2009 Årsmøte

Her følger referat fra årsmøte 2009

Referat fra generalforsamlingen i Norsk ortopedisk forening (Nof)

23. oktober 2009 kl 13.00 Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

Tilstede :Fulltallig styre i Nof samt 120 deltagere i salen ved møtets oppstart.

Saksliste

Sak 1. Generalforsamlingen (GF) åpnes av leder Hebe D. Kvernmo.

Møtet startes med ett minutts stillhet til minne om to av våre medlemmer som døde siste året,

Thomas Christian Wyller og Jan Christian Brügger Andersen,samt Otto August Mikkelsen som

ikke var innmeldt til foreningen ved fjorårets GF.

Sak 2. Anders Walløe velges som møtedirigent. Møtedirigent poengterer at alle rapporter er vedlagt innkalling til GF som finnes i Norsk ortopedpost nr. 3. Alle rapportører oppfordres til å fatte seg i korthet, med maksimalt to minutters taletid. Det vises til at punktet valg ikke var tatt med i den utsendte innkallingen som kom sammen med Norsk ortopedpost, men at dette punktet var inkludert i innkallingen som ble sendt ut per epost til medlemmene uken før GF.

Sak 3. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 4. Utdeling av stipend:

Charnleystipendet ble utdelt av Kjell Thygesen og tildelt 2 søkere;

Håkon Langvatn ved Haukeland sykehus og Kirsti Sevaldsen ved Kristiansund sykehus, med kroner 50.000 hver.

Smith & Nephew-stipendet ble utdelt av Johan Dahlstrøm og tildelt 2 søkere; Wender Figved ved Bærum sykehus og Eivind Witsø ved St. Olavs Hospital, Trondheim, med kroner 50.000 hver.

Nof-stipend for leger under  utdanning til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning utdeles av stipendkomitéen ved Terje Terjesen og tildeles Annette Wikerøy ved Ullevål sykehus med kroner 75.000,-

Nof-stipend til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller videre og etterutdanning utdeles av stipendkomitéen ved Terje Terjesen og tildeles Daniel Bastian ved Rikshospitalet med kroner 75.000,-.

Artroskopiforeningens stipend utdeles av leder Kirsten Lundgreen og tildeles Stefan Moosmeyer  med kroner 10.000, samt fri deltagelse på ESSKA kongressen i 2010.

Sak 5. Årsberetning fra styret.

Leder Hebe D Kvernmo avla styrets rapport.

Sak 6. Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost.

Redaktør Knut Fjeldsgaard avla rapport.

Sak 7. Rapport fra webredaktøren.

Redaktør Per Reidar Høiness avla rapport. Høiness oppfordrer til aktiv bruk av våre hjemmesider  på internett.

Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutvalget.

Leder Ivar Rossvoll avla rapport. Rossvoll nevnte spesielt problemstillingen rundt den fremdeles høye andelen av DR G spesielt innen artroskopisk kirurgi til private aktører.

Sak 9. Rapport fra spesialitetskomiteen.

Leder Øyvind Hagen rapporterte. Nye spesialistregler er nå godkjent, inkludert nye operasjonslister. 39 nye spesialister godkjent siste år. Dette er færre enn tidligere år (ca 50 pr år). Gammel kurspakke gjelder foreløpig. Ny kurspakke kommer opp til diskusjon og vedtak i sak 25.8.

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser.

Rapport fremlagt av Ove Furnes, som gikk av som leder 31.8.09. Lars B Engesæter har nå overtatt lederfunksjon.

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister.

 Rapport fremlagt av Lars Engebretsen. 8000 korsbåndoperasjoner registrert til nå. Første doktorgrad kommer om kort tid.

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt hoftebruddregister.

Leder Lars B Engesæter avla rapport. Kort ble følgende poengtert; flere infeksjoner, færre reoperasjoner og mer bruk av hemiproteser.God rapportering fra sykehusene.

Sak 13. Rapport fra ACTA.

Lars B Engesæter avla rapport. Økende impaktfaktor sett over 5 år. Refereres over lengre tid enn andre tidsskrift.

Sak 14. Rapport fra DR G-utvalget.

Rapport ikke fremlagt.

Sak 15. Rapport fra Bone & Joint

Decade-arbeidet i Norge. Rapport ikke fremlagt.

Sak 16. Rapport fra UEMS.

Kari Indrekvam avla rapport.

Sak 17. Rapport fra seniorpolitisk utvalg.

Ketil Holen avla rapport.

Sak 18. Rapport fra Faggruppe for ortopedisk traumatologi.

Bjørn Bragenes fremla rapport. Ønsker innspill til arbeid med nasjonale retningslinjer for behandling.

Sak 19. Rapport fra Norsk artroskopiforening

Kirsten Lundgreen fremla rapport. Lundgreen ønsket spesielt å minne om Vintermøtet 2010 på Trysil.

Sak 20. Rapport fra Norsk barneortopedisk forening.

Ola Wiig fremla rapport. Wiig nevnte spesielt planlagt nytt barnehofteregister.Godkjenning av registeret kommer som egen sak; 25.4.

Sak 21. Rapport fra Norsk fot- og ankelkirurgisk forening.

Lars Kjetil Aas fremla rapport.

Sak 22. Rapport fra A.S.A.M.I. Norway.

Harald Steen fremla rapport. Den nasjonale foreningen opphører, og det planlegges et nytt skandinavisk A.S.A.M.I.

Sak 23. Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi.

Adalsteinn Odinsson fremla rapport. FESSH kongress skal arrangeres av foreningen 2011.

Sak 24. Rapport fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi.

Rapport ikke avlagt.

Sak 25. Saker forelagt av styret:

25.1 Opprettelsen av Nof Forskningsutvalg. Et konstituert utvalg bestående av Hebe Kvernmo, Kari Indrekvam, Eivind Witsø og Anders Walløe har fremarbeidet forslag til vedtekter. De foreslåtte vedtekter slik de står i vedlegg til møteinnkalling vedtas enstemmig av GF. Følgende vedtatt: Norsk ortopedisk forenings  (Nof) forskningsfond Fondet er opprettet av GF i Nof i 2009 for å fremme ortopedisk forskning og fagutvikling i Norge. Tilskudd kan innvilges til søkere i form av stipendier til forskningsprosjekter og studiereiser etter foreningens satsningsområde i henhold til Nofs  strategiplan. Søknader rettes skriftlig til fondsstyret ved leder innen 31.8. og tildelingen skjer under  GF på høstkongressen samme år. Statutter for Nof forskningsfond Vedtatt på generalforsamling i Norsk ortopedisk forening den 23.10.2009.

§1 Nof forskningsfond er et fond til fremme av ortopedisk forskning og fagutvikling i Norge. Fondet  ble opprettet 23.10.2009 med formål å øke og utbre kunnskapene innenfor det ortopediske fagområdet samt fremme etterutdannelsen av ortopeder og sikre subspesialiseringen innen faget.

§2 Bidrag kan gis til lege som er spesialist i ortopedisk kirurgi eller under utdanning i ortopedisk kirurgi, eller grupper av samme, som medvirker til å fremme fondets formål i Norge. Nof forskningsfond har to stipendier til utdeling: 1 Nof stipend til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning. Stipendet ble opprettet i 1982,og er nå på kr. 75 000,-

2. Nof stipend for leger under utdanning til støtte til forskningsarbeid, formidling  av eget forskningsarbeid eller utdanning. Stipendet er på kr. 75 000,- Tildeling forplikter mottakeren til å avgi rapport med regnskap om midlenes anvendelse og eventuelt oppnådde resultater til styringsgruppen, samt for Nof reisestipend skrive en reiseskildring som publiseres i NOP ved reisens opphør. Tildelte midler som ikke er brukt innen den frist som er fastsatt eller at reiseskildring ikke er styringsgruppen i hende senest 3 mnd etter reisens opphør, faller tilbake til fondet. Fondets styre kan fremme forslag for Nofs generalforsamling om forbedringer av stipendstatuttene eller alternativ  utnyttelse av kapitalen.

§3 Fondets innvilges grunnkapital pålydende kr. 50.000 ved opprettelsen. Denne kan økes gjennom gaver og ved overføring av overskudd fra ortopediske arrangementer i Norge. Fondets avkastning tilføres fri kapital ifa. overføring av 2 x 75.000 fra moderforeningens konti som nyttes til de formål fondet til enhver tid skal tilgodese. Fondets midler - grunnkapital og evt. fri kapital - plasseres som innskudd på særvilkår i Nof's til enhver tid gjeldende forvatningsbank. I påvente av oppbygging av tilstrekkelig kapital til utbetaling av stipendier, utdeles den fri kapital ifa. stipendiene 2 x 75.000, mens resterende overføres i sin helhet til fondets konto. De administrative driftskostnader vil dekkes av Nof via egen post på foreningens budsjett.

§4 Fondets avkastning nyttes til formål som beskrevet i §§1 og 2. Midler som ikke nyttes det ene år, kan overføres til bruk i det påfølgende eller senere år.

§5 Generalforsamlingen i Nof er fondets høyeste organ. Generalforsamlingen velger medlemmene til fondets styringsgruppe. Medlemmene foreslås av valgkommiteen og følger Nofs valgår.

§6 Forskningsfondet forvaltes av en styringsgruppe på 5 medlemmer, en fra hvert av de 4 regionale helseforetakene, samt leder i Nof.Leder i Nof er til enhver tid leder i Forskningsfondet. Medlemmenes funksjonstid er 4 år med mulighet for gjenvelgelse for ytterligere én periode. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer og leder er tilstede. Lederen har dobbeltstemme. Ved stemmelikhet må saker utsettes og tas opp i nytt styringsgruppemøte. Ved styremedlems inhabilitet avgjøres saken uten deltagelse av dette medlem.

§7 Styringsgruppens oppgaver vil primært være: 1) Behandle søknader, foreta tildelinger og anvise utbetalinger til de to stipendiene. 2) Ta initiativ til fremme av forskningsfondets formål. 3) Planlegge forskningsfondets drift og arbeide for å øke kapitalen. 4) Sende ut årsberetning sammen med Nof s innkalling til generalforsamling, samt fremlegge revidert regnskap på generalforsamlingen.

§8 Fondet undergis kontroll og revisjon som foreskrevet i Lov om stiftelser. Administrative oppgaver for fondet, herunder regnskapsavleggelse ved hvert års utgang, ivaretas av Nofs revisor.

§9 Forskningsfondets styre lyser ut ledige midler (per dd 2 stipendier pålydende kroner 75.000) 1   gang i året – senest  31.05. Søknad i brevs form stiles til og sendes forskningsfondets styringsgruppe ved leder innen 31. august. Avslag kan ikke ankes, men ny søknad kan fremmes ved framtidig  utlysning. Større og langsiktige prosjekter kan tilgodeses flere ganger.

§10 Regler for endring av Forskningsfondets vedtekter følger Nofs vedtekter.

§11 Oppløsning av forskningsfondet følger Nofs vedtekter. Ved oppløsning skal tilstedeværede midler disponeres i henhold til fondets formål, jfr. §§ 1 og 7. Videre bifalles at stipendutvalget oppløses og nye medlemmer til Forskningsutvalget velges på årets GF.

25.2 Retningslinjer for anbudskonkurranser for proteser. Ove Furnes fremlegger forslag fra leddproteseregisterets styringsgruppe, vedtatt på deres møte 15.04.09. Forslaget vedtas enstemmig av GF. Følgende  vedtatt; Foretaket bør lage avtale på minst 2 og helst 3 veldokumenterte standardproteser slik at færrest mulig sykehus må skifte standardprotese. Skifte av standardprotese vil medføre begynnerproblemer (learning curve) for kirurger og annet personell, noe som gir dårlige resultater i en periode. Dessuten vil skifte av standardprotese vanligvis medføre betydelige uforutsette ekstrautgifter for sykehusene. Standardprotesene bør ha dokumentasjon på gode kliniske resultater med ca 10 års oppfølging. For produkter uten 10 års klinisk oppfølging kan 5 års RSA data (slitasje og migrasjon) godtas som surrogatendepunkt. Fagpersonellet som deltar i anbudsprosessen må ta stilling til om de synes dokumentasjonen på en protese også skal gjelde for plagiater av den aktuelle protesen. Leddregisteret mener at hvert produkt må framskaffe sin egen dokumentasjon. Erfaringen med flere såkalte kopi- eller synonymproteser har vært at disse var dårligere enn originalene. Highly crosslinked ser ut til å være bedre enn UHMWPE, spesielt i usementerte kopper, med oppfølging opp til ca 8 år. Keramikk-keramikk-artikulasjoner:  Hele artikulasjonene (liner og caput) må være fra samme keramikkprodusent. Totalproteser som er satt sammen av femur og acetabulum fra forskjellige systemer, er å oppfatte som en ny totalprotese med usikker dokumentasjon, selv om det taler i positiv retning dersom hver enkelt komponent, brukt i andre sammenhenger, har gitt  gode resultater. Udokumenterte proteser (eller nye kombinasjoner av kopp/stamme) bør ikke være standardproteser og de bør kun brukes som ledd i kliniske studier. 20% av protesene trenger ikke å omfattes av avtalen. Dette åpner for kliniske studier av  udokumenterte produkter.  Kommentar fra salen; Nye EUregler kan komme i konflikt med vedtaket. I følge møtedeltager sier nye EU-regler at kun et produkt/merke kan velges. GF vedtar videre  enstemmig at styringsgruppen har ansvar for å oppdatere ovennevnte retningslinjer til enhver tid, samt være rådgivende instans i saker som vedrører temaet.

25.3 Offentliggjøring av sykehusvise resultater fra Nasjonalt Register for Leddproteser. Styringsgruppen mener tiden ennå ikke er moden for offentliggjøring av sykehusvise resultater. Styringsgruppen i leddregisterets innstilling om at Nof foreløpig ikke publiserer sykehusvise resultater vedtas av GF mot 2 stemmer. Et enstemmig GF gir videre styret i Nof mandat til å arbeide videre med å se på om melding til leddregisteret skal bli en lovpålagt oppgave og/eller om DR Gfinansiering skal kobles til rapporterte proteseoperasjoner alternativt videredelegere oppgaven.

25.4 Godkjenning av Nasjonalt register for barnehoftelidelser. Ola Wiig redegjør for forslaget om oppretting av eget barnehofteregister. Registerets oppstart er planlagt til 01.01.10. Leddregisterets innstilling om at Nasjonalt register for barnehoftelidelser legges til Kompetansesenteret for leddproteser som et Nof-register  sammen med de andre registrene vedtas enstemmig.

25.5 Retningslinjer for kurs og kongressarrangement i regi av Nof eller Nofs faggrupper. Ketil Holen redegjør for forslaget som det står i innkalling til GF. Etter anmodning fra Lars Engebretsen, leses forslaget til retningslinjene opp for GF. Saken diskuteres. Det fremkommer støtte til forslaget, men det kommenteres også en del sider ved forslaget som må poengteres bedre. Det foreslås fra GF konkret at forslaget sendes på høringsrunde i faggruppene, og at forslaget kommer opp på ny ved neste års GF. Ved den etterfølgende avstemning fremkommer det tydelig splittelse i GF, og styret  trekker saken i sin nåværende form. Forslaget til retningslinjer vil i stedet bli sendt ut til høring i Nofs fagundergrupper og bli meldt inn som sak til neste års GF.

25.6 Nof vintermøte. Hebe Kvernmo redegjør for arbeid gjort i styringsgruppe satt ned etter vintermøte på Hafjell 2009. Saken diskuteres kort. Lars Engebretsen er kritisk til nye faste møter. Det poengteres fra styret at vintermøtet kun samler eksisterende arrangement under en felles paraply. Kirsten Lundgreen foreslår 2010 møte som prøvearrangement. GF godkjenner Vintermøte som et Nof arrangement i 2010. Følgende vedtas;

1. "Nof vintermøte" vedtas som et offisielt Nof-arrangement med de retningslinjer som er gitt over. Også andre faggrupper i Nof kan etter avtale med styret tilslutte seg vintermøtet på lik linje med faggrupper som er med per idag.

2. Nof subsidierer for vintermøtet i 2010 inntil 50 LIS med NOK 1000,- for deltagelse på et to-dagers Nof vintermøtearrangement.

3. Deltagende faggrupper sikres driftsinntekter som bortfaller ved at faggruppenes vintermøte i 2010 ikke lengre gir inntekter ved at hver av de deltagende faggrupper får utbetalt kroner 20.000  etterfølgende kurset gitt at man arrangerer et 2-dagers kurs.

4. Etterfølgende Nof vintermøte i 2010 må arrangementet evalueres av styringsgruppen og styret. Forslag til evt. Videre felles vintermøtearrangement må i så fall fremmes på ny for GF.

25.7 Opprettelse av et Nof kvinneforum. Nof leder Hebe Kvernmo redegjør for styrets forslag. Kari Indrekvam går mot forslaget, da hun bl.a. mener kvinner inkluderes best sammen med menn og ikke i en mannsekskluderende underforening, og at man heller må se på rekruttering av begge kjønn. Andre deltagere kommer også med motargumenter mot opprettelse av Nof Kvinneforum. Ved avstemning stemmer et stort flertall av GF mot styrets forslag. Forslag om opprettelse av et Nof kvinneforum vedtas ikke.

25.8 Kursserien i spesialistutdanningen.

Punktene 1-8 i kursserien som både styret og spesialitetskomiteen er enige i  får GFs enstemmige tilslutning. Følgende vedtas; 1. Basiskurs bruddbehandling (Voss, blir ortopedisk spesialkurs da det ikke lenger er obligatorisk for andre) 2. Avansert bruddbehandling (Oppdal) 3. Hånd, revma., overeks./ nakke (fot ut, kurset blir mindre overfylt) 4. Fot/ankel/amputasjoner og tilhørende hjelpemidler (nytt kurs) 5. Barn/tumor/tilhørende hjelpemidler (noe hjelpemidler ut, blir mindre  verfylt) 6. Leddskader/artroskopisk kirurgi 7. Implantat/protese/infeksjoner 8.  rygg(korsett)/nevrologi/ nevrokir Nof-styrets forslag om tillegg av et traumekurs (nødprosedyrer som ATLS kurs eller tilsvarende). Saken ble kort diskutert. Saken var også oppe til diskusjon under et eget symposium på selve høstmøtet. Øyvind Hagen la fram spesialitetskomiteens skepsis til enda et obligatorisk traumekurs. Flere i salen (bla Engebretsen/ Røise/Johansen/Furnes/Bøe) gikk imot spesialitetskomiteens syn. Nof styrets forslag om tillegg av ATLS kurs eller tilsvarende vedtas mot 10 stemmer.

25.9 Opprettelse av ”Past president”. Følgende vedtas enstemmig av GF; Posisjonen ”Past president” i Nof fra 2009 vedtas. Vedkommende kan møte på styremøter etter innkalling, men har ellers ikke oppgaver/ansvar i Nof-styret. ”Pastpresident”- posisjonen gjelder så lenge arvtageren innehar lederstillingen.

25.10 Statuttendringer som følge av punktene 25 og 26. Styret gis i mandat av GF å endre vedtektene jfr. de nye vedtak under årets GF 

Sak 26. Saker forelagt av medlemmer

26.1 Søknad fra Norsk forening for revmakirurgi om faggruppestatus i Nof. Søknaden er trukket.

26.2 Søknad om opprettelse av faggruppe for kne- og hoftekirurgi. Stephan Röhrl redegjorde

for forslaget. Lars Engebretsen ønsker navn endret til kne-/hofteprotese-kirurgi. Det ble fra salen ønsket/foreslått at faglig grenseoppgang mot skopiforeningen burde gjøres. Opprettelse av faggruppe for kne- og hoftekirurgi uten navneendring ble vedtatt mot 1 stemme.

26.3 Oppnevnelse av æresmedlem.

Styret fikk innsendt flere forslag på æresmedlem ogutvalgte blant disse forslagene Helge Rønningen. Forslaget ble godkjent ved akklamasjon. Nytt æresmedlem ble overrakt diplom og blomster av leder Hebe D Kvernmo.

Sak 27. Regnskap per 31.12.2008.

Regnskapet ble lest opp av møteleder, og godkjent av GF.

Sak 28. Budsjettforslag for 2009/2010. Budsjettet ble lagt fram av kasserer Ole E Gabrielsen. Budsjettforslaget ble godkjent av GF.

Sak 29. Tema Nof-symposiet høstmøtet 2010. NAF-leder Kirsten Lundgreen la frem forslag om  temaet ”Skopisk undersøkelse av hofteleddet”. Hun ble av andre GF-deltagere oppfordret til å utvide temaet til diagnostikk og behandling av hoftelidelser hos unge. GF godkjente at NAF får holde Nof-symposium 2010 med tema rundt undersøkelse av hofteleddet.

Sak 30. Valg. Følgende velges ved akklamasjon:

Styret 2009-2011:

Leder:

Ketil Holen, St.Olav

Nestleder:

Knut Fjeldsgaard, Haukeland

Kasserer:

Annette K.B.Wikerøy, Ullevål

Sekretær:

Torgeir Vestad, Stavanger

Redaktør:

Alexander Seldal, Stavanger

Web redaktør:

Ivar Rossvoll, St. Olav

Varamedlem:

Gunn Hulleberg, St. Olav

Spesialitetskomiteen:

Kirsten Fuhrmann (leder),

Martina Hansen

Ida Nergård Sletten, Ullevål

Alan Didriksen, UNN

Øystein Lian, Kristiansund

Anders Walløe, Ullevål

Kvalitetsutvalget:

Yngvar Krukhaug (leder),

Haukeland

Inger Opheim, Gjøvik

Tobias Franke, Bodø

Valgkomite:  Ketil Holen velges slik det er lovpålagt som styreleder .Videre gjenvelges Eivind Witsø

og Ludvig Fjeld Solheim

Forskningsutvalget:

Kari Indrekvam, Helse Vest

Eivind Witsø, Helse Midt

Hebe Kvernmo, Helse Sørøst

Gunnar Knudsen, Helse Nord

Samt leder av Nof

Revisorer:

Helge Rønningen og Harald Steen gjenvelges

Nasjonalt register for leddproteser:

Lars Nordsletten og Arild Aamodt går ut, og Stephan Röhrl og Otto Schnell Husby velges inn som nye representanter i styringsgruppen.

Nordic Artroplasty Register:

Ove Furnes og Leif Havelin gjenvelges.

Etterfølgende valg holdt avgåtte leder Hebe D Kvernmo en kort avskjedstale til GF og styret gjennom siste periode. Ny leder takket for GFs tillit og overrakte de 3 avgåtte medlemmene av styret Ole E Gabrielsen, Per Reidar Høiness og Hebe D Kvernmo gave på vegne av Nofs medlemmer.

Sak 31. Tid og sted for neste Generalforsamling.   Neste Generalforsamling bestemmes til uke 43 neste år.