2012 Årsmøte

Her følger referat fra Generalforsamlin 2012

Referat fra generalforsamlingen i Nof

25. Oktober 2012, kl. 15-17.00 Hotel Plaza, Oslo

Tilstede: Styret i Nof samt 75 deltakere ved møtets oppstart

Torgeir Vestad, referent

Sak 1. Generalforsamlingen (GF) åpnes av leder Knut Fjeldsgaard. Generalforsamlingen mintes medlemmer av foreningen som gikk bort siste år. Disse er Kirsten Fuhrmann, Bjarne Halleraker og Ulf Slungaard.

Sak 2. Anders Walløe velges som møtedirigent.

Sak 3. Innkalling og dagsor­den godkjennes. Møtedirigent poengterer at alle rapporter er vedlagt innkalling til generalfor­samlingen som finnes i Norsk ortopedpost (Nop) nr.3.

Sak 4. Utdeling av stipend:

Charnley stipendet ble utdelt av Thormod Dønnås og Anders Sunndal og tildelt Bernhard Flatøy ved Oslo universitetssyke­hus med kroner 100.000,-. Vin­nerprosjektet har tittel; «Vitamin E stabilisert HLXPE: RSA måling av slitasje og migrasjon»

Smith & Nephew stipendet ble utdelt av Johan Dahlstrøm og til­delt Geir Åsmund Hjorthaug samt Are Haukåen Stødle, begge ved Oslo universitetssykehus med kroner 50.000,- hver. Hjorthaugs prosjekt har tittel; «Effects of bone resorption inhibition and bone formation stimulation on bone and tendon-to-bone heal­ing: – Experimental studies of fracture healing and tendon-to-bone healing in the rat.» Stødles prosjekt har tittel; «Arthrodesis versus extra-artic­ular bridge plating of the first tarsometatarsal joint after acute Lisfranc injury. A prospective randomized study.»

Heareus medical stipendet ble utdelt av i.A. Antonis Kontekakis og tildelt Joachim Horn med kroner 50000,- Horns prosjekt har tittel; «Radiostereometrisk analyse av ulike metoder for he­miepifysiodese – en kontrollert og randomisert undersøkelse»

Leder av Nof informerte om at offentliggjøring og utdeling av de to Nof stipender er flyttet til ortopedmiddagen under årets høstmøte.

Under ortopedmiddagen ble Nof stipend til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Knut Fjeldsgaard og tildelt Christian Sætersdal ved Haukeland syke­hus for sitt prosjekt «Langtidsresultater av klumpfotbehandling i Norge før innføring av Ponseti-metoden», med kroner 50.000,-. Videre ble under samme tilstelning Nof stipend for leger under utdanning til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning utdelt av Nofs forskn­ingsutvalg ved Knut Fjeldsgaard og tildelt Cathrine Aga ved Oslo Universitetssykehus for sitt prosjekt; «Anatomic double bundle anterior cruciate ligament reconstruction in the knee», med kroner 50.000,-.

Sak 5. Årsberetning fra styret. Leder Knut Fjeldsgaard avla styrets rapport.

Sak 6. Rapport fra NOP-redak­tøren. Redaktør Terje Vagstad viste til Norsk ortopedpost. Medlemmene ble sterkt opp­fordret til å bidra med redaks­jonelt stoff til NOP-en. Fagunder­gruppene ble også minnet på at bidrag til Nop-en er obligatorisk for å få årlig økonomisk støtte fra Nof.

Sak 7. Rapport fra Nofs webredaktør. Redaktør Ivar Rossvoll viste til Nop. Rossvoll informerte om at hjemmesidene har fått ny teknisk plattform. Medlemmene ble oppfordret til å følge vedtatt mal for innsending av abstrakter til Høstmøtet. Fra salen ble det savnet egen lenke til alle Nofs fagundergrupper. Fagundergrup­pene som ønsker slik lenke kan ta kontakt med Rossvoll så vil dette bli ordnet.

Sak 8. Rapport fra Kvalitetsutval­get. Tobias Franke avla rapport. Skriftlig rapport er ikke avlagt. Aktiviteten i utvalget har vært liten. Utvalget savner klarere mandat og oppgaver fra styret i Nof. Witsø etterlyser det tidligere DRG utvalgets rolle. Han mener å huske at utvalgets oppgaver ble lagt inn i kvalitetsutvalget i forbindelse med nedleggingen av DRG utvalget under fjorårets generalforsamling. Styret i Nof vil klarere dette med leder i Kvalitetsutvalget.

Sak 9. Rapport fra spesialitet­skomiteen. Leder Anders Walløe avla rapport. Walløe viste til fullstendig rapport i Nop-en. Det er godkjent 30 nye spesialister det siste året, alle etter norsk ordning. 2 sykehus er i fare for å miste sin rett til å være utdan­ningsinstitusjon innen ortopedi. Disse sykehusene er nå pålagt hyppig rapportering til spesial­itetskomiteen. Snittalderen for ferdige spesialister er fremdeles rundt 40 år. Det er ønskelig å forkorte forløpet vesentlig  slik at kandidater oppnår sin  spesialitet vesentlig tidligere.  For å oppnå dette antyder  leder av spesialitetskomiteen at  spesialiseringen i fremtiden bør starte allerede under den  medisinske grunnutdanning. Walløe ønsker spesielt innspill fra medlemmer vedrørende  dette tema om tidligere spesiali­sering og subspesialisering.

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser. Leder Lars B. Engesæter viste til Nop. Engesæter beklaget at årets rap­port fra leddregisteret kom noe sent. Målet er årlig utsending i juni måned. Registeret ønsker å komme i gang med Prom (Patient related outcome measurement) -prosjekt så snart teknisk løsning foreligger.

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister. Rapport fremlagt av Lars Engebretsen. Engebretsen viste til Nopen.

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt hoftebruddregister. Lars B. Engesæter viste til Nop.

Sak 13. Rapport fra Nasjonalt barnehofteregister. Leder Ola Wiig avla rapport. Wiig viste til Nop. Deltagelse og innsending av data går noe ned og medlem­mer oppfordres til å rapportere inn alle aktuelle pasienter.

Papirløs innrapportering til alle registre etterlyses fra salen. Engesæter svarer at dette er et stykke unna. Den tekniske løsningen er klar, men elek­tronisk registrering betinger autentisering/eget passord for hver pasient. Dette kan gjøre registrering vanskeligere, og en er av denne grunn redd for dårligere innrapportering ved en slik ordning.

Sak 14. Rapport fra ACTA. Lars B Engesæter viste til Nop. Det har vært en liten oppgang i innsendte bidrag. Om lag 20 % av innsendte bidrag publiseres. Eivind Witsø er ny Co editor fra Norge. Lars Engesæter slutter som deputy i Acta. Engesæter har foreslått for styret i Nof at Jonas Fevang fra Haukeland sykehus blir hans etterfølger. Generalforsamlingen har ingen innvendinger mot dette, og Fevang velges som ny deputy i Acta.

Sak 15. Rapport fra Bone & Joint Decade-arbeidet i Norge. Rap­port ikke fremlagt

Sak 16. Rapport fra UEMS. Kari Indrekvam viste til Nop. Hun orienterte kort om hva UEMS er og hvilke oppgaver organisas­jonen har.

Sak 17. Rapport fra seniorpolitisk utvalg. Ketil Holen viste til Nop .

Sak 18. Rapport fra Faggruppe for ortopedisk traumatologi. Rapport ikke fremlagt.

Sak 19. Rapport fra Norsk Ar­troskopiforening. Odd Arve Lien viste til Nop. Foreningen hadde 20 års jubileum i 2011. Forenin­gen utnevnte for første gang æresmedlemmer (3) siste år.

Sak 20. Rapport fra Norsk Bar­neortopedisk forening. Ola Wiig fremla rapport. Anders Wensaas er valgt som ny leder.

Sak 21. Rapport fra Norsk Fot - og Ankelkirurgisk forening. Leder Jacup Midtjord viste til Nop.

Sak 22. Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi. Hebe Kvernmo avla rapport. Fore­ningen har fått egen nettside. I 2014 vil SSSH (skandinavisk kongress) bli arrangert i Bergen med Yngvar Krukhaug som kon­gresspresident. Det ble informert kort om arrangeringen av FESH 2011, samt invitert til håndkurs på Ilsetra vinter 2012.

Sak 23. Rapport fra Norsk foren­ing for skulder- og albuekirurgi. Rapport ikke fremlagt. Rapport er vedlagt Nop.

Sak 24. Rapport fra Norsk foren­ing for hofte- og knekirurgi. Det ble vist til Nop. Foreningen deler i år for første gang ut egen pris for beste studie innen sitt fago­mråde. Røhrl ønsker innspill/ forslag til logo for hofte- og knekirurgi foreningen.

Sak 25. Rapport fra faggruppe for osteoporose og benhelse. Rapport ikke fremlagt.

Sak 26. Rapport fra Leger i Or­topedisk Spesialisering (LIOS). Leder Ante viste til Nop.

Sak 27. Rapport fra Nofs forskningsutvalg. Knut Fjeldsgaard avla rapport. Det ble vist til Nop. Fjeldsgaard redegjorde for utvalgets medlemmer som er; Kari Indrekvam (Helse Vest), Hebe Kvernmo (Helse Sør-Øst), Eivind Witsø (Helse Midt-Norge) og Gunnar Knutsen (Helse Nord) og Leder av Nof.

Sak 28: Saker forelagt av styret:

Endring av kontingent.

Styret i Nof foreslår en årlig kontingentøkning på kroner 200,-. Bakgrunnen for dette er at tilskuddet fra legeforeningen sentralt til Norsk ortopedisk forening har gått ned i forbindel­se med ny fordelingsmodell

Ingen i salen hadde innvend­inger eller kommentarer til dette forslag.

Generalforsamlingen vedtar enstemmig at kontingenten til legeforeningen gis et påslag på 200 kroner som går direkte til driften av Norsk ortopedisk forening.

Sak 29. Saker forelagt av fore­ningens medlemmer:

Ingen saker har blitt forelagt fra foreningens medlemmer.

Sak 30. Regnskap pr. 31.12.2011

Regnskap og balanse for 2011 ble lagt fram av kasserer Annette Wikerøy. Norsk orto­pedisk forening har en stabil økonomi og hadde et overskudd på 188 906 kr i 2011. Foreningen (Nof) valgte i 2011 å delta på ju­bileumsfesten til Norsk Kirurgisk Forening fremfor å arrangere egen ortopedmiddag under høstmøtet. Det er uenighet mel­lom NKF og Nof om hvem som skal dekke et underskudd på 124 000 fra denne middagen. NKF mener at dette skal dekkes av Nof. Nofs styre mener de ikke har inngått en slik avtale, hverken skriftlig eller muntlig, og finner det urimelig at bare en av NKFs undergrupper skal være med å dekke et underskudd. Nof hadde ingen medbestemmelsesrett på regi eller kostnader av middagen og budsjett ble ikke forelagt. Om resultatet av denne diskusjon blir at Nof må dekke det nevnte underskudd, må dette føres under regnskapet i 2012 eller 2013, avhengig av når partene blir enige. Denne utgiftsposten er det ikke budsjettert for, men informert om på Generalforsam­lingen.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer av generalforsam­lingen.

Sak 31: Budsjett-forslag 2013

Budsjettforslag ble lagt fram av kasserer. På budsjettet for 2013 ble kontingentøkningen som ble vedtatt under punkt 28 ovenfor på 200 kroner per medlem inkor­porert. Kontingentøkning sky­ldes reduserte kontingentinntek­ter til Nof fra Dnlf i forbindelse med ny beregningsmodell. Forøvrig ble budsjettet stipulert ut i fra tidligere regnskap.

Budsjettforslag ble godkjent uten kommentarer av generalfor­samlingen.

Sak 32: Valg

Ny Valgkomite;

Hebe Kvernmo, Ketil Holen og Knut Fjeldsgaard (som leder av Nof) velges som ny valgkomite.

Spesialitetskomiteen:

2 av komiteens medlemmer har trukket seg. Ragnhild Øydna Støen velges som nytt medlem. Videre foreslår generelforsamlin­gen ovenfor YLF at Tiril Meldby velges som det andre nye medlem i spesialitetskomiteen. I tillegg velges Mona Nysted som varamedlem.

Oppnevnelse av æremedlem.

Styret har mottatt flere forslag på æresmedlem og utvalgte blant disse forslagene Lars Engebretsen. Engebretsen ble overrakt blomster av leder Knut Fjeldsgaard. Overrekkelse av diplom er flyttet til ortopedmiddagen.

Sak 33: Forslag til tema for Nof-symposiet 2012.

Lasse Engesæter kom med forslag om at leddregisteret skulle arrangere neste års Nof symposium med tema retning­slinjer for tromboseprofylakse hos ortopediske pasienter. Styret i Nof vil bestemme tema på neste styremøte i januar måned. Frem til da er det åpent for at andre medlemmer kan fremme andre forslag om tema for neste Nof symposium.

Sak 34: Tid og sted for Nof Gen­eralforsamling 2013.

Neste Generalforsamling blir holdt torsdag 24. oktober 2013.