2010 Årsmøte

Her følger referat fra Generalforsamling 2010

Årsmøte 2010  Referat fra generalforsamlingen i Norsk ortopedisk forening (Nof)

29. Oktober 2010 kl 13.00 Hotell Plaza, Oslo

Tilstede: Styret i Nof  (Norsk ortopedposts redaktør fraværende grunnet sykdom), samt 90 deltagere i salen ved møtets oppstart.

Saksliste :

Sak 1. Generalforsamlingen (GF) åpnes av leder Ketil Holen.

Sak 2. Anders Walløe velges som møtedirigent. Møtedirigent poengterer at alle rapporter er  vedlagt innkalling til GF som finnes i Norsk ortopedpost nr. 3.  Alle rapportører oppfordres til å fatte seg i korthet.

Sak 3. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 4. Utdeling av stipend:

Charnley stipendet ble utdelt av Kjell Thygesen og tildelt Ove Talsnes ved Sykehuset Innlandet, avdeling Elverum – med kroner 100.000,-. 

Smith & Nephew stipendet ble utdelt av Johan Dahlstrøm og tildelt Tarjei Vinje ved Haukeland sykehus med kroner 50.000,-. Statuttene til stipendet tilsier at halvparten av stipendet skal tildeles basalforskning. Det var i år ingen søknader til denne del  av stipendet.

 Nof stipend til støtte til forskningsarbeid,  formidling av eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning ble utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Kari Indrekvam og tildelt Christian Øie ved St.Olavs hospital med kroner 75.000,-.

Nof stipend for leger under utdanning til støtte til forskningsarbeid,  formidling av eget forskningsarbeid  eller utdanning ble utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Ketil Holen og tildelt Rakel S. Gudmundsdottir ved Haukeland sykehus med kroner 75.000,-.

Best Paper Award 2010 ble utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Ketil Holen og tildelt John Williksen ved Oslo universitetssykehus. Best LIS Paper Award ble utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Ketil Holen og tildelt Håvard Visnes ved Kysthospitalet Hagavik.

Artroskopiforeningens stipend ble utdelt av Odd Arve Lien og tildelt Stig Heir med kroner  10.000,-.

Sak 5. Årsberetning fra styret.

Leder Ketil Holen avla styrets rapport. Generalforsamlingen mintes medlemmer av foreningen som gikk bort siste år. Disse medlemmer er Georg Blikra, Tore Ottesen, Inger Schulstad og Erik Olaf Lie.

Sak 6. Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost. Utgikk grunnet sykdom.

Sak 7. Rapport fra Nofs webredaktør. Redaktør Ivar Rossvoll avla rapport.

Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutvalget. Leder Yngvar Krukhaug avla rapport. Krukhaug nevnte spesielt arbeidet med konsensus  rundt behandling av brudd i proximale humerus.

Sak 9. Rapport fra spesialitetskomiteen.  Leder Kirsten Fuhrmann fraværende grunnet sykdom. Anders Walløe avla rapport. Walløe informerte om brev mottatt fra helsedirektoratet vedrørende nytt obligatorisk kurs i sakkyndighetsarbeid for leger i spesialistutdanning. Kravet vil gjelde alle som søker godkjenning etter 21. mai 2011. Det kom spørsmål fra salen vedrørende hvilket arbeid og funksjon spesialitetskomiteen skal ha i fremtiden. Komiteen er selv usikker rundt sin fremtidige rolle.

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser.  Rapport fremlagt av leder Lars B. Engesæter.

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister. Rapport fremlagt av Knut Fjeldsgaard i leders fravær. Registeret mottar fom.2010 fast offentlig støtte. Det kom spørsmål fra salen om muligheter for elektroniske meldeskjema. Forsøksordning er i gang vedrørende dette i Bergen.

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt hoftebruddregister. Leder Lars B Engesæter avla rapport. God rapportering fra sykehusene. Det har vært en liten nedgang i registrering av reoperasjoner. Engesæter poengterte at alle reoperasjoner må rapporteres, samt at registrering av bruddtidspunkt er viktig.

Sak 13. Rapport fra Nasjonalt barnehofteregister. Leder Ola Wiig avla rapport

Sak 14. Rapport fra ACTA. Lars B Engesæter avla rapport. God økonomi til tross for gratis internett tilgang. Økende impactfaktor.  Lars Nordsletten er utnevnt til ny Co-editor fom. april 2010.

Sak 15. Rapport fra DR G-utvalget. Ingen rapport fremlagt.

Sak 16. Rapport fra Bone & Joint Decade-arbeidet i Norge. Ingen rapport fremlagt, men den er vedlagt innkallingen til Generalforsamlingen.

Sak 17. Rapport fra UEMS. Kari Indrekvam avla rapport.

Sak 18. Rapport fra seniorpolitisk utvalg. Ketil Holen avla rapport.

Sak 19. Rapport fra Faggruppe for ortopedisk traumatologi. Rapport ikke fremlagt, kun vist til NOP-en.

Sak 20. Rapport fra Norsk Artroskopiforening. Kirsten Lundgreen fremla rapport. Lundgreen informerte om artroskopikurs/ vintermøte på Kvitfjell i 2011.

Sak 21. Rapport fra Norsk Barneortopedisk forening. Ola Wiig fremla rapport. Wiig nevnte spesielt arbeidet med ny norsk lærebok i barneortopedi.

Sak 22. Rapport fra Norsk Fot - og Ankelkirurgisk forening. Andreas Hahn fremla rapport.

Sak 23. Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi. Yngvar Krukhaug fremla rapport. FESSH kongress skal arrangeres av foreningen 2011. Yngvar informerte videre om håndkurs på Ilsetra vinter 2011.

Sak 24. Rapport fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Cecilie Piene avla rapport. Piene informerte også om kommende kurs i skulder og albu kirurgi.

Sak 25. Rapport fra Norsk forening for hofte- og knekirurgi. Stephan Røhrl fremla rapport. Ekstra informasjon ble avgitt  etter sak 25. Elling Alvik  informerte om Norsk-Amerikansk ortopedisk forenings møte i Ålesund i august 2011.

Sak 26. Rapport fra Nofs forskningsutvalg. Ketil Holen fremla rapport.

Sak 27: Saker forelagt av styret:

27-1. Retningslinjer for kurs- og kongressarrangementer i regi av Nof eller Nofs faggrupper. De foreslåtte vedtekter slik de står i vedlegg til møteinnkalling vedtas enstemmig av GF. Følgende retningslinjer vedtas;

1. Alt arbeid skal skje innenfor Dnlf’s regler for kurs- og kongress-arrangementer, det være seg for arrangementer der det søkes om tellende timer, og arrangementer med deltagelse av industrien.

2. Alle slike arrangementer bør kontraktsfestes:   Det bør utarbeides en standard-kontakt som Nof og Nof’s faggrupper kan bruke rettet mot kongressbyrå og industri.

- I tilfeller der styret i Nof  eller i Nof’s faggrupper gir ansvaret som kongresspresident eller kursleder til en enkeltperson eller gruppe, det være seg i eller utenfor styret, bør det på forhånd utarbeides en kontrakt mellom styret og denne enkeltperson/ gruppe. Kontrakten for kurs- eller kongressarrangement som Nof eller Nof’s faggrupper inngår med kongressbyrå og/eller industri, gjøres for å sikre eierskapet, og dermed også de økonomiske rettigheter, til arrangementet.  Eventuelle spesielle arrangementsmessige forhold bør taes med i kontrakten, inkludert honorering av kongresspresident/ kursleder og komité.

3. Nof arrangerer ett årlig fag møte, Høstmøtet. Høstmøtet arrangeres hvert år på samme måte som tidligere, uten tellende timer pga. industriens tilstedeværelse.

4. Nof er ansvarlig arrangør av Nordisk Ortopedisk Forenings kongress når denne avholdes i Norge. Kongresspresident og kongresskomité utpekes av Nof, og disse honoreres etter avtale, jfr. pkt. 2.

5. Nof’s kongressbyrå vil kunne være behjelpelig ved alle kurs- og kongressarrangementer i Nof/Nof faggruppe regi. Honoreres etter avtalte takster.

6. Nof’s styre kan, på forespørsel fra faggruppene, tilby sin kompetanse når det gjelder slike arrangementer. Honorering etter avtale.

7. Faggrupper som ønsker å arrangere større internasjonale kongresser må ha kontraktsfestede avtaler med alle involverte parter, som sikrer en avvikling av arrangementet på en best mulig måte for faggruppen og for norsk ortopedi.

27-2. Retningslinjer for Høstmøtets Nof-symposium (åpningssymposium).  Generalforsamlingen bestemmer at styret i Nof selv kan bestemme disse retningslinjer. Det fremkommer ingen innvendinger mot dette.

27-3. Nedleggelse av Nof Vintermøte. Nofs leder Ketil Holen informerte. Oppslutningen om årets vintermøte var liten. Ingen nye faggrupper deltok på årets møte. Styret i Norsk Artroskopiforening har allerede besluttet å arrangere eget vintermøte neste år. GF vedtar at generalforsamlingsvedtak fra 2009 oppheves, og at Nof vintermøte derfor opphører.

27-4. Etablering av LIS-undergruppe. Under årets høstmøte ble det invitert til åpent møte om opprettelse av egen LIS-undergruppe i NOF. Under dette møte ble et interimsstyre nedsatt. Dette styret består av 5 LIS fra de ulike helseforetak. Disse 5 LIS er; Rakel S Gudmundsdottir, Bergen - Ante M Kalstad, Levanger- Geir Aa Hjorthaug, Oslo, Ullevål - Esten K Haanæs, Harstad - Håvard Visnes, Bergen. Interimsstyret vil fremarbeide statutter til neste års GF. GF gir sin tilslutning til dette arbeidet samt at arbeidet støttes med  kroner 25000,-.

27-5. Vedtektsendringer. Se sak

27.1 og sak 27.2

Sak 28. Saker forelagt av foreningens medlemmer:

28-1. Søknad om opprettelse av interessegruppe for osteoporose og beinhelse i Nof. Frede Frihagen fremla sak/ informasjon om interessegruppe for osteoporose. Forslag til interimsstyre er utarbeidet under årets høstmøte og ble fremlagt for Generalforsamlingen. Det foreslåtte interimsstyret fikk støtte hos generalforsamlingen til å arbeide videre med statutter for en slik gruppe frem mot neste års GF. De foreslåtte statutter vil bli lagt frem på Nofs GF i 2011 for endelig vedtak. Følgende personer er medlemmer av det nedsatte interimsstyre; Frede Frihagen OUS, Andy Larfred, Ringerike sykehus, Lars Hübschle, Sykehuset Buskerud, Drammen, Ragnhild Øydna Støen, OUS, Jan Erik Gjertsen, Haukeland sykehus.

Sak 29: Regnskap pr. 31.12.2009.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Annette K.B. Wikerøy. Regnskapet ble godkjent av GF.

Sak 30: Budsjettforslag 2010-

2011. Budsjettet ble lagt fram av kasserer Annette K.B. Wikerøy. Budsjettforslaget ble godkjent av GF.

Sak 31: Valg. Kirsten Fuhrmann har trukket seg som leder av spesialitetskomiteen grunnet sykdom. Nestleder i komiteen ønsker ikke å bli ny leder. Anders Walløe er blitt spurt av komiteen om å stille som ny leder. Walløe får enstemmig støtte av GF til å overta lederfunksjonen. Som nytt varamedlem velges Øystein Berg fra Kristiansand enstemmig av GF. Odd Inge Solem velges enstemmig inn som Helse Nords representant i Nasjonalt leddregister.

Sak 32: Forslag til tema for Nofsymposiet 2011.

Det kommer  kun et forslag til tema for Nofsymposium 2011. Dette kommer fra  artroskopiforeningens leder. Hun foreslår et tema omkring kneskader hos barn. Da  artroskoipforeningen nylig har hatt ansvar for Nof-symposium vil styret i Nof forsøke å innhente forslag også fra andre faggrupper før styret selv bestemmer neste års tema for Nof-symposiet.

Sak 33: Tid og sted for Nof Generalforsamling 2011. Neste Generalforsamling bestemmes til uke 43 neste år. Under årets Høstmøte er det kommet forslag om å flytte GF fra fredag ettermiddag til torsdag ettermiddag. Det fremkommer et splittet syn på dette fra GFs deltagere. Argumenter for å flytte GF er mellom annet å øke oppslutningen om årsmøtet. (det var ca. 35 medlemmer i salen under avslutningen av årets GF). Argumentene mot flytting er bekymring om liten oppslutning om et evt. fagprogram på fredag ettermiddag i høstmøteuken.

Sak 34: Eventuelt. Terje Terjesen tar opp problemstilling rundt barneortopedikurs og kombinasjon med kurs i ortopediske hjelpemidler/amputasjoner.  Det er vanskelig å få plass til alt dette fagstoff i et kurs. Det er tidligere bestemt at kurset skal endres/deles. Årets kurs i Trondheim har ikke tatt dette til etterretning. Anders Walløe vil ta med problemstillingen inn i spesialitetskomiteen. Komiteens medlem (Allan Didriksen) med kursansvar er ikke tilstede under årets GF.

Torgeir Vestad, referent