Norsk gynekologisk forening

Veileder i fødselshjelp (2014) (utgått)

Veileder i fødselshjelp (2014)

Tillegg:
2016 - Pasientinformasjon er lagt til i kapittel 28, Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi.

Arbeidet med en omfattende revisjon av veilederen startet i januar 2012 i regi av NGF’s Kvalitetsutvalg. Redaksjonskomiteen rekrutterte deretter hovedforfatter og medforfattere til 50 kapitler. Noen kapitler er fjernet eller slått sammen, noen er nye (bla feber under fødsel og hjertesykdom og graviditet/fødsel). Forfattere ble utvalgt etter faglig kompetanse, men det ble også lagt vekt på geografisk spredning og at det skulle være med en lege i spesialisering i hvert kapittel om mulig.

Vi er imponert over den entusiasme, store arbeidsinnsats og kompetanse forfatterne har vist.

Vi har hatt et møte på Soria Moria konferansehotell der hovedforfattere for hvert kapittel var invitert, styret i NGF, Kvalitetsutvalget og representanter fra Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret. Professor Niels Uldbjerg fra Aarhus snakket om veilederarbeidet i obstetrikk i Danmark. Førsteamanuensis Per Olav Vandvik ved Kunnskapssenteret redegjorde for litteratursøk (pyramidesøk) og fortalte om GRADE systemet for vurdering av kvalitet på evidens og styrke på anbefalinger. Vi har valgt å angi nivå for dokumentasjon fra I-IV (se under), mens gradering av anbefalinger ikke lenger angis fra A-D, men som anbefaler (evt sterkt), anbefaler ikke, foreslår eller forslår ikke, etter råd fra Kunnskapssenteret. I henhold til GRADE systemet er det viktig å skille avgjørelser vedrørende kvalitet på evidens og styrke i anbefalinger. Høy kvalitet på evidens betyr ikke nødvendigvis sterke anbefalinger, og motsatt er det slik at sterke anbefalinger kan bygge på lav kvalitet på evidens. GRADE systemet har ikke vært mulig å følge ved revisjon av alle kapitler i veilederen da det er for ressurskrevende, men enkelte kapitler er basert på dette systemet. De fleste kapitler starter med oppsummering av de viktigste anbefalingene og deretter redegjøres for søkestrategi. Forfatterne er anbefalt å legge vekt på pyramidesøk, systematiske oversikter, meta-analyser og viktige primærartikler.

Vi håper at Veileder i fødselshjelp 2014 vil være til nytte og hjelp for fødselshjelpere og gravide/fødende. Hvis det oppdages feil, eller ny kunnskap krever revisjon, ber vi om at kapittelansvarlig kontaktes (epost i hvert kapittel). Redaksjonskomiteen og Kvalitetsutvalget kontaktes deretter.

Redaksjonskomiteen har hatt flere møter og jevnlig kontakt under arbeidet. Vi takker konsulent Turid Skjelstad Bakkevoll ved Kvinneklinikken, UNN for kjempeinnsats når det gjelder koordinering og retting av manus slik at kapitlene designmessig er blitt så ensartet som mulig. Vi takker styret i NGF og Kvalitetsutvalget for godt samarbeid. Vi håper at Veileder i fødselshjelp snart kan foreligge som App for Android og iPhone.

Tromsø/Oslo/Bergen 11.02.14

Pål Øian Anne Flem Jacobsen Jørg Kessler
Hovedredaktør Medredaktør Medredaktør