2001 Årsmøte

Årsberetning 2001

Norsk ortopedisk forening - NOF - stiftet 1947  
Årsberetning 2001  
 
Medlemmer  
Foreningen har 414 medlemmer
 
Æresmedlemmer  
Jan A. Pahle, Sverre Skeie, Pål Benum og Einar Sudmann
 
Styrets sammensetning fra 01012001  
Leder:              Henrik Hofgaard
Nestleder:        Kari Indrekvam
Sekretær:         Leif Pål Kristiansen
Kasserer:         Tarjei Egeberg
Varamann:       Sverre Barstad
 
Organer valgt av generalforsamlingen i NOF:
 
Spesialitetskomiteen (oppnevnt av sentralstyret)
 
Leder:                          Norvald Langeland
Nestleder:                    Cecilie Schrøder
Sekretær:                     Kari Eikvar
Medlem:                      Ole Jacob Fretheim
Medlem:                      Tom C. Ludvigsen
YLF-representant:       Kari Eikvar
Varamann                    Odd Warholm
Varamann (YLF)         Sigbjørn Dimmen        
 
Kvalitetssikringsutvalg:
 Tobias Bredland,  Emil Mohr, Kristian Bjørgul.
 
 
Valgkomité:
Anders Mølster og Ludvig Fjeld-Solheim
 
Revisor:
Jens Aamold
 
 
Stipendstyret for NOF stipend:
Astor Reigstad, Terje Terjesen og Anders Mølster
 
 
Organer valgt av styret i Norsk ortopedisk forening:
 
Representanter:
Norsk kirurgisk forening:                                             Kari Indrekvam
Representant til EFORT:                                             Henrik Hofgaard
Representant til UEMS:                                               Kari Indrekvam
Representant til Nordisk ortopedisk forening:   Henrik Hofgaard
Nasjonalt register for leddproteser:                                Einar Sudmann, Sven Bystrøm, Leif Ivar Havelin, Lars Birger Engesæter og Astor Reigstad
 
 
Stipendstyre Charnley stipend til forskning innen hoftekirurgi:  
Tore Grønmark og Helge Rønningen
 
Stipendstyre Smith & Nephew stipendiet:
Elling Alvik og Arne Ekeland
 
EDB-informatikk utvalg:
Torbjørn Strand
 
Redaksjonskomité Norsk ortoped post:
Arne Lium, Per Olav Østbyhaug og Knut Fjeldsgaard
 
Pressekontakter for Dnlf:
Henrik Hofgaard, Kari Indrekvam, Leif Pål Kristiansen og Tarjei Egeberg
 
Faggrupper i Norsk ortopedisk forening:
 
Norsk artroskopiforening og Norsk barneortopedisk forening
 
 
Andre organer:
 
Acta orthopaedica Scandinavica Norske representanter er Olav Reikerås (styreformann Acta) Terje Terjesen (co-editor) og Lars B. Engesæter (deputy). Acta vil publiseres uendret, men vurderer en internettversjon. Norske myndigheter ønsket å skattelegge Acta. Det ble mai 2001 oppnådd forlik for året 1995 med det resultat at Acta er en skattefri publikasjon. Ventelig vil dette forlik skape presedens for etterfølgende år.
 
 
Dnlf  landsstyre  
Tor S. Raugstad                      Norsk overlegeforening
Sigrun Solberg                         Hordaland lægeforening
Tor Vedeler                             Østfold lægeforening
Cecilie P. Schrøder                  Oslo lægeforening
Henrik Hofgaard                      Spesialforeningenes fellesutvalg
 
Aktivitetsrapport:
 
Kirurgisk høstmøte                                                                                                                                 
Høstmøtet er et fellesarrangement mellom Norsk kirurgisk forening og de andre kirurgiske spesialforeninger. Høstmøtet 2000 ble for ortopedenes del avviklet tirsdag 241099 - fredag 271099. Norsk artroskopiforening stod for Norsk ortopedisk forenings åpningssymposium. Symposiet hadde som tema "Skulder" og det var invitert gjesteforelesere fra våre naboland. Håndkirurgene og barneortopedene hadde også symposier på fredag med titler henholdsvis "Dupuytrens kontraktur " og "Anisomeli". Det innkom 111 abstrakt som alle ble akseptert. Abstrakt ble innsendt som vedlegg til e-mail. Dette fungerte stort sett greit. Ortopedmiddagen ble avviklet som fellesmiddag med de øvrige kirurger. Dette fungerte etter medlemmenes oppfatning ikke tilfredstillende. Det ble gitt uttrykk for et ønske om å samle alle ortopeder i ett rom. Høstmøtet ga overskudd til foreningens videre drift.
 
Leddproteseregisteret
 
Årsrapport fra leddproteseregisteret ble utsendt i juni 2001. Resultater fra Leddproteseregisteret har vært formidlet i mange fora, blant annet på EFORT kongressen på Rhodos.
 
 
 
Vossakurset
 
Vossakurset ble i tråd med tradisjonen arrangert med Einar Sudmann som kursleder. Kurset feiret i år 30-årsjubileum med representanter fra styret i Norsk ortopedisk forening, samt styret i Norsk kirurgisk forening. Einar Sudmann takket av som leder for kurset etter mange års utrettelig innsats, og Anders Mølster tar ansvar for den videre ledelse av kurset. Vossakurset har også utarbeidet et kompendium i frakturbehandling. Dette distribueres til alle norske kirurgiske avdelinger . Norsk ortopedisk forening har støttet dette tiltak økonomisk.
  Norsk artroskopiforening  
Norsk artroskopiforening har arrangert Beitokurset med godt faglig program og godt fremmøte.
 
 
 
Styremøter og utsendelser
 
Styret har hatt 6 styremøter i året som gikk. Medlemsinformasjon har gått ut i Norsk ortoped post. Denne har etter hvert etablert seg som offisiell informasjonskanal, slik at kostbare postutsendelser til medlemmene har blitt begrenset. Styret har behandlet alle innkomne saker fortløpende og besvart alle henvendelser relevant for foreningens virksomhet. Styret har deltatt i fellesmøte med de andre nordiske styrer i Reykjavik på Island. Styret har vært offisielt representert ved American Academy of Orthopaedic Surgeons årsmøte i San Fransisco, ved EFORTkongressen på Rhodos, samt ved SICOT kongressen i Paris.
 
Norsk Ortopedpost
 
Norsk ortopedpost har utkommet 4 ganger. Det har vært en viktig kommunikasjonskanal mellom styret og medlemmene, samt et viktig medium for medlemmene til å få frem informasjon og meningsytringer. Norsk Ortopedpost har etter hvert funnet en fin form med god oppslutning fra skriveføre medlemmer.
 
www.ortopedi.no
 
Internett har blitt et viktig for informasjonsspredning og utveksling. Norsk ortopedisk forening har vært representert på Internett med hjemmeside de senere år. Det har vært styrets ønske å utvikle denne aktivitet og eventuelt knytte den opp mot aktiviteten i Norsk ortopedpost. Det har vært diskutert et samarbeid med Nordisk ortopedisk forening om utvikling av relevante "linker", og denne tjenesten er nå tilgjengelig på vår hjemmeside.
Tjenesten er interaktiv slik at medlemmene kan legge inn egne "linker", samt informasjon om møter og kongresser. Det planlegges et utvidet samarbeid på internett, og gjennom "Bone & Joint Decade" og Pharmacia er det fremkommet tilbud om en felles løsning. Denne løsning ser ut til å bli foretrukket av både EFORT og SICOT. Styret vil ta stilling til dette når det foreligger mer informasjon om produktet. Styret har fremmet lovendringsforslag for å knytte redaktøren for Norsk ortoped post og hjemmesiden til styret som medlem. Dette er i tråd med styreorganisering i flere av de andre nordiske land.
 
Ortopedi - spesialiteten  
Ortopedisk kirurgi er nå veletablert som egen spesialitet. I kjølvannet av dette har det vært noe diskusjon om avgrensning mot generell kirurgi og innholdet i utdannelsen både når det gjelder tjeneste og kurskrav. Styret har diskutert disse spørsmål med spesialitetskomiteen som igjen fremmet forslag for landsstyret 2000. Målsettingen var en forenklet utdannelse med nevrokirurgi som frivillig sideutdannelse og med mer forenklet og kompakte kurskrav.
 
Saken ble behandlet på landsstyret på Lillehammer oktober 2000, og resultatet fremlagt for generalforsamlingen i Norsk ortopedisk forening. Oppsummeringsmessig  opplevde vi at landsstyret gikk mot både spesialitetskomiteen i ortopedi, samt mot Norsk ortopedisk forenings innstilling. Bakgrunnen for dette var vesentlig sentralstyrets innstilling godt støttet av Norsk overlegeforening. Det er et paradoks at Overlegeforeningen som representerer langt de fleste ortopeder i landet innstiller mot sine egne medlemmer. Sånt prøver demokratiet hardt! På toppen av dette opplever vi nå at mens landsstyret diskuterer punktum og komma i vår utdannelse, så innfører Nasjonalt råd for spesialistheletjenesten en helt ny modell for utdanning i Midt-Norge. Uten å konsultere sentralstyret, Overlegeforeningen eller  vår forening..
 
Bone and Joint Decade.
 
Foreningen har vært engasjert i etablering av "The Bone and Joint Decade". Elling Alvik har vært styrets representant i dette arbeid. Arbeidet har vært drevet ut fra det revmatologiske miljø i Norge. Leder for dette arbeid har imidlertid trukket seg i det han flytter utenlands. Styret er derfor på jakt etter en person som kan være koordinator for arbeidet med "The Bone & Joint Decade" i Norge
 
Kvalitetssikringsutvalget
 
Kvalitetssikringsutvalget leverte "Forslag til kvalitetsforbedring i ortopedisk kirurgi i Norge" i 2000. Dette arbeid ble vurdert i styret og man besluttet å fortsette det videre kvalitetsarbeid tuftet på dette forslag. Utvalget  søkte  helsetilsynet om midler til "Nasjonalt register for ortopedisk kirurgi" og fikk tilsagn om kr. 50.000. Dette har vært brukt som startkapital i et pilotprosjekt med tanke på virksomhetsregistrering ved våre sykehus. Pilotprosjektet tar for seg forskjellige aspekter rundt behandling av fractura colli femoris. Prosjektet er godt i gang, og har etter søknad fått ytterligere midler for gjennomføring. Dersom evaluering av prosjektet tilsier det, kan dette bli starten på et landsdekkende register. I løpet av året kom Sosial- og Helsedepartementet med en rapport fra arbeidsgruppen for "Utvikling av kvalitetsindikatorer for behandlingstilbudet i somatiske sykehus". Det er hyggelig å registrere at dette arbeid legger seg tett opp til det som ble publisert av vårt kvalitetsutvalg i fjor. Kvalitetssikringsutvalget arbeider for øvrig videre med flere kvalitetsindikatorer.
 
Vårmøtet 2001  
Vårmøtet 2001 var planlagt lagt til Østfold. På grunn av liten interesse gjennom lav påmelding, ble møtet avlyst.
 
EFORT  
Henrik Hofgaard har vært styrets representant i EFORT. EFORT hadde sitt årlige styremøte for nasjonale delegater i forbindelse med EFORTkongressen på Rhodos. EFORTs arbeid fokuserer videre på kongresser, kurs og varierte utdanningstilbud. Organisasjonen arbeider også med en felles europeisk hjemmesideløsning samt vurderer muligheten for etablering av et fast organisasjonskontor. Kongressen ble til tross for snublete tilløp, en suksess med god norsk representasjon.. Det vises til nærmere redegjørelse i Norsk ortoped post. Lars Engebretsen var tilstede på kongressen som  "scientific advisor" oppnevnt av EFORT. Neste kongress er planlagt lagt til Helsingfors 2003.
 
    Nordisk ortopedisk forening  
Nordisk ortopedisk forening har hatt flere møter med representasjon fra styret. Hovedmøtet var  fellesmøte med de andre nordiske styrer samt Acta styret på Island juni 2001. Foreningen satser ved siden av kongressaktivitet på nordiske kurs samt et fellesnordisk IT samarbeid, spesielt når det gjelder hjemmesider. Ellers diskuterer man en felles nordisk tilnærming til CME og CPD, spesielt i forhold til de initiativ som kommer fra UEMS - "board of orthopaedics". Det er videre besluttet å legge Acta ut på nettet. Norvald Langeland er president i foreningen. Visepresident og kasserer er henholdsvis Sten Bach-Christensen og Olle Svensson.
 
 
 
UEMS Board of orthopaedics  
Kari Indrekvam har vært foreningens representant i UEMS. Tema i UEMS har vært Continuous Professional Development (CPD) samt Continuous Medical Education (CME) samt en europeisk eksamen. Sistnevnte ble avholdt på Rhodos i tilslutning til EFORTkongressen. UEMS arbeider videre med utarbeidelse av standard for grunntrening innen ortopedi. Dette vil over tid kunne gi foreningen drahjelp i arbeidet med å definere en norsk utdannelse.
 
Utenlandsmilliarden  
Styret ved leder engasjerte seg sterkt i Stortingets vedtak om å disponere en milliard kroner til operativ behandling i utlandet. Det ble fremhevet at man ut fra et ønske om kontroll med kvalitet, samt av hensyn til nasjonal fagutvikling, ønsket midlene allokert også til behandling i Norge. Vi fikk fremmet et forslag i Stortingets spørretime, men det opprinnelige vedtak ble opprettholdt uten endringer. Deler av våre bekymringer vedrørende kvalitet ble tatt til etterretning, og i tilsvar fra helseminister Tore Tønne ble det gitt garantier for kontroll med kvalitet.
 
Lønns- og arbeidsforhold  
Lovene §2-II ledd definerer som foreningens oppgave å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Styret har fokusert sitt virke rundt det å hegne om faget. Ivaretakelsen av de økonomiske interesser har fått mindre prioritet. Dette henger sammen med strukturen i moderforeningen der spesialforeningene nærmest er parkert på et sidespor og ikke gis store påvirkningsmuligheter i lønnsspørsmål. Denne problemstilling tok styret opp på et lederforumsmøte i Den norske legeforening. Legeforeningen opplever selv organisasjonsmodellen som dysfunksjonell, og det er således et paradoks at spesialforeningene ikke har større plass i moderforeningen. At vår grunnlønn nå er under gjennomsnitt i landet, burde interessere medlemmene. Situasjonen er den at vi lever av høyst usikre T-trinn og overtidstillegg. En anstendig grunnlønn burde være en prioritert kampsak. Imidlertid må et slikt initiativ forankres solid i medlemsmassen.
 
Oslo 010901, Henrik Hofgaard, leder