19. april 2013 Kjell Matre


Hoftebrudd hos eldre, hva er den beste behandlingen?
Kjell Matre
Kjell Matre

“Treatment of trochanteric and subtrochanteric hip fractures. Sliding hip screw or intramedullary nail?” 

I Norge pådrar omkring 10000 eldre seg et hoftebrudd hvert år. For pasient og samfunn har bruddene store konsekvenser. 40 prosent av hoftebruddene er per- eller subtrokantære brudd (dvs. brudd nedenfor den egentlige lårhalsen), og behandlingen er kontroversiell. Det mest benyttede implantatet i Norge er en såkalt glideskrue, hvor bruddet repareres ved hjelp av en skrue og en plate som festes på lårbenets utside. Et implantat som festes inni lårbenets marghule, en margnagle, blir stadig mer populært, men det foreligger lite dokumentasjon som underbygger en slik trend. 

I første delen av sitt doktorarbeid sammenlignet Kjell Matre en ny margnagle, Intertan, med glideskrue i en randomisert studie ved fem norske sykehus. Målet var å se om en moderne margnagle reduserte smerten og bedret funksjonen for pasienter med per- og subtrokantære hoftebrudd. 

Deretter ble data fra det norske hoftebruddregisteret brukt til å undersøke komplikasjonsfrekvens, smerte, funksjon og livskvalitet. Resultatene for de to implantatene, glideskrue og margnagle, ble analysert ved forskjellige kategorier av per- og subtrokantære hoftebrudd. Mer enn 10000 pasienter ble inkludert i disse studiene.  

Den randomiserte studien viste at behandling med glideskrue og margnagle synes å gi lik smerte og funksjon ved ett års oppfølging, uavhengig av bruddtype. Studien viste også at kvaliteten på det kirurgiske håndverket var viktigere enn valg av implantat. 

I de to registerbaserte studiene var glideskruen å foretrekke ved enklere brudd, først og fremst fordi glideskruen medførte et lavere antall komplikasjoner og reoperasjoner. Det motsatte var tilfelle ved mer komplekse og subtrokantære brudd. Funnene gir grunn til å vurdere en mer differensiert behandling basert på bruddtype enn det som er tilfellet i dag. 

Personalia:
Kjell Matre (f.1961) er oppvokst på Karmøy. Han er cand.med fra München i 1987 og spesialist i generell og ortopedisk kirurgi. Siden 2000 har han vært seksjonsoverlege ved Traumeseksjonen, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, og fra 2006 også assisterende avdelingsoverlege ved samme avdeling. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for kirurgiske fag, UiB. Veiledere har vært seksjonsoverlege dr.med. Jonas M. Fevang og professor Leif Ivar Havelin.