2007 Årsmøte

Referat fra generalforsamlingen under høstmøtet 2007 følger her.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK ORTOPEDISK FORENING (Nof) 2007,
26. OKTOBER 2007 kl. 13 SAS-hotellet, Holbergs plass, OSLO
 
 

Saksliste:

Sak 0.   Generalforsamlingen åpnes av leder Hebe D. Kvernmo.

Sak 1.   Eivind Witsø velges som møtedirigent.
 
Sak 2.   Presentasjon av NOF kongress 2008 i Amsterdam. Kongresspresident NOF Niek van Dijk holdt en kort presentasjon og invitasjon til NOF i Amsterdam 11.-13.06.2008.

Sak 3.   Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 4.   Utdeling av stipend:

Smith & Nephew stipendet på kr 100.000 ble utdelt av Olav Østensjø og tildelt Berte Bøe ved Ullevål Sykehus.

Charnley stipendet på kr 80.000 ble utdelt av Thormod Dønnås og tildelt overlege Anders Wensaas ved Ullevål Sykehus. 

Nof stipendet ble på vegne av Nofs stipendkomitee utdelt av Astor Reigstad og tildelt to søkere - Annette Wikerøy ved Ullevål Sykehus og Lars Gunnar Johnsen ved St. Olavs Hospital - med kroner 15.000 hver.

Artroskopistipendet på kr 15.000 ble utdelt av Kirsten Lundgren i Norsk Artroskopisk Forening til Jon Olav Drogset ved St. Olavs Hospital.

NOF´s jubileumsgave til Nof på NOK 75.000 - fordelt på 5 reisestipend for leger under utdanning til NOF kongressen i Amsterdam - ble utvalgt ut fra sine abstrakt på høstmøtet av representanter fra de ulike faggruppene/fagområdene og tildelt Trude Lehmann ved Haukeland Universitetssykehus, Tina Wik ved St. Olavs Hospital, Thomas Kibsgård ved Lillehammer Sykehus, Aksel Risan ved Sykehuset Levanger og Vegard Osland ved St. Olavs Hospital.

Sak 5.   Årsberetning fra styret. Hebe Kvernmo avla styrets årsrapport slik det fremgår den tidligere publiserte årsberetningen på hjemmesiden (www.ortopedi.no).
Generalforsamlingen holdt ett minutts stillhet for foreningens fire avdøde medlemmer siste året.

Sak 6.   Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost. Redaktør Knut Fjeldsgaard avla rapport.

Sak 7.   Rapport fra nettredaktøren. Nettredaktør Per Reidar Høiness avla rapport.

Sak 8.   Rapport fra Kvalitetsutvalget. Leder Ivar Rossvoll avla rapport.

Sak 9.   Rapport fra Spesialitetskomiteen. Leder Øivind Hagen rapporterte.

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser. Ove Furnes rapporterte. Generalforsamlingen bifaller at Over Furnes og Leif Ivar Havelin er Nof´s representanter i Nordic Arthroplasty Register, samt at de utarbeider forslag til nye retningslinjer hva angår åpenhet angående de sykehusvise rapportene til neste års GF.

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister. Knut Fjeldsgaard avla rapport på vegne av Lars Engebretsen. Generalforsamlingen bifaller at Jon Olav Drogset overtar som medlem i styringsgruppen i Korsbåndsregisteret etter Torbjørn Grøntvedt.

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt hoftebruddregister. Lasse Engesæter avla rapport.

Sak 13. Rapport fra ACTA ved Lasse Engesæter.

Sak 14. Rapport fra DRG-utvalget. Ketil Holen avla rapport. Utvalget er for øyeblikket uten leder, og man arbeider for tiden med å skaffe ny leder.

Sak 15. Rapport fra Bone & Joint Decade-arbeidet i Norge. Knut Fjeldsgaard avla rapport på vegne av Lars Engebretsen.

Sak 16. Rapport fra UEMS. Kari Indrekvam rapporterte.

Sak 17. Rapport fra Faggruppe for ortopedisk traumatologi. Olav Røise rapporterte.

Sak 18. Rapport fra Norsk artroskopiforening. Jon Olav Drogset rapporterte og inviterte også til Artroskopiforeningens vinterkurs på Hafjell (Hafjellkurset) 1. - 3. Februar.

Sak 19. Rapport fra Norsk barneortopedisk forening. Leder Ola Wiig avla rapport. Årets symposium om syndromer i barneortopedien fungerte fint. Norsk Barneortopedisk Forening er tatt opp i Europeisk Barneortopedisk forening EPOS. Det arbeides med å etablere et landsomfattende barnortopedisk hofteregister.

Sak 20. Rapport fra Norsk fot- og ankelkirurgisk forening. Ingen avla rapport.

Sak 21. Rapport fra A.S.A.M.I. Norway. Sekretær Harald Steen avla rapport. Foreningen har nå 15 medlemmer.

Sak 22. Rapport fra Vossakurset. Martinus Bråten avla rapport på vegne av kursleder Kjell Matre. Kursledelsen vil anmode om at kurset gjøres til et frivillig kurs for leger i utdanningsstilling innen generell kirurgi. Jan Erik Madsen har overtatt som leder for gjennomføringen av de praktiske øvelsene etter Knut Strømsøe.

Sak 23. Saker forelagt av styret:
              
               23.1  Strategiplanen (Hebe Kvernmo): Det var ingen innsigelser mot at styret gis mandat til å utforme den endelig strategiplanen for foreningen for de kommende år etter at planen har ligget ute til høring på hjemmesiden fra 01.01.08-01.03.08.

               23.2   Statutter for fremtidige Nof arrangement. Styrets forslag om nye statutter (§13) bifalles av Generalforsamlingen ved akklamasjon. Følgende tekst ble vedtatt:
§ 13: "Ved arrangementer og kongresser som helt eller delvis utgår fra Norsk ortopedisk forening skal styret utnevne en kongressledelse. Før arbeidets start skal det utferdiges en skriftlig avtale mellom Norsk ortopedisk forening og leder av kongresskomiteen, som omfatter ansvarsforhold, oppgavebeskrivelse og økonomisk oppgjør, og som tydeliggjør Norsk ortopedisk forenings eierskap av arrangementet. Styret kan på vegne av foreningen, avhengig av arrangementets størrelse og art, avtale honorering av kongressledelsen."
Statuttene integreres i de eksisterende Nof-statuttene.

               23.3   Fordeling av overskuddet fra de ortopediske høstmøter mellom                          Nof og Nofs faggrupper/spesialforeninger. Styrets forslag om en deling på inntil 50% av høstmøtets overskudd slik at alle faggruppene tildeles en likelydende sum som reguleres avhengig av aktivitet og antall medlemmer, ble foreslått endret og vedtatt av GF slik at teksten ble som følger:
" inntil 50% av overskuddet fra Ortopedisk høstmøte kan av styret, avhengig av overskuddets størrelse og foreningens økonomi, fordeles på de ulike faggruppene og spesialforeningene som har lagt sine arrangement til Ortopedisk høstmøte, etter en fordelingsnøkkel som avhenger av aktivitet."

              23.4   Økt stipendutdeling. Styrets forslag om økning av stipendet til 75.ooo,- bifalles av GF. Følgende statutter for Nof-stipendet er vedtatt:

"Nof stipend til støtte til forskningsarbeid, videre- og etterutdanning, eller kurs- og kongressdeltakelse.
Stipendet er på kr. 75 000,- og ble opprettet i 1982.
Vedtekter for Norsk Ortopedisk forenings (Nofs) stipend:
1.      Norsk Ortopedisk forenings stipend gis til et medlem etter søknad.
2.      Stipendet gis til medlemmer for økonomisk støtte til forsknings-
arbeid, videre- og etterutdannelse, eller kurs- og kongressdeltakelse.
3.      Stipendet er på kr. 75 000 og utdeles en gang årlig. Stipendet kan eventuelt
deles på flere søkere.
4.      Norsk Ortopedisk Forenings generalforsamling velger er stipendstyre på
3 medlemmer. Stipendstyret har en funksjonstid på 4 år.
5.      Søknadsfristen er 31. august hvert år.
6.      Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall forandre statuttene for stipendiet etter forslag fra ett eller flere medlemmer."
 
GF bifaller også opprettelsen av et nytt stipend til støtte for leger under utdanning på kr 75.000,- med tekst slik det er foreslått:

Nof stipend for leger under utdanning til støtte til forskningsarbeid eller utdanning.
Stipendet er på kr. 75 000,-
Vedtekter for Norsk Ortopedisk forenings (Nofs) stipend for lege under utdanning:
1.      Norsk Ortopedisk forenings stipend gis til et medlem under utdanning etter
søknad.
2.      Stipendet gis til medlemmer for økonomisk støtte til forsknings-
arbeid eller hospitering ved annet sykehus i inn- eller utland for
fordypning i et spesielt fagområde av minst 3 måneds varighet.
3.      Stipendet er på kr. 75 000 og utdeles en gang årlig. Stipendet kan eventuelt
deles på flere søkere.
4.      Norsk Ortopedisk Forenings generalforsamling velger er stipendstyre på
3 medlemmer. Stipendstyret har en funksjonstid på 4 år.
5.      Søknadsfristen er 31. august hvert år.
6.      Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall
forandre statuttene for stipendiet etter forslag fra ett eller flere medlemmer."
 
               23.5   Mandat til styret og spesialitetskomiteen for eventuell presisering av Spesialitetsregler.  Forslaget ble diskutert grundig. Bifalles med styrets tekst av GF ved akklamasjon med korreksjon av den foreslåtte teksten hvor man fjerner ordet "maksimalt" inntil 2 års generell kirurgi. Vedtatte tekst lyder:
" 1. den valgfrie delen med generell kirurgi kan utgjøre inntil 2 år.
2. pkt. 1b opprettholdes, men total andel annen tjeneste og generell kirurgi til sammen kan kun utgjøre inntil 2 år.
3. den totale utdanningslengden blir 6 år.
Dette forslag sikrer minimum 4 år innen eget spesiale og kun inntil 2 år med annen tjeneste."
 
               23.6   Vedtektsendringer ang. medlemskap, faggrupper og styret sammensetning
Styrets forslag 23.6.1 vedtas ved akklamasjon:
" § 4   Medlemmer
"Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt Norsk Ortopedisk Forening som spesialister i ortopedisk kirurgi eller leger under spesialistutdanning i ortopedi som velger medlemskap i Nof."
 
Styrets forslag 23.6.2 vedtas ved akklamasjon:
"§ 11   Faggrupper
Styret bør fremme ortopediens utvikling gjennom dannelse av faggrupper. Faggruppene bør ledes av et styre som velges av faggruppenes egne medlemmer. Årsmøtet i Nof vedtar etter forslag fra styret eller Årsmøtet hvilke faggrupper som skal godkjennes. Norsk artroskopiforening, Norsk barneortopedisk forening, Norsk fot- og ankelkirurgisk forening, A.S.A.M.I.  Norway, Faggruppe for ortopedisk traumatologi, Norsk forening for håndkirurgi og Norsk forening for skulder- og albuekirurgi er alle faggrupper i Nof. Nof har ikke ansvar for faggruppenes økonomi, men kan etter søknad gi midler til virksomheter som fremmer ortopediens utvikling. Et flertall av faggruppens medlemmer må være medlemmer av Nof. Årsmøtet i Nof kan med simpelt flertall ekskludere tidligere opptatte faggrupper."
 
Styrets forslag 23.6.3 om utvidelse av et nytt styremedlem (nettredaktør) bifalles ved akklamasjon. Teksten i § 9 bli da som følger:
" § 9   Styret
 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, nettredaktør, og redaktør av Norsk  
 ortopedpost. Det velges ett varamedlem. "
 
               23.7   Opprettelse av Nof seniorpolitiske råd
Styrets forslag om opprettelse av et seniorpolitisk råd bifalles med følgende medlemmer; Per Siewers, Elling Alvik, Ketil Holen og Pål Benum.
 
Sak 24.  Saker forelagt av medlemmene

24.1  Godkjenning av Forening for skulder- og albuekirurgi, som vil ha konstituerende møte etterfølgende GF, som Faggruppe i Nof. Vedtas av GF.

24.2   Godkjenning av Norsk håndkirurgisk forening som faggruppe i Nof. Vedtas av GF.

24.3  Oppnevnelse av æresmedlem. Styrets fikk innsendt flere forslag på æresmedlemmer og utvalgte blant disse forslagene Anders Mølster og Tore Grønmark som nye æresmedlemmer. Forslagene ble godkjent ved akklamasjon. De nye æresmedlemmene overrekkes diplom av leder Hebe Kvernmo.
 
Sak 25. Regnskap per 31.08.2007. Fremlagt av Ole-Edvard Gabrielsen. Godkjennes av GF.

Sak 26. Budsjettforslag for 2007/2008. Fremlagt av Ole-Edvard Gabrielsen. Godkjennes av GF. Budsjettert overskudd på 426.000.

Sak 27. Tema Nof-symposiet høstmøtet 2008
Olav Røise foreslår bekkenskader hos kvinner. Styret vil bestemme neste års tema ved neste styremøte.

Sak 28. Evaluering av årets ortopediske høstmøte
Generelt fremkom reaksjoner på at avviklingen av det første ortopediske høstmøtet hadde vært vellykket. Sekretæren forslo at faggruppene neste år tar ansvaret for organisering av de frie foredragene. Det fremkom ønsker om færre parallelle sesjoner og eventuelt lengre dager, men også helt motsatte reaksjoner. Det fremkommer innsigelser på deltageravgiften på kr 700 - 1000, spesielt for deltagere som kun kan delta noen timer i en ellers hektisk klinisk hverdag. Styret tar innsigelsene til etterretning og bringer disse videre i arbeidet for neste høstmøte. Olav Røise foreslo at GF skulle gi sin tilslutning til egne ortopedisk høstmøter også for fremtiden, til full akklamasjon.

Sak 29. Valg
Følgende styre i Nof for 2007-2009 velges ved akklamasjon:
Leder: Hebe Kvernmo, bifalles
Nestleder: Ketil Holen, bifalles
Kasserer: Ole-Edvard Gabrielsen, bifalles
Sekretær: Trine Fresvig, bifalles
Redaktør: Knut Fjeldsgaard, bifalles
Nettredaktør: Per Reidar Høiness, bifalles
Vara-medlem: Torgeir Westad, bifalles
 
Kvalitetsutvalget:
Leder Ivar Rossvoll, Ove Furnes og Knut Strømsø gjenvelges ved akklamasjon.
 
Stipendstyret:
Terje Terjesen og Anders Mølster gjenvelges og Lasse Engesæter velges som nytt medlem ved akklamasjon.
 
Revisorer:
Helge Rønningen og Harald Steen gjenvelges.
 
Valgkomitè:
Hebe Kvernmo fortsetter slik det er lovpålagt som leder i Nof.
Ludvig Fjeld Solheim og Eivind Witsø velges inn som nye medlemmer i valgkomiteen etter  Elling Alvik´s og Arne Ekeland.
 
Sak 30. Tid og sted for neste Generalforsamling: Fredag 24.oktober 2008 klokken 13.00.