2000 Årsmøte

Norsk ortopedisk forening - NOF - stiftet 1947Årsberetning 2000

Medlemmer
Foreningen har 401 medlemmer

Æresmedlemmer
Jan A. Pahle, Sverre Skeie, Pål Benum og Einar Sudmann

Styrets sammensetning fra 01012000
Leder: Henrik Hofgaard
Nestleder: Kari Indrekvam
Sekretær: Leif Pål Kristiansen
Kasserer: Tarjei Egeberg
Varamann: Sverre Barstad

Organer valgt av generalforsamlingen i NOF:
Spesialitetskomiteen (oppnevnt av sentralstyret)
Leder: Norvald Langeland
Nestleder: Cecilie Schrøder
Sekretær: Kari Eikvar
Medlem: Ole Jacob Fretheim
Medlem: Tom C. Ludvigsen
YLF-representant: Kari Eikvar
Varamann Odd Warholm
Varamann (YLF) Sigbjørn Dimmen

Valgkomité: Anders Mølster og Ludvig Fjeld-Solheim

Revisor: Jens Aamold

Stipendstyret for NOF stipend: Astor Reigstad, Terje Terjesen og Anders Mølster
Faggrupper: Norsk artroskopiforening og Norsk barneortopedisk forening

Organer valgt av styret i Norsk ortopedisk forening:
Representanter:
Norsk kirurgisk forening: Kari Indrekvam
Representant til Efort: Henrik Hofgaard
Representant til UEMS: Kari Indrekvam
Representant til Nordisk ortopedisk forening: Henrik Hofgaard
Nasjonalt register for leddproteser: Einar Sudmann, Sven Bystrøm, Leif Ivar Havelin, Lars Birger Engesæter og Astor Reigstad
Kvalitetssikringsutvalg: Gunnar Follerås, Tobias Bredland, Erik Rosenlund og Emil Mohr
Stipendstyre Charnley stipend til forskning innen hoftekirurgi: Tore Grønmark og Helge Rønningen
Stipendstyre Smith & Nephew stipendiet: Elling Alvik og Arne Ekeland
EDB-informatikk utvalg: Torbjørn Strand og Tor Rundén
Redaksjonskomité Norsk ortoped post: Bjørg Kiste Bryne, Arne Lium, Per Olav Østbyhaug og Knut Fjeldsgaard
Pressekontakter for Dnlf: Henrik Hofgaard, Kari Indrekvam, Leif Pål Kristiansen og Tarjei Egeberg
Acta orthopaedica Scandinavica:
Norske representanter er Terje Terjesen (co-editor), Olav Reikerås (editorial board) og Lars B. Engesæter (deputy). Acta vil publisere uendret, men vurderer en internettversjon. Norske myndigheter ønsker å skattelegge Acta. Dette bestrides av Nordisk ortopedisk forening i rettssak berammet september 2000.
Andre organer
Dnlf landsstyre
Tor S. Raugstad Norsk overlegeforening
Sigrun Solberg Hordaland lægeforening
Tor Vedeler Østfold lægeforening
Cecilie P. Schrøder Oslo lægeforening
Henrik Hofgaard Spesialforeningenes fellesutvalg

Kirurgisk høstmøte
Høstmøtet er et fellesarrangement mellom Norsk kirurgisk forening og de andre kirurgiske spesialforeninger. Høstmøtet 1999 ble for ortopedenes del avviklet tirsdag 261099 - fredag 291099. Norsk håndkirurgisk forening stod for Norsk ortopedisk forenings åpningssymposium. Symposiet hadde som tema "Fractura radii" og det var invitert gjesteforeleser Richard A. Berger fra Mayoklinikken. Håndkirurgene og barneortopedene hadde også symposier på fredag med titler henholdsvis "Distal radioulnarjoint" og "Medfødt hofteleddsdysplasi". Det innkom nærmere 90 abstrakt som alle ble akseptert. Abstrakt ble innsendt som vedlegg til e-mail. Det var enkelte problemer med dette, og tiltak ble iverksatt for å bedre dette før neste høstmøte. Ortopedmiddagen ble avviklet som fellesmiddag med de øvrige kirurger. Dette fungerte tilfredstillende, selv om det hadde vært ønskelig å samle alle ortopeder i ett rom. Høstmøtet ga overskudd til foreningens videre drift.

Leddproteseregisteret
Årsrapport fra leddproteseregisteret ble utsendt i mai 2000. Leddproteseregisteret var representert ved American Orthopaedic Associations årsmøte i Homestead, Virgina med støtte fra Norsk ortopedisk forening. Tema for dette møte var nettopp medisinske registre. Den norske presentasjonen ble vel mottatt og var god reklame for norsk ortopedi og registeret.

Vossakurset
Vossakurset ble i tråd med tradisjonen arrangert med Einar Sudmann som kursleder. Vossakurset har også utarbeidet et kompendium i frakturbehandling. Dette ble omarbeidet 1999/2000 og utgitt som utgave 6. Kompendiet er å regne som standardverk for frakturbehandling i Norge. Det har derfor vært et ønske å distribuere dette til alle norske kirurgiske og ortopediske avdelinger. Norsk ortopedisk forening har støttet dette tiltak økonomisk og det er planlagt distribusjon rundt årsskiftet 2000/2001.

Norsk artroskopiforening
Norsk artroskopiforening har arrangert Beitokurset med godt faglig program og godt fremmøte.
Styremøter og utsendelser
Styret har hatt 6 styremøter i året som gikk. Medlemsinformasjon har gått ut i Norsk ortoped post. I tillegg har det vært to utsendelser, ett i form av medlemsbrev med ekstraordinær informasjon om høstmøtet og stipendier. Den andre utsendelse var et resultat av et samarbeid med Oslo ortopediske universitetsklinikk. Sistnevnte utarbeidet en kortversjon av diagnoseverket ICD-10 og Norsk ortopedisk forening gjorde denne tilgjengelig for alle medlemmer ved utsendelse per post.
Styret har behandlet alle innkomne saker fortløpende og besvart alle henvendelser relevant for foreningens virksomhet.

Norsk Ortoped Post
Norsk ortopedpost har utkommet 4 ganger. Det har vært en viktig kommunikasjonskanal mellom styret og medlemmene, samt et viktig medium for medlemmene til å få frem informasjon og meningsytringer.

www.ortopedi.no
Internett har blitt et viktig for informasjonsspredning og utveksling. Norsk ortopedisk forening har vært representert på Internett med hjemmeside de senere år. Det har vært styrets ønske å utvikle denne aktivitet og eventuelt knytte den opp mot aktiviteten i Norsk ortopedpost. Det har vært diskutert et samarbeid med Nordisk ortopedisk forening om utvikling av relevante "linker".
Styret har diskutert muligheten for å knytte redaktøren for Norsk ortoped post og hjemmesiden til styret som medlem. Dersom dette blir aktuelt, vil dette ble presentert som lovendringsforslag til generalforsamlingen i 2001.

Ortopedi - spesialiteten
Ortopedisk kirurgi er nå veletablert som egen spesialitet. I kjølvannet av dette har det vært noe diskusjon om avgrensning mot generell kirurgi og innholdet i utdannelsen både når det gjelder tjeneste og kurskrav. Styret har diskutert disse spørsmål med spesialitetskomiteen som igjen har fremmet forslag for landsstyret 2000. Målsettingen har vært en forenklet utdannelse med nevrokirurgi som frivillig sideutdannelse og med mer forenklet og kompakte kurskrav.
Styret har på innspill fra et medlem også diskutert ortopedispesialiteten i forhold til hvilke rettigheter det gir å inneha denne. Lovverket er per dags dato slik at alle godkjente leger kan bedrive den praksis de føler seg kompetent til. Det foreligger et ansvarlighetskrav i det man i ettertid vil kunne bli stilt til rette for sin praksis. Imidlertid er det teoretisk slik at alle norske leger kan bedrive ortopedisk kirurgi. Vår spesialitet har altså ingen lovbeskyttelse eller privilegier i forhold til utøvelse. Dette er brakt inn for styret som en bekymring i forhold til utbredelse av privat dagkirurgisk virksomhet. Styret har hatt saken til høring i universitetsmiljøene, spesialitetskomiteen samt Den norske lægeforening. Konklusjonen så langt er at foreningen selv må arbeide med kvalitetsstandarder som gjør det vanskelig å etablere praksis uten nødvendig kompetanse og spesialistgodkjenning.

Bone and Joint Decade.
Foreningen har vært engasjert i etablering av "The bone and joint decade". Elling Alvik har vært styrets representant i dette arbeid. Han lykkes i å få Gro Harlem Brundtland til å tale ved åpningen av "the decade" i Geneve. Foreningen har imidlertid ikke lykkes i å få myndighetene til å støtte prosjektet. Det videre arbeid skulle være et samarbeidsprosjekt med revmaforeningene i Norge. Disse ønsket en ledende hånd i dette arbeid og vi avventer innspill derfra.

Kvalitetssikringsutvalget
Kvalitetssikringsutvalget har levert "Forslag til kvalitetsforbedring i ortopedisk kirurgi i Norge". Dette har vært diskutert i styret med utvalget representert. Styret er av den oppfatning at det utarbeidete forslag er et velgjennomarbeidet konsept for kvalitetsarbeid som det skal satses videre på. Utvalget har søkt helsetilsynet om midler til "Nasjonalt register for ortopedisk kirurgi" og fått tilsagn om kr. 50.000. Dette er tenkt som startkapital i et pilotprosjekt med tanke på virksomhetsregistrering ved våre sykehus. Utvalgets forslag distribueres til medlemmene og det skal arbeides videre med pilotprosjektet.

Vårmøtet 2001
Vårmøtet 2001 er planlagt lagt til Østfold. Leder for gruppen som organiserer, Sverre Barstad, har møtt styret og redegjort for planene. Arbeidet er godt i gang og det ligger til rette for et godt møte i Østfold.

EFORT
Henrik Hofgaard har vært styrets representant i Efort. Efort har hatt et møte for nasjonale delegater i Praha juni 2000. Neste kongress er lagt til Rhodos juni 2001. Brüsselkongressen var en økonomisk suksess og Efort har nå godt med midler. Det er derfor satset mer på undervisning og faglig utveksling. Det vises til nærmere redegjørelse i Norsk ortoped post. Efort har oppnevnt Lars Engebretsen som "scientific advisor" i forbindelse med kongressaktiviteten.

Nordisk ortopedisk forening
Nordisk ortopedisk forening har hatt to styremøter med representasjon fra styret. Første møte var i tilslutning til Nordisk ortopedisk kongress i Tampere i Finland. Kongressen var vellykket. Foreningen satser ved siden av kongressaktivitet på nordiske kurs samt et fellesnordisk IT samarbeid, spesielt når det gjelder hjemmesider. Det er også diskutert å legge Acta ut på nettet. Medlemsavgiften i Nordisk ortopedisk forening ble økt med kr. 50. Norvald Langeland er nyvalgt president i foreningen. Visepresident og kasserer er henholdsvis Sten Bach-Christensen og Olle Svensson.

UEMS Board of orthopaedics
Kari Indrekvam har vært foreningens representant i UEMS. Tema i UEMS har vært Continuous Professional Development (CPD) samt Continuous Medical Education (CME) samt en europeisk eksamen. Norge er i utgangspunktet utelukket fra den siste på grunn av løs tilknytning til EU. Vi ønsker å utfordre UEMS på dette punkt. Legers videre- og etterutdanning (CME) diskuteres med spesialitetskomiteen, de andre nordiske land samt lægeforeningen med tanke på å danne en egen kvalifisert oppfatning om hvordan dette bør være. Danskene har et opplegg som delvis er redegjort for på deres hjemmeside www.ortopaedi.dk.

Prognoser ortopedi
Dette prosjektet ga en del data som var nyttig for å vurdere utdanningskapasiteten. Imidlertid var en del av de innsamlete data av så ujevn kvalitet at det ikke har vært mulig å lage en sikker endelig prognose. Prosjektet er derfor stilt i bero.

Lønns- og arbeidsforhold
Lovene §2-II ledd definerer som foreningens oppgave å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Undertegnede profilerte sitt kandidatur til norsk ortopedisk forening gjennom etablering av Interessegruppe for ortopeder. Det er derfor et paradoks at mitt fokus under virke er flyttet over på å hegne om faget. Dette henger sammen med strukturen i moderforeningen der spesialforeningene nærmest er parkert på et sidespor og ikke gis store påvirkningsmuligheter i lønnsspørsmål. Høyere grunnlønn og uttelling for kompetanse er fremdeles en kampsak!
 
Oslo 140900
Henrik Hofgaard
leder