Norsk karkirurgisk forening

Lover for NKKF

Norsk Karkirurgisk Forening
3. april 2019

Paragraf 1

 • Foreningens navn er Norsk karkirurgisk Forening (NKKF). Foreningen er en spesialforening av Den norske lægeforening, jfr. Lover for Den norske lægeforening, paragraf 14.

Paragraf 2

 • Foreningens mål er å fremme utviklingen innen karkirurgien i videste forstand. Dette kan gjøres ved å samle leger med interesse for fagområdet, bl.a. til møtevirksomhet med vitenskapelig program.
 • Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige interesser og foreningen bør også stimulere til forskning innen feltet.

Paragraf 3

 • Foreningen opptar som medlemmer leger som er medlemmer av Den norske lægeforening og som har vist interesse for karkirurgi. Medlemmer opptas av styret etter skriftlig søknad, jfr. paragraf 13 i Lover for Den norske lægeforening. Et medlem som, tross varsler, ikke har betalt kontigent på to år strykes av medlemslisten. Kontigent betales til og med det året man pensjoneres.
 • Stemmeberettigede medlemmer har automatisk fullt medlemskap i Scandinavian Association for Vascular Surgery.
 • Dessuten kan personer med interesse for karkirurgi som ikke er medlem i Den norske lægeforening opptas som korresponderende medlemmer. Slike har ikke stemmerett og kan ikke velges til medlemmer av styret og øvrige organ av foreningen.

Paragraf 4

 • Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan innvoteres på generalforsamlingen etter anbefaling i styret.

Paragraf 5

 • Foreningens høyeste myndighet er tillagt generalforsamlingen.

Paragraf 6

 • Foreningen har et styre på tre medlemmer og to varamedlemmer.
 • Styremedlemmene velges hver for seg og består av Leder, Nestleder og et styremedlem som også fungere som sekretær.
 • I tillegg velges to varamedlemmer.
 • Styret velges på generalforsamlingen for to år ad gangen. På generalforsamlingen velges også revisor. 
 • Gjenvalg kan finne sted en gang.
 • Valgene er hemmelige og skal foregå skriftlig ved generalforsamlingen.
 • Valg på formann skal skje med absolutt flertall, de øvrige styremedlemmer med simpelt flertall.
 • Styrevedtak fattes med simpelt flertall. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

Paragraf 7

 • Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør vanlige løpende saker. Særlig viktige saker og saker av stor prinsipiell interesse kan bare avgjøres på ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling.

Paragraf 8

 • Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig, fortrinnsvis om høsten. Styret innkaller medlemmene med minst fire ukers varsel og fastsetter dagsorden for generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen skal:
  1. Behandle styrets årsberetning.
  2. Behandle og godkjenne revidert regnskap.
  3. Fastsette medlemskontigent.
  4. Foreta valg av styre.
  5. Foreta valg av spesielle utvalg.
  6. Behandle andre saker som er lagt fram av styret, samt saker som et medlem har meldt skriftlig til styret minst to uker før årsmøtet.
  7. Vedtak fattes med simpelt flertall.
 • Valg av styre og spesielle utvalg skal foregå samme år som det blir holdt ordinært landsmøte i Den norske lægeforening.

Paragraf 9

 • Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst to ukers varsel når styret krever det, eller når minst en tredel av medlemmene krever det.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er ført opp på dagsorden.

Paragraf 10

 • Lovendringer kan bare vedtas på ordinær generalforsamling.
 • Forslag til lovendring må være innsendt til styret seks uker før ordinær generalforsamling, og styret må gjøre forslagene kjent for medlemmene minst fire uker før generalforsamlingen.
 • Til lovendringer kreves minst to tredelers flertall.