2011 Årsmøte

Her følger referat fra Generalforsamling 2011

Referat fra general-forsamlingen i Norsk ortopedisk forening (Nof)

27. oktober 2011 kl 15.00 Hotell Plaza, Oslo

Tilstede: Styret i Nof, samt omkring 90 deltagere i salen ved møtets oppstart.

SAKSLISTE:

Sak 1. Generalforsamlingen (GF) åpnes av leder Ketil Holen.

Sak 2. Anders Walløe velges som møtedirigent.

Sak 3. Innkalling og dagsor­den godkjennes. Møtedirigent poengterer at alle rapporter er vedlagt innkalling til generalfor­samlingen som finnes i Norsk ortopedpost (Nop) nr. 3. Alle rapportører oppfordres til å fatte seg i korthet, og kun henvise til Nop om ikke viktige tilføyelser eller presiseringer er nødvendig.

Sak 4. Utdeling av stipend:

Charnley stipendet ble utdelt av Thormod Dønnås og tildelt Knut Erik Mjåland ved Arendal syke­hus med kroner 100.000,-.

Smith & Nephew stipendet ble utdelt av Johan Dahlstrøm og til­delt Stephan Huhnstock ved Oslo universitetssykehus med kroner 50.000,-. Statuttene til stipendet tilsier at halvparten av stipendet skal tildeles basalforskning. Det var i år ingen søknader til denne del av stipendet.

Nof stipend til støtte til forskn­ingsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning ble utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Ketil Holen og tildelt Eivind Witsø ved St.Olavs hospital med kroner 50.000,-.

Nof stipend for leger under utdanning til støtte til forskn­ingsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller utdan­ning ble utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Ketil Holen og tildelt Mette Andersen ved Oslo Universitetssykehus med kroner 50.000,-.

Artroskopiforeningens stipend blir utdelt ved senere anledning da alle frie foredrag ennå ikke er avholdt.

Sak 5. Årsberetning fra styret. Leder Ketil Holen avla styrets rapport. Generalforsamlingen mintes medlemmer av forenin­gen som gikk bort siste år. Disse medlemmer er Milan Rait og Jan Øyvind Johansen.

Sak 6. Rapport fra NOP-redak­tøren. Redaktør Seldal viste til Norsk ortopedpost. Det blir ny redaktør i Nop fra nyttår. (velges senere under generalforsamlin­gen)

Sak 7. Rapport fra Nofs webredaktør. Redaktør Ivar Rossvoll viste til Nop. Rossvoll informerte om at hjemmesidene får ny teknisk plattform etter årets høstmøte. Dette vil øke kvaliteten på hjemmesidene ytterligere.

Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutval­get. Ingen rapport fremlagt.

Sak 9. Rapport fra spesialitet­skomiteen. Leder Anders Walløe avla raport. Det har vært mange nye godkjente ortopediske spesialister det siste år. Dette henger sannsynligvis mye sam­men med at mange har ventet på nye spesialitetsregler før de har søkt om sin godkjenning. Helsedirektoratet har overtatt godkjenning av nye spesialister fra 01.10.2011. Spesialitet­skomiteen er fremdeles involvert i vurderingen av søknadene på oppdrag fra helsedirektoratet. Et par sykehus er under vurdering med tanke på status som utdan­ningsinstitusjon. Et sykehus er i fare for å miste sin rett til utdan­ningsinstitusjon innen ortopedi.

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser. Leder Lars B. Engesæter viste til Nop.

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister. Rapport fremlagt av Lars Engebretsen. Engebretsen informerte om at alle sykehus som rapporterer inn til registeret vil motta rapporter to ganger årlig.

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt hoftebruddregister. Lars B. Engesæter viste til Nop.

Sak 13. Rapport fra Nasjonalt barnehofteregister. Leder Ola Wiig avla rapport. Wiig viste til Nop. Registeret skal utvides til også å gjelde skopiske undersøkelser av hofteledd samt osteotomier rundt hofteledd hos barn.

Det ble reist spørsmål fra salen vedrørende aktualitet av å øke alder for pasienter som skal meldes til registeret.”Hva skjer med barna videre”. Wiig svarer at dataene som allerede innsam­les med dagens ordning vil gi mulighet til å følge barna videre. Ellers informerte Ove Furnes om at det arbeides generelt med elektronisk innsamling av data. Finansieringen av våre registre er også sikret med egne bevilg­ninger.

Sak 14. Rapport fra ACTA. Lars B Engesæter viste til Nop. ACTA har fremdeles god økonomi til tross for fri nettilgang.

Sak 15. Rapport fra DRG-utval­get. Ingen rapport fremlagt.

Sak 16. Rapport fra Bone & Joint Decade-arbeidet i Norge. Det ble vist til Nop. Ketil Holen informerte om at arbeidet er utvidet til nye 10 år med fokus på trafikkskader.

Sak 17. Rapport fra UEMS. Kari Indrekvam viste til Nop. Hun poengterte viktigheten av arbeid rundt kvalitetssikring av nye ortopedkandidater. Hun opp­fordret Nof til å be legeforenin­gen om at UEMS fikk ny delegat, helst leder eller nestleder i spesialitetskomiteen. Legefore­ningen ønsker ikke ordning med CME poeng.

Sak 18. Rapport fra senior­politisk utvalg. Ketil Holen avla rapport. Det har vært vanskelig å etablere kontakt med Helse og Omsorgsdepartementet i utval­gets arbeid. Utvalget har blitt bedt om å kontakte Spekter for videre samarbeid, noe utvalget ikke finner tilfredsstillende.

Sak 19. Rapport fra Faggruppe for ortopedisk traumatologi. Olav Røise viste til Nop.

Sak 20. Rapport fra Norsk Ar­troskopiforening. Odd Arve Lien viste til Nop.

Sak 21. Rapport fra Norsk Barneortopedisk forening. Ola Wiig fremla rapport. Wiig nevnte spesielt arbeidet med ny norsk lærebok i barneortopedi. Wiig etterlyste pengestøtte fra Nof. Leder Holen informerte om at støtte til fagundergrupper kun utbetales etter søknad. Søknad må sendes innen 31. desember det år en har symposium på høstmøtet.

Sak 22. Rapport fra Norsk Fot - og Ankelkirurgisk forening. Andreas Hahn viste til Nop, samt informerte om at foreningen ar­beider for utvidet samarbeid og felles kurs med andre nordiske land. Jakup Midtjord er valgt til ny leder.

Sak 23. Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi. Hebe Kvernmo informerte kort om arrangeringen av FESH 2011, samt inviterte alle interesserte til håndkurs på Ilsetra vinter 2012.

Sak 24. Rapport fra Norsk foren­ing for skulder- og albuekirurgi. Rapport ikke fremlagt. Rapport er vedlagt Nop.

Sak 25. Rapport fra Norsk foren­ing for hofte- og knekirurgi. Det ble vist til Nop.

Sak 26. Rapport fra Nofs forskn­ingsutvalg. Det ble vist til Nop.

Sak 27. Saker forelagt av styret:

27-1. Nye regler for spesialistut­danningen (Ketil Holen overtok som møtedirigent under denne sak).

Forslag til nye regler har vært til høring i Nof sitt styre, underfore­ningene og hos kursarrangørene. Det har kun kommet to svar og ingen kritiske.

Anders Walløe gikk kort gjennom hovedpunktene i forslaget før det ble åpnet for innspill fra salen. Det er et tak på kurstimer på 270. Amputasjoner er med i de nye operasjonslister.

Følgende er hovedpunkter fra diskusjon rundt de nye kurskrav;

På spørsmål fra salen ble det opplyst at en kursdag tilsvarer 8 kurstimer.

Lars Engebretsen stilte spørsmål om kursopplegget var for omfat­tende. Spesielt for kandidater som forsker eller tar doktorgrad kan kursmengden bli stor.

Torstein Husby ønsket hånd/ reumakurs utvidet til 1 uke. Fra salen ble det satt søkelys på problemet med å komme med på kurs tidlig i utdanningen.

Anders Walløe kommenterte at det i dag ikke lenger er venteliste på de mest basale ortopedi-kurs. Videre ønsker spesialitetskomiteen å være tilstede som observatør på så mange kurs som mulig for å vurdere kvalitet på kursene. Det vurderes også i komiteen om enkelte kurs kan utsettes til etter grunnutdanning.

Harald Russwurm stilte spørsmål om hele reumakirurgien skulle legges sammen med håndkurset. Kari Eikvar svarte at reumakir­urgien er et fag i stor endring. Foreløpig er hele reumakirurgien lagt sammen med håndkurs. De ulike kurskomiteer ble oppfordret til internt å snakke sammen for å se om det er naturlig med annen fordeling av de reumakirurgiske temaer.

Det ble fra salen stilt spørsmål vedrørende hva som i de nye regler regnes som institusjon. Walløe svarte at spesialitet­skomiteen forholder seg til sykehus som egne enheter og ikke helseforetak.

Lars Ketil Aas poengterte at det er et tak på antall kurstimer og at disse timer må fordeles på en fornuftig måte uten at enkelte deler at ortopedien forfordeles. Han påpekte at det har vært et misforhold mellom kurskrav innen håndkirurgi sett i forhold til krav for fotkirurgi.

På spørsmål fra salen ble det svart at 2012 kursene går som planlagt uansett nye regler.

Følgende er hovedpunkter fra diskusjon rundt forslag til nye operasjonslister;

Anders Walløe innledet diskus­jon med å si at å få tilstrekkelig antall akutt inngrep ikke er et problem for de fleste spesialitets- kandidater. Utfordringen ligger i å få tilstrekkelig antall elektive inngrep. Derfor er kravet til ar­beid i avdeling med utstrakt frak­turbehandling tatt vekk. De nye regler om arbeid ved 2 sykehus har ikke tilbakevirkende kraft og vil ikke gjelde de som allerede er begynt i utdanningsstilling. Det vurderes i spesialitetskomiteen om ikke også operasjonsassistanse skal være tellende innen enkelte områder.

Lars Engebretsen minnet om at andre land ikke har krav til defin-erte kirurgiske inngrep i sine spesialitetsregler. Han poengterte at prinsippet og ikke detaljene om hvilke inngrep er det viktige. Olav Røise ønsker mer fokus og krav om ekstern fiksasjon i bruddbehandling. God vaktkom­petanse og primær stabilisering er det viktig. Olav Røise ønsker ikke reduksjon i antall akutt inngrep, og mener en heller bør se på om ikke assistanse i enkelte spesialiserte elektive inngrep (kneproteser nevnt som eksempel) bør være tilstrekkelig. Volum innen akuttbehandling er viktig. Røise avsluttet med å si at det viktigste er kompetanse om behandlingsmuligheter, ikke nødvendigvis kompetanse til selv å gjøre det.

Trygve Søvik mente at det i kravet til amputasjoner var viktig å skille mellom enkle små amputasjoner og større, mer kompliserte.

Anders Walløe oppsummerte diskusjonen. Det kom under diskusjonene ikke frem store innvendinger mot forslag til de nye reglene fra salen eller fra styret i Nof. Momentene som kom frem vil bli tatt med inn i det videre arbeid med spesialitetsreglene.

Spesialitetskomiteens forslag til nye krav til spesialistutdannelsen i ortopedi slik de står i vedlegg til møteinnkalling vedtas enstem­mig av Generalforsamlingen.

Følgende forslag vedtas;

1. 6 års tjeneste i ortopedisk kirurgi.

Tjenesten må utføres ved mini­mum to ulike utdanningsinstitusjoner i ortopedisk kirurgi, hvorav minst én må være definert som akademisk utdanningsinsti­tusjon (*). Lengden på sistnevnte tjeneste må være minimum 18 måneder. Vurdering vedrørende hvilke utdanningsinstitusjoner som kan defineres som akad­emiske utdanningsinstitusjoner er en kontinuerlig prosess der beslutning revideres årlig.

Inntil 1 år kan erstattes av: a) forskningstjeneste eller b) tjeneste i relevante spesial­iteter eller c) tjeneste i helseadministrativ/ samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

Merknad til punkt a): Målene med forskning i spesialistutdan­ningen er at legen har kom­petanse til:

• Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenska­pelige artikler i eget arbeid

• Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring)

• Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskape­lige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten

• Å formidle forskningsresul­tater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutning­stakere og allmennheten på egnet måte.  

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskning­stjenesten er oppfylt. Det gjøres følgende presiseringer:

1. Nordisk medisinsk doktor­grad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år

2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes indivi­duelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurder­ing (peer review) eller er ved­lagt søknaden for vurdering. Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og for­tolkning av forskningsresul­tater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.

3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tell­ende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2. Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år

4. Merknad til pkt. 1.b. Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilit­ering, generell kirurgi inkl. de kirurgiske grenspesialiteter, nevrokirurgi, nevrologi, plastik­kirurgi, radiologi, revmatologi.

Søknad skal vedlegges skjema med oversikt over utførte operasjoner. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslister.

Kursutdanning: 270 timer, hvorav 248 timer obligatoriske kurs:

1) Pre- per- og postoperativ behandling og intensivmedisin, ca 12 timer

2) Basiskurs i brudd- og skade­behandling (Vossa-kurset), ca 30 timer

3) Håndkirurgi. Revmakirurgi. Ca 24 timer

4) Fotkirurgi. Amputasjoner og ortopediske hjelpemidler. Ca 24 timer

5) Leddskader og artroskopisk kirurgi. Bløtdelsskader. Ca 30 timer

6) Barneortopedi inkludert bar­netraumatologi. Tumorkirurgi. Ca 24 timer

7) Implantatlære og proteseki­rurgi. Ortopediske infeksjoner. Ca 30 timer

8) Ryggkirurgi. Nevrotrauma. Ca 24 timer

9) Avansert skadebehandling (Oppdal-kurset). Ca 30 timer

10) Advanced trauma life support (ATLS). Ca 20 timer

For å oppfylle kravet om minimum 270 timer, skal det suppleres med minimum 22 timer valgfrie kurs som må være godkjent av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse, samt gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

*Følgende kriterier må være oppfylt for at en institusjon skal kunne defineres som en akad­emisk utdanningsinstitusjon:

(I det følgende har vi bare kopi­ert nåværende bestemmelser fra dokumentet ”Krav til utdan­ningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger” forfattet av Den norske lægeforening 24. mai 2005. Selv om grup­peføringen faller bort vil vi an­befale at kravene til avdelingene blir uforandret)

3.2 Krav til utdanningsinstitu­sjoner i gruppe I for gruppeførte spesialiteter og tilsvarende institusjoner for spesialiteter uten gruppeføring.

Gruppe I-institusjon eller tilsvarende utdanningsinsti­tusjon må alltid oppfylle de generelle kravene (punkt 3.1) til å være godkjent utdanningsin­stitusjon (av varierende lengde og med definerte erfaringsområder). I tillegg må spesifikke krav i forskningsrelatert virksom­het oppfylles:

3.2.1 Utdanningsinstitusjonens struktur

3.2.1.1 Legestaben må i regelen inkludere minst tre overordnede leger med spesialistgodkjen­ning i vedkommende spesialitet. Unntak for dette kan gis for enkelte mindre spesialiteter og grenspesialiteter.

3.2.1.2 Utdanningsinstitusjonen må som hovedregel ha minst to overleger med doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig kom­petanse, men også avdelingens samlede, aktuelle akademiske miljø må vektlegges. Ved enkelte utdanningsinstitusjoner kan det også trekkes inn i vurderingen at annet personell uten medisinsk grunnutdanning, men med dok­torgrad/ tilsvarende vitenskape­lig kompetanse, deltar i utvikling av forskningsdelen av spesial­istutdanningen. Tett samarbeid med akademisk miljø innen sykehuset eller universitetet kan også vektlegges.

Også sykehusets totale akademiske miljø må trekkes inn i vurderingen. Kravene kan modifiseres og tilpasses små fag og grenspesialiteter.

3.2.1.3 Det bør etableres fordypningsstilling(er) der minst 50 % av tiden skal benyttes til forskning/fagutvikling. Leger som ansettes i slik stilling skal ha/få hjelp til å utforme et for­sknings/fagutviklingsprosjekt.

3.2.2 Forskning

3.2.2.1 Forskning skal være en integrert del av virksomheten ved utdanningsinstitusjoner i gruppe I eller tilsvarende utdannings-institusjon.

3.2.2.2 Pågående forskningsak­tivitet skal dokumenteres. Antall publikasjoner per år i referee-baserte tidsskrifter skal være med i vurderingen.

3.2.2.3 Det forutsettes beskrevet hvordan legene under spesiali­sering får skolering i vitenska­psteori, forskningsmetodikk og –etikk.

3.2.2.4 Det skal legges til rette for at leger under spesialisering deltar i forskningsprosjekter og aktivt stimuleres til vitenskapelig virksomhet.

I bedømmelsen av en potensiell gruppe I-utdanningsinstitusjon eller tilsvarende utdanningsinstitusjon, må de anførte kravene vurderes på lik linje med kravene til bredde i pasientsammenset­ningen og i erfaringsområder.

Også sykehusets totale akademiske miljø må trekkes inn i vurderingen. Kravene kan modifiseres og tilpasses små fag og grenspesialiteter.

Klassifiseringen som gruppe I-institusjon eller tilvarende utdanningsinstitusjon er ikke en statisk ordning, men skal vurderes jevnlig ut fra de årlige skriftlige rapportene og besøk fra spesialitetskomiteen.

3.3 Krav til innhold og doku­mentasjon av tjeneste for lege under spesialisering ved gruppe I-institusjon eller tilsvarende institusjon for spesialiteter uten gruppeføring

Nedenfor er angitt de krav som må stilles til leger under spesialisering og deres tjeneste ved gruppe I-institusjon og tilsvarende institusjon for spesi­aliteter uten gruppeføring:

3.3.1 Tjenesten skal minst være av 18 måneders varighet (med unntak for en del spesialiteter nevnt i punkt 2).

3.3.2 Lege under spesialiser­ing skal delta aktivt i forskn­ingsprosjekter/fagutvikling/ kvalitetssikring.

3.3.3 I tillegg til vanlig attest for tjenesten og innholdet i den, må den overlege som er tillagt attestasjonsmyndighet, attestere hvilke prosjekter legen under spesialisering har deltatt i.

3.3.4 Alle leger under sp­esialisering må få nødvendig kunnskap om vitenskapsteori, -metodikk og -etikk slik at de selvstendig kan vurdere og ta i bruk resultater fra vitenskapelige artikler i sitt kliniske arbeid. Den overlege som er tillagt attestasjonsmyndighet, må beskrive og attestere hvilken opplæring som er gitt i dette.

3.3.5 Også i de spesialitetene der det ikke er gruppe I-institusjoner og krav om gruppe I-tjeneste, anbefales det krav om attestas­jon for deltakelse i forskning­sarbeid (kfr. punkt 3.3.2) og opplæring i vitenskapsteori, -metodikk og–etikk.

 

27-2: Etablering av LIS-under­gruppe i Nof

Ante Matti Kalstad(leder av interimstyret i LIOS grup­pen) gikk gjennom forslag til statutter for Leger i Ortopedisk Spesialisering(LIOS).

De framlagte statutter vedtas enstemmig av generalforsam­lingen. Generalforsamlingen godkjenner enstemmig at det opprettes en egen LIOS-under­gruppe i Nof, med eget styre og overnevnte statutter. Styret skal bestå av 5 personer, hvor leder har møterett i Nofs hovedstyre. Nof bevilger kr. 50000 i årlig støtte til drift av foreningen.

Følgende statutter vedtas;

Statutter for Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS)

1. Leger i Ortopedisk Spesiali­sering (LIOS) er en under­gruppe av Norsk ortopedisk forening (Nof )

2. Oppgaver:

• fremme kontakt mellom leger i ortopedisk spesi­alisering i Norge

• fremme vitenskapelig kommunikasjon mellom medlemmene

• delta i utviklingen/ målsetningen for spesialistutdanningen (LIOS representeres i spesialistkomiteen med et styremedlem)

• Fremme leger i ortopedisk spesialiserings inter­esser i norsk ortopedisk forening

• Styreleder i LIOS repre­senterer foreningen i Nofs styre

• etablere internas­jonal kontakt mellom tilsvarende foreninger i andre land

3. Virksomhetsår

• samfaller med ortopedisk høstmøte

• LIOS bruker samme revi­sor som Nof

4. Medlemskap

• LIOS inkluderer leger i Norsk Ortopedisk Forening og leger inntil to år etter fullført norsk spesialisering

5. Foreningsmøte

• foreningens generalsam­ling samfaller med Nof høstmøte

• generalforsamlingen annonseres i Nof posten

• på generalforsamling vel­ges nytt styre annenhvert år

• generalforsamling ledes av styreleder

• styrets sekretær fører møteprotokoll

• styrets kasserer legger fram årsregnskap

• ekstra generalforsamling kan innkalles dersom styret finner det nødv­endig eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig begjærer dette - denne skal da holdes innen 6 uker og innkallelse sendes skriftlig senest 4 uker før møtet

6. Styret

• består av 5 medlemmer samt et varamedlem

• består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og spesialistkomitémedlem

6. Finansiering

• LIOS finansieres gjennom Nof

27-3: Endring i styrets sammensetning

Følgende endring vedtas enstem­mig av Generalforsamlingen;

Styret i Norsk ortopedisk foren­ing utvides fra 01.01.12 til 7 personer, hvor den 7. personen til enhver tid er leder i LIS-grup­pen. Lederen i LIS-gruppen har inntil videre observatør-status i Nof-styret, uten stemmerett. Ordningen skal vurderes etter ett år.

27-4: Vedtektsendringer

Følgende vedtak gjøres enstem­mig av Generalforsamlingen;

Styret korrigerer vedtektene etterfølgende generalforsamlin­gen tilsvarende de vedtak som blir gjort, og sender disse inn til Legeforeningen for justering av foreningens vedtekter.

Sak 28. Saker forelagt av foreningens medlemmer

28-1: Etablering av Nof Interessegruppe for osteoporose og benhelse

Forslaget om å etablere en inter-essegruppe for osteoporose og benhelse støttes. Statuttene aksepteres av enstemmig general-forsamling og gruppen etableres som en egen faggruppe i Nof.

Følgende statutter vedtas;

Lover for "Faggruppe for osteoporose og benhelse"

§1 Foreningens navn er: Ortopedisk faggruppe for oste­oporose og benhelse, kortform: Osteoporosegruppen. Engelsk navn er "Norwegian Orthopaedic working group for Osteoporosis and bone health". Foreningen er en faggruppe i Norsk ortopedisk forening.

§2 Foreningens målsetning er:

a) Å øke kunnskapen om diagnostikk og behandling av osteoporose hos faggruppens medlemmer og i det ortope­diske miljøet.

b) Å koordinere og støtte forskningsaktivitet i Norge relatert til osteoporose.

c) Å yte støtte til Norsk ortopedisk forening i oste­oporosespørsmål.

d) Å ivareta kontakt med det nasjonale og internasjonale miljøet som er interessert i osteoporose.

§3 Som medlemmer kan opptas godkjente spesialister, og leger som er i utdannelsesstillinger, i ortopedisk kirurgi. Andre leger som har vesentlig arbeidsvirk­somhet innen forskning på, diagnostikk og behandling av osteoporose kan også opptas. Andre helsepersonell med spesiell interesse for osteoporose kan også være medlem av foreningen.

Søknad om opptagelse som medlem sendes til, og god­kjennes, av styret. Styret fremlegger søknaden på første tilgjengelige generalforsamling dersom det er usikkert om søk­eren bør opptas som medlem. Generalforsamlingen avgjør med simpelt flertall om søkeren skal opptas. Som æresmedlem kan velges en person som har gjort en særlig innsats innen fagfeltet. Forslag må være sendt styret senest seks uker før generalforsamlingen. Styret legger frem forslaget på generalforsamlingen med en anbefaling om dette støttes eller ikke. Generalfor­samlingen avgjør saken med simpelt flertall.

§4 Foreningens styrke består av leder, nestleder, sekretær/ kasserer og to styremedlemmer. Styret velges av Generalfor­samlingen for to år av gangen. Generalforsamlingen oppnevner en valgkomité på to medlemmer, som overfor generalforsamlingen

avgir forslag til medlemmer til styret og eventuelt andre verv. Leder har signaturrett.

§5 Generalforsamling holdes etter vedtak på foregående generalforsamling. Møtet, med foreløpig program, kunngjøres minst 4 uker før møtet. Saker som ett eller flere medlemmer ønsker forelagt generalforsam­lingen, skal sendes til forenin­gens sekretær og være denne i hende senest seks uker før møtet. Saker som kommer opp på generalforsamlingen kan behandles dersom det ikke er protest mot det. Dette gjelder ikke lovendringssaker.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret eller hvis halvparten av medlemmene krever det.

§6 Forslag til lovendringer og andre viktige saker må være kunngjort for medlemmene fire uker før årsmøtet.

§7 Foreningens utgifter dekkes ved medlemskontingent som betales forskuddsvis. Medlem­skontingent fastsettes av gener­alforsamlingen på årsmøtet.

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent etter purring de siste to år strykes som medlem­mer.

§8 Oppløsning av foreningen må vedtas ved 2/3 flertall på to på hverandre følgende general- forsamlinger. Eventuelt gjenstående midler ved oppløsning til­faller Norsk ortopedisk forening.

§9 Forandringer av disse lover krever 2/3 flertall ved generalfor­samlingen.

Frede Frihagen

Leder

Ragnhild Øydna Støen

Styremedlem

28-2. Vedtektsendringer som følge av punkt 28-1.

Følgende vedtak gjøres enstem­mig av Generalforsamlingen;

Styret korrigerer vedtektene etterfølgende generalforsamlin­gen tilsvarende de vedtak som blir gjort, og sender disse til Legeforeningen for justering av foreningens vedtekter.

Sak 29. Regnskap pr. 31.12.2010

Regnskapet for 2010 ble gjen­nomgått av kasserer Annette Wikerøy og det ble også her vist til Nop. Det var et underskudd på 51 822. Inntektene i 2010 var noe redusert av flere grunner; det var lavere annonseinntekter til Nop. Pga ny beregningskontingent for fordeling av kontingentmidler fra Dnlf, ble Nof tildelt lavere over­føring i 2010 enn tidligere år. Mer av fortjenesten for høstmøtet betales ut til våre medlem­mer i form av subsidiering av

 

underforeningene, stipend, best paper award, styrehonorar og subsidiering av ortopedmidda­gen. Plaza har økt prisene sine og utgiftene har også økt på andre områder; vi har blant annet fått 30 000 mer i kontingent i året til Acta.

Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 30. Budsjett-forslag 2011-2012.

Budsjettforslag ble lagt fram av kasserer. I tillegg til reduserte inntekter og økte utgifter i regnskapet 2010 vil det i 2012 tilkomme kroner 50 000,- i utgifter til LIS-foreningen samt sannsynligvis kroner 20 000,- til ny underforening. Plaza øker prisene jevnt. Det ble vedtatt økning av dagspass med 200 kroner og 3-dagerspass til høstmøtet med 300 kroner samt prisøkning på ortopedmiddagen. Budsjettforslag ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 31. Valg

Følgende velges ved akklamasjon:

Styret 2012-2014

Leder: Knut Fjeldsgaard, Haukeland

Nestleder: Jon Olav Drogset, St.Olav

Kasserer: Annette K.B.Wikerøy, Ahus

Sekretær: Torgeir Vestad, Stavanger

Redaktør: Terje Vagstad, Ålesund

Web redaktør: Ivar Rossvoll, St.Olav

Varamedlem: Gunn Hulleberg, St.Olav

Spesialitetskomiteen:

Anders Walløe velges som leder. Walløe orienterte før avstemning om at han snarlig blir pensjonist. Resten av komiteen gjenvelges.

Kvalitetsutvalget:

Utvalget styrkes med ett medlem. DRG utvalget vedtas nedlagt. Oppgaver overtas av det styrkede kvalitetsutvalg:

Tobias Franke(leder)

Lars Gunnar Johnsen

Rainer Gunter Knobloch

Inger Opheim

Leddregisteret:

Svenningsen ble gjenvalgt

Oppnevnelse av æremedlem.

Styret har mottatt flere forslag på æresmedlem og utvalgte blant disse forslagene Terje Terjesen og Knut Strømsø. Terjesen ble overrakt diplom og blomster av leder Ketil Holen. Strømsø var ikke tilstede under generalfor­samlingen.

Sak 32. Forslag til tema for Nof-symposiet 2012.

Det er kommet et forslag fra Sven Young til neste års Nof-symposium. Forslaget har tittel ”Aspekter ved internasjonal ortopedi spesielt med tanke på den 3. verden”.

Styret ønsker også andre forslag velkommen, og ber om at disse

sendes styret innen utgangen av året.

Sak 33. Tid og sted for Nof Generalforsamling 2012.

En håndsopprekking viser at flertallet av de tilstedeværende ønsker at neste års general­forsamling skal avholdes på torsdag fremfor fredag i høstmø­teuken. Neste generalforsamling blir derfor torsdag ettermiddag i uke 43, 2012.

Etterfølgende generalforsamling holdt avgåtte leder Ketil Holen en kort avskjedstale til general­forsamlingen og styret gjennom siste periode. Ny leder takket for generalforsamlingens tillit og overrakte de 2 avgåtte medlem­mer av styret Ketil Holen og Alexander Seldal gave på vegne av Nofs medlemmer.

Torgeir Vestad, referent