Norsk indremedisinsk forening

Lederen har ordet

Den vanskelige kommunikasjonen

Vi kommuniserer i et omfang som aldri tidligere i historien. Ikke minst via elektroniske medier som epost og sms, og gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram osv.
26. juni 2019

Men vi strever med kommunikasjonen i helsevesenet. Jeg tenker ikke først og fremst på den vanskelige samtalen og kommunikasjon mellom lege og pasient, selv om det også er høyt på agendaen. Jeg kommer tilbake til det.

Dialog mellom helsearbeidere og pasienter

Hovedpoenget i denne lederen er den vanskelige kommunikasjonen mellom helsearbeidere om pasienten. Både mellom behandlere i ulike sykehus og mellom sykehusleger og fastleger. Mens mange av oss benytter elektronisk kommunikasjon til å løse både nødvendige og mer lystbetingede oppgaver på fritiden, møter vi sterke hindringer når vi skal kommunisere elektronisk om våre pasienter.

Valg av informasjonskanal

Kommunikasjon er kanskje særlig viktig for oss indremedisinere. Vi behandler ofte pasienter med mange sykdommer. På et morgenmøte nylig tok en kollega opp en sammensatt og vanskelig problemstilling hos en av våre pasienter, som for lengst var skrevet ut til hjemmet og ble behandlet ved hjemmesykehuset. Min kollega hadde dagen før fått telefon fra behandlende lege på hjemmesykehuset om pasienten. Men problemstillingene var så komplekse og sammensatte at han ba om at problemstillingene ble presentert skriftlig, slik at han kunne konsultere kollegiet og bruke nødvendig tid for å finne fram i vår journal på pasienten. Slike helseopplysninger skal ikke sendes via epost. Vanlig postgang til og fra vårt sykehus kan ta en uke. Tenk om man lettvint og sikkert kunne kommunisere om denne pasienten elektronisk? Ikke et urimelig ønske i 2019? Gjerne med lyd og bilde direkte, begge parter med innsyn simultant i pasientens journal på de to sykehusene? Utveksle resultater av laboratorieundersøkelser, diskutere biopsisvar, røntgenundersøkelser?

Utskrivelse fra sykehus

Ved utskrivelse fra sykehus får fastlegen nå som oftest epikrisen elektronisk til sin journal. Men når pasienten kommer til sin fastlege, og hun gjerne ville spørre sykehuslegen hva han egentlig mente, eller skulle hatt litt flere opplysninger fra sykehusjournalen, blir det vanskelig. Må vi i nær fremtid sette av tid til elektronisk kommunikasjon mellom behandlere? Og mange pasienter fortviler over at vi ikke kan kommunisere med dem lovlig via epost eller tilsvarende. Direktoratet for e-helse har lenge arbeidet med at pasienten skal få elektronisk tilgang hjemmefra til egne laboratoriedata fra sykehusene. Det kommer nok til å skje i løpet av et år. Men får fastlegen tilgang til de samme data?

Hvordan blir fremtiden?

Det er klart at disse problemene vil løses og at vi vil få helt andre kommunikasjonsmuligheter mellom leger på ulike lokalisasjoner i fremtiden. Men det har allerede tatt for lang tid, uten at jeg har sett tegn til at gode løsninger er rett rundt hjørnet.

Nye felles læringsmål

Jeg sitter i et utvalg som i disse dager legger siste hånd på et forslag om nye felles læringsmål for medisinerutdanningene i Norge. Vi har forsøkt å beskrive hva samfunnet kan forvente at den nyutdannende legen har av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Vi har valgt å beskrive dette i syv hovedpunkter som «legens syv roller». En av disse rollene handler om legen som kommunikator. Her heter det: «Kandidaten har inngående kunnskap om relasjonsbygging og kommunikasjon som grunnlag for å forstå og håndtere situasjoner med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere».

Kommunikasjon i medisinstudiet

Undervisning i kommunikasjon i medisinstudiet er allerede betydelig styrket på de fleste fakultetene i vårt land, blant annet ved bruk av skuespillere i undervisningen. Fremtidens leger skal forhåpentligvis bli enda bedre til å kommunisere – både med pasientene, kollegene og andre samarbeidspartnere.

I et av de andre læringsmålene utvalget beskriver heter det: «Kandidaten har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ og systemnivå»

Ny teknologi

Så får vi håpe at fremtidens leger generelt og indremedisinerne spesielt både tilegner seg nødvendige ferdigheter i kommunikasjon og får tilgang til ny teknologi som letter effektiv kommunikasjon med moderne digital teknologi i arbeidssituasjonen. Minst like lett og effektivt som de fleste i dag gjør hjemmefra.

Kåre I. Birkeland