseregisterloven2, Medisinsk fødselsregisterforskrift3, forskrift om melding av fødsel, erkjennelse av farskap og melding om valg av navn4og barnelova5
 • Informasjon: Folkehelseinstituttet
 • Skjema: RF 14-20 Melding om fødsel 06-1998
 • Skjema: NAV 55 - 00.08 Melding til bidragsfogden om fødsel 03-2003

Formålet med meldingen er å registrere alle barn i Folkeregisteret sammen med opplysninger om hvem som er barnets juridiske foreldre. Meldingen sendes elektronisk.

Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel senest en uke etter fødsel til folkeregistermyndigheten (Elektronisk fødselsmelding sendes Skattedirektoratet. Brukes fødselsmelding på papirblankett, så sendes den skattekontoret der mor er registrert bosatt).

Melding skal gis for alle levende fødte uansett svangerskapets varighet og også for dødfødte etter 28 uker svangerskap.

I meldingen skal det blant annet opplyses hvem som er far til barnet etter reglene i barneloven §§ 3 og 4, eller hvem moren har oppgitt som far til barnet i tilfeller der farskapet ikke er klarlagt. Dersom farskapet ikke er klarlagt eller foreldrene ikke lever sammen, skal fødselsmeldingen sendes til både folkeregistermyndigheten og bidragsfogden (NAV).

Fødsel og svangerskapsavbrudd skal meldes til Folkehelseinstituttet ved Medisinsk fødselsregister (MFR)

 • Helsepersonelloven § 351, abortloven6, abortregisterforskriften7, helseregisterloven2
 • Skjema: IS-1002/IS-1143
 • Informasjon: Folkehelseinstituttet

Melding til MFR skal blant annet bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel, samt overvåke forekomst av medfødte misdannelser. Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at alle fødsler skal meldes elektronisk til MFR.

Lege, jordmor eller annet helsepersonell skal gi fortløpende, og senest innen en uke, melding om fødsel eller svangerskap som avsluttes etter tolvte svangerskapsuke til MFR.
Spontanaborter etter tolvte uke skal også meldes. Det sendes inn et skjema per barn.

Meldingene sendes inn elektronisk via fødeinstitusjonens egne nettsider. Papirskjema kan brukes i en overgangsfase.

Blir barnet overført til barneavdeling skal barneavdelingsskjema fylles ut, og oversendes MFR ved utskrivning.

Melding om betydelig personskade og hendelse som kunne ført til betydelig personskade

Meldeplikten gjelder alle private og offentlige helseinstitusjoner. Melding skal sendes innen 24 timer. Det skal meldes betydelig personskade som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade. Meldingen skal ikke inneholde direkte personidentifiserende opplysninger, det gjelder både pasient og helsepersonell.

Skaden anses betydelig dersom den er av en slik art og/eller grad at den vil få vesentlige konsekvenser for pasientens sykdom, lidelse eller innebærer vesentlige smerter eller redusert livsutfoldelse på kortere eller lengre sikt.

Skader innenfor normal risiko (det vil si skader som er utslag av en kjent risiko og som inntrer til tross for at behandlingen m.v. på alle måter er korrekt faglig utført) skal ikke meldes. Unntak er sjeldne komplikasjoner som medfører betydelig skade.

Melding om alvorlig hendelse

Statens helsetilsyn skal varsles snarest og senest påfølgende dag ved alvorlig hendelse.

Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Betydelig skade omfatter de fleste skader som vurderes å bli varige.

Utfall som er uventet betyr hendelser som ikke går inn under påregnelig risiko ved behandling eller undersøkelse.

Ved vurderingen av om det skal varsles skal det legges vekt på om hendelsen kan skyldes feil, forsømmelser eller uhell på system- og/eller individnivå, om det er uklart hva som har skjedd, og om saken fremstår som kompleks med flere involverte helsepersonell. Disse momentene må nødvendigvis ikke være oppfylt.

E-postmeldingen skal innholde navn på foretaket og kontaktperson med direktenummer. Meldingen skal ikke innholde informasjon om hendelsen.

Eksempler på hendelser innen fødselshjelp som skal meldes

 • Gravide som dør i svangerskapet, under fødsel eller i tilknytning til fødsel
 • Gravide som pådrar seg livstruende skade eller komplikasjon under fødsel
 • Barn som dør under fødsel eller i løpet av første leveuke der prematuritet eller misdannelse ikke er vesentlig årsak
 • Barn som pådrar seg alvorlig skade som følge av fødselshjelpen eller behandling gitt i løpet av første leveuke
 • Barn med alvorlig fødselsasfyksi og der det er indikasjon for hypotermibehandling
 • Barn som dør uventet i løpet av første leveuke

I noen tilfeller er det naturlig at barneleger melder hendelsen, men fødselshjelpere har et selvstendig ansvar og må eventuelt diskutere med barneleger hvem som melder.

Melding om dødsfall

 • Meldes til kommunelegen
 • Helsepersonellloven § 361
 • Informasjon Helsedirektoratet
 • Skjema: IS-1205 (Folkehelseinstituttet arbeider med en elektronisk meldeording)

Leger skal gi erklæring om dødsfall (dødsårsak) de blir kjent med i sin virksomhet til kommunelegen på dødsstedet. Kommunelegen videreformidler opplysningene til Dødsårsaksregisteret.

Særlig om unaturlig dødsfall

 • Meldes også til politiet
 • Helsepersonelloven § 36, tredje ledd1, forskrift om legers melding til politiet ved unaturlig dødsfall11

Lege har plikt til å melde til politiet snarest mulig når det er grunn til å tro at det foreligger et unaturlig dødsfall. Dødsfallet regnes som unaturlig dersom det kan skyldes:

 • Drap eller annen legemskrenkelse
 • Selvmord eller selvforskyldt skade
 • Ulykke
 • Yrkesulykke eller skade
 • Feil, forsømmelse, uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade
 • Misbruk av narkotika
 • Ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet:
 • Dødsfall i arrest
 • Funn av ukjent lik

Dødsfall som skjer under eller i tilknytning til fødsel og som er en følge av feil, forsømmelse eller uhell skal meldes til politiet. I de tilfellene hvor det foreligger alvorlig grunnsykdom, hos mor eller barn, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av om pasienten døde som følge av normalt sykdomsforløp eller om det skyldtes feil, forsømmelser eller mangler i behandlingen og dermed skal meldes til politiet.

Melding om rus i svangerskapet

 • Meldes den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Helsepersonelloven § 321, helse- og omsorgstjenesteloven § 10-38
 • Informasjon: Helsedirektoratet (Rundskriv IS-17/2006)

Helsepersonell har plikt til på eget initiativ å gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf Helse og omsorgstjenesteloven § 10-3. Helsepersonellet trenger ikke vite med sikkerhet at kvinnen misbruker rusmidler, det er tilstrekkelig at helsepersonellet har holdepunkter for det.

Melding om omsorgssvikt

 • Meldes til barnevernstjenesten
 • Helsepersonelloven § 331, lov om barneverntjenester9, (Rundskriv IS-17/2006)
 • Informasjon: Barnevernet

Helsepersonell har plikt til på eget initiativ å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf Lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12.

Det kreves ikke sikker viten om situasjonen, men det må ligge forhold som underbygger mistanken. Der flere behandlere har den samme kunnskapen har alle en selvstendig plikt til å melde i fra. Opplysningsplikten etter denne bestemmelsen omfatter også situasjoner der man mistenker at barn kan bli utsatt for kjønnslemlestelse.

Melding om kreft

 • Meldes til Kreftregisteret
 • Helseregisterloven § 82, Kreftregisterforskriften10
 • Informasjon: Kreftregisteret
 • Skjema: Meldeskjema for: solide svulster, for non-solide svulster, for spesifiserte krefttyper (brystkreft, colorektalcancer, (eget for levermetastaser, malignt lymfom og KLL, malignt melanom, cancer ovarii og prostatakreft) samt premaligne tilstander i cervix uteri (masseundersøkelsen mot livmorhalskreft).

Både klinikere og patologer skal melde alle nydiagnostiserte meldepliktige sykdomstilfeller. Også ved mistanke om kreft skal melding sendes selv om sikker diagnose ikke er stilt. Oversikt over klinisk meldepliktige diagnoser finnes på Kreftregisterets nettsider

Melding om forhold som kan medføre fare for pasienter

 • Meldes til Fylkesmannen
 • Helsepersonelloven § 171

Helsepersonell har en selvstendig plikt til å informere tilsynsmyndigheten om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. Dette betyr at skade ikke behøver å være inntrådt, men at det foreligger en risiko for at dette kan inntreffe. Forholdet bør i de fleste tilfeller være tatt opp med arbeidsgiver før melding til tilsynsmyndigheter.

Med ”forhold” menes både tiltak, rutiner, teknisk utstyr og svikt og mangler i drift og organisering av tjenesten, herunder manglende helsepersonell. Det kan også være enkeltpersoner som representerer en alvorlig fare for pasienters sikkerhet ved manglende faglige kvalifikasjoner, rus eller psykiske lidelser.

Bestemmelsen opphever ikke helsepersonellets taushetsplikt om pasienters helsemessige eller personlige forhold, så dersom helsepersonellet er blitt kjent med opplysingene i kraft av å yte helsehjelp til et annet helsepersonell (for eksempel rusmisbruksproblem) kan ikke taushetsbelagte forhold meldes med hjemmel i denne bestemmelsen.

Melding om bivirkning av legemiddel

 • Meldes til Statens legemiddelverk
 • Lov om legemidler13, legemiddelforskriften § 10-614
 • Informasjon: Statens legemiddelverk

Leger har en selvstendig meldeplikt hvis de mistenker at ett eller flere legemidler kan ha ført til

 • Dødelig eller livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Uventede eller nye bivirkninger

Tilsvarende skal helsepersonell som gir vaksiner, sende melding til Nasjonalt folkehelse-institutt (Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK) ved mistanke om at bruk av en eller flere vaksiner har forårsaket bivirkninger som angitt over.

Melding om svikt i medisinsk utstyr og elektromedisinsk utstyr

Uten unødig opphold skal hendelser som har eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av pasientens, brukerens eller annen persons helsetilstand og som har eller kan ha sammenheng med bruk av medisinsk utstyr meldes til Helsedirektoratet. Ulykker og unormale hendelser som følge av bruk av strålingsutstyr skal straks varsles Statens strålevern

Melding om alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser hos blodmottakere

Institusjoner skal straks melde mistanke om alvorlige bivirkninger hos mottaker under eller etter transfusjonen som kan tilskrives blodets eller blodkomponentenes kvalitet eller sikkerhet til blodbanken, eller om feil blod eller blodkomponent er transfundert. Blodbanken skal kontrollere opplysningene og melde videre til hemovigilanssystemet. Meldingen skal skje på særskilt skjema fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet. Innrapporteringen til hemovigilanssystemet skjer elektronisk

Hemovigilanssystemet er et nasjonalt register som inneholder registrering av alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser oppstått hos blodmottakere og blodgivere.

Melding om alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser som skjer ved uttak, testing, prosessering, oppbevaring og distribusjon som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten til celler og vev

Med alvorlig uønsket hendelse menes en utilsiktet eller uheldig hendelse knyttet til uttak, testing, behandling, oppbevaring og distribusjon av celler og vev som kan medføre overføring av smittsomme sykdommer, død eller en livstruende eller invalidiserende tilstand eller uførhet hos pasient eller donor, eller som kan medføre eller forlenge sykehusopphold eller sykdom.

Melding om smittsomme sykdommer

Lege som oppdager eller får mistanke om smittsom sykdom i gruppe A eller B skal uten hensyn til taushetsplikten melde opplysninger som nevnt i MSIS og tuberkuloseforskriften § 1-7, jf § 2-2 til Folkehelseinstituttet. Meldingen skal også sendes til kommunelegen i den kommunen der den smittede bor. Listen over sykdommer finnes i vedlegg I til forskriften. Det er forskjellig skjema for gruppe A og B.

For tuberkulose skal melding også sendes tuberkulosekoodinator.

Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt. Ledelsen ved institusjonene skal sørge for at infeksjoner overvåkes i samsvar med kravene.
Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner skal varsles etter reglene i MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften § 3-4.

Melding om uønsket medisinsk hendelse innen forskning

 • Meldes til Statens helsetilsyn
 • Helseforskningsloven § 2322

Prosjektlederen skal omgående gi skriftlig melding til tilsynsmyndighetene (Statens helsetilsyn) om alvorlige samt uønskede og uventede medisinske hendelser som antas ha sammenheng med forskningen. Det er tilstrekkelig med en begrunnet mistanke.

Prosjektlederen, andre forskere og annet helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for forskningsdeltakernes sikkerhet. Det er ikke nødvendig at skade har inntrådt. Ved unaturlig dødsfall skal politi varsles omgående.

Litteratur

 1. LOV-1999-07-02-64 Helsepersonelloven m/forskrifter mv
 2. LOV-2001-05-18-24 Helseregisterloven
 3. FOR-2001-12-21-1483 Medisinsk fødselsregisterforskriften
 4. FOR-1982-10-25-1524 Forskrift om melding av fødsel m.v.
 5. LOV-1981-04-08-7 Barnelova
 6. LOV-1975-06-13-50 Abortloven
 7. FOR 2007-12-14-1418 Abortregisterforskriften
 8. LOV 2011-06-24-30 Helse og omsorgstjenesteloven
 9. LOV-1992-07-17-100 Barnevernloven
 10. FOR-2001-12-21-1477 Kreftregisterforskriften
 11. FOR-2000-12-21-1378 Forskrift om melding av unaturlig dødsfall og lignende
 12. LOV-1999-07-02-61 Spesialisthelsetjenesteloven
 13. LOV-1992-12-04-132 Legemiddelloven
 14. FOR-2009-12-18-1839 Legemiddelforskriften
 15. LOV-1995-01-12 nr 06 Lov om medisinsk utstyr
 16. FOR-2005-12-15-1690 Forskrift om medisinsk utstyr
 17. FOR-2005-02-04-80 Blodforskriften
 18. FOR-2008-03-07-222 Forskrift om håndtering av celler og vev
 19. LOV-1994-08-05-55 Smittevernloven
 20. FOR-2005-06-17-610 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
 21. FOR-2003-05-20-740 MSIS- og Tuberkuloseforskriften
 22. LOV-2008-06-20-44 Helseforskningsloven