Grunnlagsdokument

Norske Yngre Indremedisineres grunnlagsdokument synliggjør foreningens arbeidsmål, vedtekter og geografiske inndeling.

Arbeidsmål

 1. Jobbe for at faget Indremedisin har en faglig bredde, i henhold til NIF sine definisjoner.
 2. Stimulere til økt kunnskap innenfor hele bredden av indremedisin blant norske utdanningskandidater i indremedisin.
 3. Være et bindeledd mellom norske utdanningskandidater i indremedsin og Young Internist Group.
 4. Informere om kurs, skoler og prosjekter i Europa som bidrar til økt kunnskap for utdanningskandidater i Norge.
 5. Påvirker politiske beslutninger som har konsekvenser for faget indremedisin, gjennom FaMe sine 2 representanter i YLF sitt landsstyre.
 6. Bidra til at LIS-leger i Norge knytter kontakter til Indremedisinere i andre land.

Vedtekter

§1 Om NYI-Norge

1.1 Foreningens navn er NYI, Norske Yngre Indremedisinere.

1.2 Foreningen er for leger under spesialist utdanning i indremedisin i Norge, og som er medlemmer av NIF, Norsk Indremedisinsk Forening, spesialforening under Den norske legeforening. NYI har sine egne vedtekter, er en underforening av og organiseres av NIF.

1.3 Foreningen ble stiftet i 2009 som ledd i det europeiske nettverk av lignende organisasjoner i Europa, Young Internist Group/EFIM.

§2 Foreningens formål

2.1 Å fremme utdanningskandidatenes faglige interesser under spesialistutdanningen.

2.2 Internasjonalt samarbeid gjennom YIG/EFIM.

§3 Om medlemskap i NYI

3.1 Som medlem i foreningen opptas alle LIS i indremedisin som er medlem av Norsk Indremedisinsk forening.

3.2 Utover disse kan alle med spesiell interesse for indremedisin bli medlemmer.

3.3 Det er ingen medlemsavgift.

3.4 Som utmeldt regnes de medlemmer som etter retningslinjene ikke lenger kvalifiserer for å være medlem.

3.5 Alle medlemmer av NYI må være medlem av NIF.

§4 Organisasjon, styre, valg, økonomi

4.1 Organisasjon: Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer, som er ansvarlig overfor styret i NIF. Styre leder i NYI er også styremedlem i NIF. Årsmøte for styret til NYI avholdes en gang i året.

Dagsorden skal inneholde følgende punkter:

 • Valg av dirigent
 • Årsrapport fra styret.
 • Saker fremlagt av styret
 • Saker fremlagt av medlemmer.
 • Eventuelt valg til styret.
 • Eventuelt

Et medlem kan senest 4 uker før styremøte fremme saker til dagsorden. Avgjørelser på styremøtet treffes ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Det kan ikke tas prinsipielle avgjørelser under punkt Eventuelt.

4.2 Styret:

Styret består av 6 medlemmer.

Medlemmene sitter i styret I 2 år.

Styremedlemmene kan gjenvelges for 1 periode.

Leder i NYI har også stemmerett på Young Internist Group sine to møter i året.

Alle medlemmer i NYI kan velges til styret.

Det skrives protokoll fra alle styremøter.

Det skal være 3 medlemmer tilstede for å treffe beslutninger.

Årsrapport blir publisert på NYI sine web-sider, og kopi sendes til styret NIF.

4.3 Valg:

Styret velges av en valgkomite for 2 år av gangen.

Styret konstituerer med en leder, nestleder og styremedlemmer.

NYI innstiller til valgkomiteen i NIF som foreslår utdanningskandidatenes representant og vararepresentant til styret i NIF.

Avstemningen er skriftlig.

Hvis et medlem fratrer i valgperioden kan styret finne en kandidat blant NYI`s medlemmer inntil nytt valg neste høst.

4.4 Økonomi:


NYI sin økonomi styres av NIF, og NYI har derfor ikke eget regnskap. I perioder med høy aktivitet, ved spesielle prosjekter etc, kan foreningen søke om støtte fra industrien. Styremøtene planlegges avholdt i forbindelse med obligatoriske kurs eller styrermøter i NIF.

§5 Endring av vedtektene, oppløsning av foreningen

5.1.1 Endring av vedtektene kan bare skje på styremøter med minst 2/3 flertall av de fremmøttes stemmer.

5.1.2 Beslutning om oppløsning skal vedtas på et styremøte hvor minst 2/3 av foreningens medlemmer er tilstede. Er ikke dette oppfylt, innkalles det til ekstraordinært styremøte. Minst 2/3 av de fremmøtte skal da stemme for oppløsning.

Geografisk inndeling av NYI

Vi følger den samme geografisk inndelingen som helseforetakene. Et styremedlem vil få ansvar for sitt helseforetak, og dette styremedlemmet bør i utgangspunktet tilhøre et universitetssykehus. Foretakslederen vil opprette en NYI kontakt ved hver eneste medisinske avdeling på lokal sykehusene som tilhører foretaket.

Den lokale NYI kontakten vil ha som oppgave:

 • Oversikt over antall LIS leger i indremedisin ved sitt sykehus
 • Mail adresse til hver LIS ved sitt sykehus
 • Videreformidle informasjon i fra sin foretaksleder