Endometriepolypper

Gunvor Langebrekke Eikeland, St. Olavs Hospital, Gunvor.Eikeland@stolav.no
Marit Lieng, Oslo Universitetssykehus

ICD-10 kode

N84.0 Polypp i livmorlegeme (corpus uteri)

 

Anbefalinger

Vi anbefaler å fjerne endometriepolypper hos postmenopausale kvinner med blødning(II).
Vi anbefaler å fjerne endometriepolypper hos kvinner med økt risiko for malignitet (II).
Vi anbefaler å fjerne endometriepolypper ved transcervical hysteroskopisk reseksjon (TCPR).
Vi anbefaler ikke å fjerne polypper ved abrasio (II).
 
 

Søkestrategi

Up to date, PubMed, Cochrane Database
 

Søkeord for app versjonen
Endometriepolypp, TCPR, hysteroskopi
 

 

Definisjon

Endometriepolypper er lokaliserte tumores i livmorhulen som utgår fra livmorslimhinnen. En endometriepolypp kan være stilket eller ha en bred base og størrelsen kan variere fra få millimeter til flere centimeter.
 

Epidemiologi

Etiologi/Patogenese

Endometriepolyppers etiologi og patogenese er lite kjent.
 

Risikofaktorer

Økende alder, Tamoxifen, overvekt, HRT, Lynch og Cowden syndrom.
Det er mulig assosiasjon mellom forekomst av andre godartede gynekologiske tilstander (myom, cervixpolypp og endometriose) og endometriepolypp.
 

Forekomst

Endometriepolypp er en vanlig gynekologisk tilstand, og insidensen er ukjent siden mange kvinner med endometriepolypp er uten gynekologiske plager/symptomer. I en dansk screeningstudie var forekomst av polypp 6 % hos premenopausale kvinner og 12 % hos postmenopausale kvinner (1). I en norsk studie var prevalensen 12,1 % hos kvinner i alderen 45-50 år (2). Hos premenopausale uten risikofaktorer er malignitetsrisikoen ved polypp svært liten. Hos postmenopausale kvinner med blødning er risikoen for malignitet i størrelsesorden 4-5 %, uten blødning anslåes risikoen til å være 1-2 % (3-6). Det er ikke sett økt overlevelse hos postmenopausale kvinner hvor endometriecancer ble diagnostisert mens de fortsatt var asymptomatiske sammenlignet med dem som hadde hatt blødning (7,8).
 
 

Diagnostikk

Symptomer

De fleste endometriepolypper er asymptomatiske. Hos postmenopausale kvinner er blødning det vanligste symptomet på endometriepolypp. Hos premenopausale kvinner kan endometriepolypper gi symptomer i form av blødningsforstyrrelser (intermenstruelle blødninger/spotting og/eller menoragi). Studier tyder på at forekomsten av endometriepolypp er øket hos kvinner med infertilitet. Fjerning av endometriepolypp kan bedre fertiliteten hos infertile, men evidensen er svak (9-11).
 

Utredning

Endometriepolypper diagnostiseres ved transvaginal ultralydundersøkelse, hysteroskopi eller histologisk undersøkelse. Installasjon av saltvann i livmorhulen (væskesonografi) anbefales ved mistanke om endometriepolypp ved transvaginal ultralydundersøkelse (II) (12). 2D og 3D ultralyd har samme diagnostiske verdi (13). Preoperativ pipelleprøve er ofte ikke representativ men foreslås tatt da en i enkelte tilfeller kan avdekke atypi.
 
 

Behandling

Indikasjon for fjerning av endometriepolypp

Premenopausale

  • Endometriepolypp som gir plagsomme symptomer foreslås fjernet
  • Ved infertilitet foreslås polypp fjernet
  • Ved økt risiko for malignitet* anbefales polypp fjernet
     

Postmenopausale

  • Ved postmenopausal blødning anbefales polypp fjernet
  • Ved økt risiko for malignitet* uavhengig av symptomer anbefales polypp fjernet
  • Ved asymptomatisk polypp hos kvinner uten økt risiko for malignitet* er malignitetsrisikoen lav. Vi foreslår at legen i samråd med kvinnen vurderer om polyppfjerning er hensiktsmessig.
     

*Risikofaktorer for malignitet er stor polypp (gjennomsnittdiameter >1,5 cm) (14) og generelle risikofaktorer for endometriecancer (se Nasjonalt Handlingsprogram for gynekologisk kreft)  (15).
 

Behandlingsmetode

Endometriepolypper anbefales fjernet ved transcervical hysteroskopisk reseksjon (16) fortrinnsvis gjort i lokalbedøvelse. Hysteroskopiske metoder som minsker behovet for dilatasjon anbefales. For å få bedre oversikt over kaviteten foreslås hysteroskopi gjort i folikkelfasen. Fjerning av endometriepolypp ved abrasio anbefales ikke da det er stor risiko for at man ikke får fjernet polyppen (II) (17). Transcervical reseksjon av endometriepolypp har god effekt på symptomene hos kvinner med spotting/intermenstruelle blødninger og postmenopausal blødning. Ved menorrhagi og endometriepolypp bør annen behandling for å redusere blødningsmengde vurderes.
 
Ved histologisk påvist atypisk hyperplasi eller malignitet hos kvinne med endometriepolypp, se Nasjonalt Handlingsprogram for gynekologisk kreft
 

Komplikasjoner

De vanligste komplikasjonene ved transcervical reseksjon av endometriepolypp er knyttet til dilatasjonen av cervix hos nullipara og postmenopausale kvinner (18) (II). Forbehandling med lokal østradiol anbefales for å redusere risiko for slike komplikasjoner hos postmenopausale kvinner (II). Behandling med misoprostol 400 mcg vaginalt kvelden før inngrepet foreslås gitt i tillegg til lokalt østradiol ved cervixstenose (19,20).
 

imageezapi.png
*Om symptomet er menoragi bør tilleggsbehandling vurderes
** Forslag (svakere evidens)
 

Oppfølging

Det anbefales ikke rutinemessig kontroll etter fjerning av endometriepolypp.
Dersom en avstår fra å fjerne polypper hos postmenopausale kvinner bør hun informeres om å ta kontakt hvis hun får blødning.
 
 

Referanser

1.         Dreisler E, Stampe Sorensen S, Ibsen PH, Lose G. Prevalence of endometrial polyps and abnormal uterine bleeding in a Danish population aged 20-74 years. Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2009; 33(1): 102-8.
2.         Lieng M, Istre O, Sandvik L, Qvigstad E. Prevalence, 1-year regression rate, and clinical significance of asymptomatic endometrial polyps: cross-sectional study. Journal of minimally invasive gynecology 2009; 16(4): 465-71.
3.         Bel S, Billard C, Godet J, et al. Risk of malignancy on suspicion of polyps in menopausal women. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology 2017; 216: 138-42.
4.         Lieng M, Istre O, Qvigstad E. Treatment of endometrial polyps: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89(8): 992-1002.
5.         Sasaki LMP, Andrade KRC, Figueiredo A, Wanderley MDS, Pereira MG. Factors Associated with Malignancy in Hysteroscopically Resected Endometrial Polyps: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of minimally invasive gynecology 2018; 25(5): 777-85.
6.         Uglietti A, Buggio L, Farella M, et al. The risk of malignancy in uterine polyps: A systematic review and meta-analysis. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology 2019; 237: 48-56.
7.         Gerber B, Krause A, Müller H, et al. Ultrasonographic detection of asymptomatic endometrial cancer in postmenopausal patients offers no prognostic advantage over symptomatic disease discovered by uterine bleeding. European journal of cancer (Oxford, England : 1990) 2001; 37(1): 64-71.
8.         Gemer O, Segev Y, Helpman L, et al. Is there a survival advantage in diagnosing endometrial cancer in asymptomatic postmenopausal patients? An Israeli Gynecology Oncology Group study. Am J Obstet Gynecol 2018; 219(2): 181.e1-.e6.
9.         Perez-Medina T, Bajo-Arenas J, Salazar F, et al. Endometrial polyps and their implication in the pregnancy rates of patients undergoing intrauterine insemination: a prospective, randomized study. Human reproduction (Oxford, England) 2005; 20(6): 1632-5.
10.       Munro MG. Uterine polyps, adenomyosis, leiomyomas, and endometrial receptivity. Fertility and sterility 2019; 111(4): 629-40.
11.       Bosteels J, van Wessel S, Weyers S, et al. Hysteroscopy for treating subfertility associated with suspected major uterine cavity abnormalities. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018; (12).
12.       Vroom AJ, Timmermans A, Bongers MY, van den Heuvel ER, Geomini P, van Hanegem N. Diagnostic accuracy of saline contrast sonohysterography in detecting endometrial polyps in women with postmenopausal bleeding: systematic review and meta-analysis. Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2019; 54(1): 28-34.
13.       Nieuwenhuis LL, Hermans FJ, Bij de Vaate AJM, et al. Three-dimensional saline infusion sonography compared to two-dimensional saline infusion sonography for the diagnosis of focal intracavitary lesions. The Cochrane database of systematic reviews 2017; 5: Cd011126.
14.       Ferrazzi E, Zupi E, Leone FP, et al. How often are endometrial polyps malignant in asymptomatic postmenopausal women? A multicenter study. Am J Obstet Gynecol 2009; 200(3): 235.e1-6.
15.       Nasjonalt handlingsprogram for gynekologisk kreft. 2020.
16.       AAGL practice report: practice guidelines for the diagnosis and management of endometrial polyps. Journal of minimally invasive gynecology 2012; 19(1): 3-10.
17.       Bettocchi S, Ceci O, Vicino M, Marello F, Impedovo L, Selvaggi L. Diagnostic inadequacy of dilatation and curettage. Fertility and sterility 2001; 75(4): 803-5.
18.       Munro MG, Christianson LA. Complications of Hysteroscopic and Uterine Resectoscopic Surgery. Clinical obstetrics and gynecology 2015; 58(4): 765-97.
19.       Oppegaard KS, Lieng M, Berg A, Istre O, Qvigstad E, Nesheim BI. A combination of misoprostol and estradiol for preoperative cervical ripening in postmenopausal women: a randomised controlled trial. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology 2010; 117(1): 53-61.
20.       Fouda UM, Gad Allah SH, Elshaer HS. Optimal timing of misoprostol administration in nulliparous women undergoing office hysteroscopy: a randomized double-blind placebo-controlled study. Fertility and sterility 2016; 106(1): 196-201.