2008 Årsmøte

Her følger referatet fra årsmøtet 2008 på Plaza.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK ORTOPEDISK FORENING (Nof) 2008, 24 OKTOBER 2008 kl 13.00 Hotell Plaza, OSLO

 

Tilstede: Fulltallig styre i Nof samt 120 deltagere i salen ved møtets oppstart.

 

 

Saksliste:

 

Sak 1.  Generalforsamlingen åpnes av leder Hebe D Kvernmo. Møtet startes med 1 minutts stillhet til minne om nylig avdøde tidligere leder i Nof, John Hald.

 

Sak 2.  Anders Walløe velges som møtedirigent. Møtedirigent poengterer at alle rapporter er vedlagt innkalling til årsmøtet.  Alle rapportører oppfordres til å fatte seg i korthet, og kun framheve spesielt viktige saker.

 

Sak 3.  Innkalling og dagsorden godkjennes. Det gjøres mindre endringer i saksrekkefølge. Utdeling av Nof stipender og utnevnelse av æresmedlemmer flyttes mot slutten av møtet.

 

Sak 4.  Utdeling av stipend:

 

Charnley stipendet ble utdelt av Kjell Thygesen og tildelt 2 søkere – Markus Nottrott ved Haukeland sykehus og Frede Frihagen ved Ullevål sykehus – med kroner 40.000 hver.

 

Smith & Nephew stipendet ble utdelt av Olav Østensjø og tildelt 3 søkere - Lars Nordsletten ved Ullevål sykehus, Marianne Westberg ved Ullevål sykehus og Øystein J Gøthesen ved Haugesund sykehus – med kroner 50.000 hver.

 

Sak 5.  Årsberetning fra styret. Leder Hebe D Kvernmo avla styrets rapport.

 

Sak 6.  Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost. Redaktør Knut Fjeldsgaard avla rapport. Fjeldsgaard la også frem rapport fra korsbåndregisteret.

 

Sak 7.  Rapport fra webredaktøren.  Redaktør Per Reidar Høiness avla rapport. Høiness oppfordret alle medlemmer til å gjøre seg kjent med ”Min side” i legeforeningen, og ta denne i bruk. Dette gjør Nof sin kommunikasjon med sine medlemmer lettere.

 

Sak 8.  Rapport fra Kvalitetsutvalget. Leder Ivar Rossvoll avla rapport. Rossvoll nevnte spesielt problemstillingen rundt den økende andelen operasjoner som nå utføres private aktører og implikasjoner for blant annet utdanningen.

 

Sak 9.  Rapport fra spesialitetskomiteen. Leder Øyvind Hagen rapporterte.  Det er fortsatt slik at hoveddelen av nye norske spesialister søker spesialistgodkjenning i utlandet. Det er nå vedtatt nye spesialitetsregler, og det utarbeides ny målbeskrivelse, operasjonslister og kurskrav.

 

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser. Leder Ove Furnes avla rapport.  Furnes fremhevet det gode samarbeidet med de tre skandinaviske registrene. De skandinaviske registrenes skepsis til European Arthroplasty Register (EAR) ble nevnt, og nestleder anga at denne er tatt opp på EFORTS GF i Nice.

 

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister. Se sak 6.

 

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt hoftebruddregister. Leder Lars B Engesæter avla rapport.  Medlemmene ble minnet på at alle inngrep, også mindre operasjoner som fjerning av osteosyntesemateriell, skal rapporteres. Alle sykehus ble videre oppfordret til å lese og evt. korrigere sin sykehusvise rapport da det kunne forekomme feil som burde korrigeres.

 

Sak 13. Rapport fra ACTA. Lars B Engesæter avla rapport.  Det kom innspill fra salen om at ikke alle innlegg i ACTA gav full økonomisk uttelling. Dette på grunn av forsinkelser i forbindelse med Pub Med registrering. Engesæter vil følge opp dette.

 

Sak 14. Rapport fra DRG utvalg. Ole E Gabrielsen avla rapport.

 

Sak 15. Rapport fra Bone & Joint Decade-arbeidet i Norge. Rapport ikke avlagt da Jan Erik Madsen ikke var tilstede.

 

Sak 16. Rapport fra UEMS. Kari Indrekvam avla rapport. Øyvind Hagen er blitt ny UEMS-representant.

 

Sak 17. Rapport fra seniorpolitisk utvalg. Saken ble utsatt omtalt til pkt. 26.

 

Sak 18. Rapport fra Faggruppe for ortopedisk traumatologi. Leder Olav Røise avla rapport. Det arbeides med funksjonsfordeling for traumatologi i Norge. Positive tilbakemeldinger på høringssymposiet under høstmøtet.

 

Sak 19. Rapport fra Norsk artroskopiforening. Kirsten Lundgren avla rapport og inviterte samtidig til Artroskopiforeningens vinterkurs på Hafjell.

 

Sak 20. Rapport fra Norsk barneortopedisk forening. Leder Ola Wiig avla rapport. Det arbeides videre med det planlagte landsomfattende barnehofteregister. Tema for neste års symposium er hofteleddsdysplasi. Oppfølging av klumpfotstudie planlegges neste år. CLP studie er avsluttet.

 

Sak 21. Rapport fra Norsk fot- og ankelkirurgisk forening. Rapport ikke avlagt da Andreas Dietze ikke var tilstede.

 

Sak 22. Rapport fra A.S.A.M.I. Norway. Rapport ikke avlagt da Leif Pål Kristiansen ikke var tilstede.

 

Sak 23. Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi. Rapport ikke avlagt da Adalsteinn Odinsson ikke var tilstede.

 

Sak 24. Rapport fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Leder Tom Ludvigsen avla rapport. Norsk forening for skulder- og albuekirurgi ønsker at en arbeider videre for et felles ortopedisk vintermøte.

Styret i Nof har tidligere i år hatt dette forslaget ute til høring, men det var kun oppslutning fra halvdelen av foreninges faggrupper, slik at styret foreløpig har valgt å avvente dette.

 

Sak 25. Rapport fra Vossakurset. Kjell Matre avla rapport. Antall plasser er nå øket, og kurset er ikke lenger obligatorisk for kirurger.

 

Sak 26. Saker forelagt av styret.

 

             26.1 Opprettelsen av Nof Forskningsutvalg. Opprettelse av et slikt utvalg fikk årsmøtets godkjenning.  Ordinært valg av utvalg vil foregå ved neste års Generalforsamling. Valgkomiteen utpeker et konstituerende utvalg.

 

              26.2 Vedtekter Nof seniorpolitisk utvalg. Ketil Holen avla rapport fra utvalget og ba om at styrets forslag til vedtekter blir godkjent. Årsmøtet godkjente vedtektene. Årsmøtet bifalt utvalgets ønske om å jobbe videre. Det kom spørsmål fra salen om ikke et slikt utvalg er pålagt fra legeforeningen sentralt.  Seniorpolitisk utvalg oppfatter det ikke slik. Det ble poengtert feil i vedlegg til årsmøte innkalling. Riktig tekst i siste del skal være; ”, mens gruppen selv velger sin leder……”

 

               26.3 Vedtekter Faggruppe for ortopedisk traumatologi. Årsmøtet godkjente utvalgets forslag til vedtekter med mindre korreksjoner fra styret, slik de står i vedlegget til møteinnkalling.

 

                26.4 Vedtektesendring §9. Årsmøtet godkjente at vedtektsendring som foreslått.

 

                26.5 Styrehonorering. Møteleder Anders Walløe støttet spontant forslaget. Hans egen erfaringer som leder av Nof og senere av Spesialitetskomiteen var at arbeidet på den tiden tilsvarte en 20% stilling. Deretter orienterte nestleder om bakgrunnen for styrets forslag som skyldtes den økte arbeidsbelastningen i styret gjennom siste 2 styreperioder, og leste opp selve forslaget. Det kom spontan akklamasjon fra salen, og saken ble oppfattet som  at GF ga sin støtte til forslaget. I etterkant av dette kom Tom Ludvigsen med et innlegg hvor han tilkjennegav sin støtte til forslaget, men minte styret og GF om at det var mange andre som også brukte mye tid på frivillig arbeid for norsk ortopedi. Deretter tok Emil Mohr ordet og gikk imot forslaget, og mente det burde diskuteres grundig. Etter dette ble det holdt avstemming, hvor en stemte mot forslaget (Emil Mohr).

 

Sak 27. Saker forelagt av medlemmene.

 

                 27.1 Støtte til industri-uavhengige etterutdanningskurs i traumatologi.  Olav Røise framla saken. En tenker seg et etterutdanningskurs i traumatologi, for repetisjon/oppdatering i traumebehandling.  Oppdal kurset gir ikke rom/plass for dette. Det ble foreslått fra salen å gjøre Oppdal kurset årlig, for på den måte å bedre kapasiteten for traumeopplæring. Det ble videre foreslått at et slikt nytt kurs burde være tellende som videreutdanningskurs, og at en burde søke slik godkjenning av legeforeningen. Styret tar forslagene med seg i det videre arbeid og jobber videre med faggruppen for ortopedisk traumatologi om etterutdanningskurset.

 

                  27.2 Oppnevnelse av æresmedlemmer. Se etter sak 31

 

Sak 28. Regnskap per 31.12.2007. Regnskap ble lagt frem av kasserer Ole E Gabrielsen. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

 

Sak 29. Budsjettforslag for 2008/2009.  Årsmøtet godkjente budsjettforslag lagt frem av Ole E Gabrielsen.

 

Sak 30. Utdeling av Nof stipender.

Nofs utdanningsstipend ble på vegne av Nofs stipendkomitee utdelt av Terje Terjesen og tildelt - Morten Sørgård, Hilde Apold og Ragnhild Øydna Støen – med kroner 25.000 hver.

 

Nof stipendet ble på vegne av Nofs stipendkomitee utdelt av Terje Terjesen og tildelt – Morten Eikrem, Trude Gundersen Lehmann og Joachim Horn – med kroner 25.000 hver.

 

Alle seks vinnere ble tildelt diplom av Nofs leder Hebe D Kvernmo.

 

Sak 31. Utdeling av Norsk Artroskopi Forenings stipend. Kirsten Lundgren tildelte stipend på kroner 10.000 til Cecilie Piene Schrøder.

 

Sak 27.2. Oppnevnelse av æresmedlemmer. Styret fikk innsendt flere forslag på æresmedlemmer og utvalgte blant disse forslagene Astor Reigstad og Harald Russwurm. Forslagene ble godkjent ved akklamasjon. I tillegg fremmet styret selv forslag om å utnevne Anders Walløe til æresmedlem. Dette forslaget ble også støttet ved akklamasjon av årsmøtet.  De nye æresmedlemmene fikk overrakt diplom og blomster av leder Hebe D Kvernmo.

 

Sak 32. Tema Nof-symposiet høstmøtet 2009. Tom Ludvigen hadde på forhånd foreslått til styret behandling av den stive skulderen som tema. Det ble angitt at eventuelle andre forslag fra medlemmer kunne sendes styret, som vil ta den endelige beslutningen, ila.kort tid.

 

Sak 33. Tid og sted for neste Generalforsamling.  Neste års Generalforsamling vil finne sted under Høstmøtet 2009 i uke på Hotell Plaza – Oslo.  Det kom forlag om at neste års GF burde avholdes på torsdag ettermiddag. Styret vil vurdere dette.